Czy UM może sponsorować inwestycje na Stadionie Miejskim?

Ponieważ w grudniu 2011 roku Stadion Miejski został przekazany aportem spółce ARL Spółka z o.o. Gmina Gliwice przestała być jego właścicielem. Logiczne zatem wydaje się, że wszelkie inwestycje w infrastrukturę obiektu, a co za tym idzie kwestie zamówień publicznych z nimi związanych pozostawać muszą w gestii nowego właściciela (ARL Sp. z o.o.).

Nie po raz pierwszy jednak okazuje się, że w Gliwicach nie wszystko odbywa się zgodnie z logiką. Oto bowiem Gmina Gliwice przekazała stadion spółce, która wydzierżawiła go innej spółce, podczas gdy Urząd Miejski nadal finansuje inwestycje w infrastrukturę obiektu. Co więcej, dzieje się to bez zapowiadanego w uzasadnieniu Uchwały RM "wniesienia do spółki innych elementów infrastruktury". Jak zatem widać, dotacje przekazywane w ogromnych kwotach GKS PIAST SA nie są jedynymi nakłdami, ponoszonymi przez Gminę Gliwicę na rzecz klubu (choć w tym wypadku pośrednio, bo rzeczywistym właścicielem jest ARL).

Istnieją poważne wątpliwości, czy taka forma "wsparcia" ze strony Gminy Gliwice jest zgodna z prawem. W związku z tym wystąpiłem do Wydziału Zamówień Publicznych z następującym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej:

Wniosek

o udostępnienie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie informacji w następujących sprawach:

  1. Na jakiej podstawie zostały ogłoszone następujące postępowania przetargowe:

ZA.2717.7.2013 (elektrorygle)

– ZA.2717.2.2013 (elektrorygle)

– IR.2710.36.2012 (banda LED)

– IR.2710.24.2012 (kontenery gastronomiczne)?

  1. Na jakiej podstawie prawnej podmiotami zamawiającymi są w tych przypadkach Wydział Zamówień Publicznych i Wydział Inwestycji i Remontów UM w Gliwicach?

  2. Czy oprócz tych przypadków istnieją inne, w których podmiotem zamawiającym jest Urząd Miejski w Gliwicach, a przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości, lub innych składników majątkowych niebędących własnością Gminy Gliwice lecz spółek z jej udziałem? Jeśli tak, proszę o ich wskazanie.

  3. Na jakiej podstawie w uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej nr XV/292/2011 z 22 grudnia 2011 roku zapisano, że „Miasto Gliwice przewiduje wnieść do spółki jeszcze inne elementy infrastruktury stadionu jak np. system identyfikacji kibica, systemy świetlnych reklam, które w chwili obecnej są w fazie realizacji”? (Nawiasem mówiąc, jak wynika z wymienionej wyżej dokumentacji przetargowej, przynajmniej część z nich nie była – jak chociażby banda LED – w fazie realizacji).

  4. Jak odbyło się opisane we wspomnianym wyżej uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej nr XV/292/2011 z 22 grudnia 2011 roku „wniesienie do spółki innych elementów infrastruktury”, skoro nie podjęto później żadnych innych uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki (wtedy ARL Sp. z o.o.) i objęciu w nim udziału przez Gminę Gliwice? (Wszak wszelkie inwestycję w infrastrukturę obiektu zmieniają jego wartość).

  5. Czy finansowanie inwestycji w nieruchomościach będących własnością samodzielnych spółek prawa handlowego jest zgodne z obowiązującym prawem, a jeśli tak, na podstawie jakich regulacji prawnych się ono odbywa?

  6. Proszę o zestawienie wszelkich inwestycji, remontów i ewentualnych innych działań skutkujących jakimikolwiek nakładami finansowymi, związanych ze Stadionem Miejskim od chwili jego wniesienia w formie wkładu niepieniężnego do ARL Sp. z o.o., poniesionych przez Gminę Gliwice.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, wnoszę o udostępnienie powyższych informacji w formie plików, przesłanych za pomocą poczty elektronicznej

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

Gliwice, 19 lutego 2014 r

Dariusz Jezierski

3 Comments on "Czy UM może sponsorować inwestycje na Stadionie Miejskim?"

  1. Zadane pytania doskonale nadają się na INTERPELACJĘ złożoną przez RADNEGO, tak więc Pan Dariusz chyba chce wykonywać pracę za (przewidzianą dla) innych…, być może dlatego, że ostatnie posiedzenie rady miejskiej, (w którym gościnnie występował) dobitnie obnażyło poziom zaangażowania oraz rzeczywiste intencje przedstawicieli lokalnych elit

  2. Fragment raportu z kontroli (…) NIK negatywnie ocenia nierzetelność nadzoru prawnego Wojewody Dolnośląskiego nad procesem tworzenia i przystępowania gmin do spółek prawa handlowego. Wobec 23% uchwał rad gmin nie podejmowano czynności nadzorczych lub bezzasadnie odstępowano od tych czynności, choć uchwały zawierały zapisy sprzeczne z prawem co do przedmiotu działalności spółek (…) Pytanie: czy ktoś poniósł jakiekolwiek konsekwencje z racji tych zaniechań? to powinno skłaniać do myślenia

Leave a comment

Your email address will not be published.


*