Absolutorium dla Wacława Kęski – stanowisko opozycji w RM

Stanowisko radnych w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2014r.

Instytucja absolutorium odnosi się do oceny wykonania budżetu przez organ wykonawczy. W tym kontekście, warto przywołać kilka najważniejszych decyzji podejmowanych przez burmistrza rzutujących na: finanse publiczne, jakość realizowanych zadań i jakość życia mieszkańców.

Niewątpliwie, jednym z istotnych zadań niezrealizowanych w ubiegłym roku przez burmistrza to brak wyegzekwowania od firmy EKOFOL II wywiązania się z rekultywacji III kwatery wysypiska. W otrzymanej decyzji z dnia 12 luty 2014r. od marszałka województwa śląskiego burmistrz Kęska miał pełną wiedzę, co do wykonania przez EKOFOL II rekultywacji III kwatery, która miała już rozpocząć się 28 lutego 2014r i zakończyć 31 maja 2015r.

Zaniedbanie burmistrza w tej sprawie spowodowało to, że w obecnej sytuacji EKOFOL II w likwidacji nie posiada środków na to zadanie i istnieje poważne zagrożenie dla gminy pokrycia tego zadania z bieżącego budżetu wg. oszacowania wykonanego przez spółkę Synergia to kwota ok. 4,7 mln zł.

Kolejna niepokojąca rzeczą w tym temacie, o której rada dowiaduje się z korespondencji od likwidatora wysypiska do burmistrza z maja bieżącego roku to brak egzekwowania zaległości spłacania podatku od nieruchomości z terenu wysypiska, o czym świadczą dobitnie słowa likwidatora …”skoro przez cztery lata (2012-2015) podległe panu służby nie kwestionowały wysokości uiszczanego przez spółkę podatku od nieruchomości, to zadaję sobie pytanie czemu ma służyć wszczęcie tych postępowań właśnie teraz, gdy rozstrzyga się najważniejsza dla mieszkańców Pyskowic kwestia.”

W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem o podanie informacji o wielkości zaległości spłacania podatku od nieruchomości za lata 2012-2014 na terenie wysypiska. Jednocześnie proszę wskazać w sprawozdaniu finansowym za 2014r., w którym miejscu sprawozdania znajduje się ta kwota zaległości podatkowej.

Warto przywołać w tym miejscu sprawę decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew na terenie Zaolszan. Otrzymana informacja od SKO w 2014r. stwierdza, że decyzja w obowiązującym obrocie prawnym wydana została z naruszeniem prawa. To co trzeba tutaj powiedzieć, że zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym przedłożonym przez Najwyższą Izbę Kontroli – delegatura Katowice z dnia 28.05.2009r. sprawa wydawania decyzji przez burmistrza na wycinkę drzew ma już dłuższą historię. Ustalono podczas tej kontroli, że ewidencja wniosków oraz wydanych decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew i krzewów zawierała szereg błędów i pomyłek. Nawet wówczas jeden z wniosków nie został w ogóle zarejestrowany. W ramach przeprowadzonej kontroli Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o: „podjęcie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z prowadzonymi postępowaniami w sprawie wydawania zgody na wycięcie drzew i krzewów”. W związku z powyższym, zwracamy się z wnioskiem do burmistrza o podanie informacji na piśmie o podjętych działaniach od czasu przeprowadzonej kontroli przez NIK z podaniem uzasadnienia wydania decyzji z naruszeniem prawa w 2013r.

Na pewno dużą pomyłką burmistrza w 2014r. było przedłożenie radzie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z przygotowaniem nowych terenów pod poszerzenie wysypiska odpadów o ok. 8 ha na gruntach prywatnych, w tym na działce o nr 132 sprzedanej przez z-cę burmistrza na rzecz EKOFOL II. Na pewno, na bazie uchwalonego studium rada powinna się dobrze przyjrzeć się tworzonym miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego na rzecz uprzywilejowanych osób, dla których wprowadzone zmiany w planach spowodują wzrost wartości nieruchomości gruntowych.

Teraz nieco statystyki co do kształtowania się wykonania dochodów budżetu w latach 2010-2014. Wykonane dochody za 2010r. to kwota 47.925.659,59 zł, natomiast wykonane dochody za 2014r. to kwota 54.217.596,25zł. Oznacza to, że wykonane dochody w tym czasie wzrosły o ok.13%. Zestawiając wykonane dochody z należnościami wymagalnymi za 2014r. to aż 24,3% w kwocie 13.162.553,51 zł. stanowią należności wymagalne.

Panie burmistrzu – uwzględniając powyższe wyłania się mało atrakcyjny obraz gminy. Mamy do czynienia z ciągłym narastaniem należności wobec gminy przy występującej od lat stagnacji. Gminie Pyskowice potrzeba przewidywalności, racjonalności i dynamicznego rozwoju. Niestety, nie wyciąga pan wniosków z przeszłości i broni się pan przed wnioskami kierowanymi ze strony konstruktywnej opozycji radnych już od wielu lat.

Zapewne inaczej wyglądałoby planowanie i zarządzaniem miastem, gdyby pan zrealizował wniosek radnych opozycji w sprawie opracowania strategii miasta Pyskowice. Przecież takiej strategii miasto nie posiada od 2010 roku, mimo licznych złożonych wniosków jeszcze przed 2010 rokiem. Widać, że w końcu dojrzał pan do tej decyzji, bo właśnie na dzisiejszej sesji rada podejmować będzie uchwałę zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Tyko szkoda, że kolejny raz w sposób zawoalowany rada dowiaduje się o planach opracowania strategii na lata 2015-2030 z dokumentu Wieloletniej Prognozy Finansowej przy zabezpieczeniu przy tym środków finansowych na ten cel w wysokości 70.000zł.

Warto w tym miejscu odnieść się do przygotowanego na kolanie lokalnego programu rewitalizacji miasta w 2013r pod potrzeby budowy drogi do Rossmana wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przecież to w tym programie burmistrz przygotował zadania, dla których projekty powinny być realizowane w 2014r., a teraz powinniśmy obserwować postęp prac inwestycyjnych.

Kolejny raz burmistrz zmienia taktykę i nie jest wiarygodny w przyjętych ustaleniach, które rada w dobrej wierze podjęła. Teraz kilka konkretów:

  • na lata 2015-2017 planowana była budowa nowoczesnego centrum rekreacji wodnej i fitness na kwotę 15 mln,

  • na lata 2015-2017 planowana była rewitalizacja placu centralnego wraz z budową infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej oraz miejsc postojowych na kwotę 3,5 mln zł,

  • na lata 2015-2020 planowana była rozbudowa obiektu skansenu kolejowego na kwotę 15 mln zł

  • na lata 2015-2017 planowana była rekultywacja obszaru pomiędzy ulicami Świerkowa i Poddębie na cele rekreacyjne i sportowe na kwotę 8 mln zł

W sumie daje to kwotę 41,5 mln złotych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że papier cierpliwy jest i wszystko przyjmie. Rada podjęła tą uchwałę na wniosek burmistrza. Teraz mamy namacalny dowód, że burmistrz tej uchwały nie zrealizował.

Po przedstawieniu tych faktów, warto odnieść się do ulotki wyborczej, jaką Pan skierował przed II turą wyborów do mieszkańców Pyskowic.

Otóż, to co warto zacytować z tego materiału:

„ W kampanii wyborczej ukazał się „ List otwarty do mieszkańców Pyskowic” sygnowany przez mojego kontrkandydata na Burmistrza Pyskowic. Ze względu na zawarte w tym liście nieścisłości, manipulacje faktami, czy wręcz kłamstwa – nie mogę milczeć”.

Proszę zatem na piśmie panie burmistrzu wskazać, co w tym liście otwartym było: nieścisłoscią, manipulacją faktami i kłamstwem.

Reasumując, uwzględniając powyższe fakty i podejmowane przez organ wykonawczy decyzje w 2014r. w ramach wykonywania budżetu radni w osobach: Marek Drobnicki, Arkadiusz Kotasiński, Joachim Morys, negatywnie oceniają wykonanie budżetu przez burmistrza Pyskowice za 2014r. i będą głosować przeciwko udzieleniu burmistrzowi absolutorium za 2014r.

 

Be the first to comment on "Absolutorium dla Wacława Kęski – stanowisko opozycji w RM"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*