GŁÓD SPRAWIEDLIWOŚCI – Forma i cele protestu

Zgodnie z zapowiedzią publikuję pierwszy z postulatów, których spełnienia domagam się zapowiadając na 14 stycznia protest głodowy. Skierowany on jest do Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka w związku z przedłużającą się bezczynnością w sprawie niezgodnej z prawem uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach, wyznaczającej prezydenta miasta Zygmunta Frankiewicza do rady nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

ja nowy1

GŁÓD SPRAWIEDLIWOŚCI

Forma i cele protestu

(informacja dla mediów)


Szanowni Państwo


Zaczyna się rok wyborczy 2014. To może być rok likwidacji wielu patologii społecznych. By to się stało, należy jednak najpierw wyraźnie powiedzieć, co się dzieje źle, a zwłaszcza wskazać punkty, w których władza demonstruje swoją arogancję, przestaje realizować jakikolwiek interes publiczny i skupia się na gromadzeniu własnych bogactw kosztem zwykłych ludzi.

W Gliwicach ten etap mamy już za sobą. Skrywane po spółkach miejskich patologie zostały – przynajmniej częściowo – ujawnione. Teraz pora na konsekwencje. Polska demokracja wypracowała cały system przeciwdziałania nadużyciom władzy, ale wymaga on energii społecznej, by zaczął działać. Bez aktywności obywateli system kontroli staje się częścią samej władzy i – zamiast wykrywać – kryje nieprawidłowości, a nawet poważne przestępstwa.

Wyrażam nadzieję, że w województwie śląskim nie nastąpiło jeszcze ostateczne zblatowanie organów władzy wykonawczej w samorządach i nadzoru prawnego wojewody. Tej nadziei przeczy co prawda obstrukcja tego nadzoru w przypadku afery gliwickiej, ale być może dzieje się to bez wiedzy samego wojewody.

Dlatego też, by wojewoda został z skutecznie poinformowany o problemie, raz jeszcze przedkładam kopie pism, czekających już ponad 15 tygodni na rozpatrzenie przez nadzór prawny. Zaznaczam, że skala prawnej złożoności podniesionego przeze mnie w tym akurat przypadku problemu jest niewielka. To kwestia na tyle oczywista, że można ją rozpatrzyć i odpowiedzieć w ciągu kilku godzin. Wyrażam nadzieję, że nadzór prawny wojewody znajdzie te kilka godzin – jeśli nie dziś, to może jutro, za tydzień lub za miesiąc. Do momentu otrzymania odpowiedzi kontynuować będę protest, a nadaję mu formę głodówki, bo jest to zgodne z polską tradycją łagodnego protestowania i cały czas przypomina panu wojewodzie, że pod jego drzwiami narasta głód sprawiedliwości.


Załączniki:


We wrześniu 2013 roku do wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka wysłałem pismo, w którym zwróciłem uwagę na fakt, że prezydent Zygmunt Frankiewicz zasiada w radzie nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA na podstawie sprzecznego z prawem aktu prawnego, jakim jest uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/91/2007 z 15 lutego 2007. W związku z tym nie można przyjąć, że został wyznaczony do Rady Nadzorczej KSSE SA jako reprezentant Gminy Gliwice w myśl ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W związku z powyższym prezydent Zygmunt Frankiewicz w sposób ewidentny łamie ustawę antykorupcyjną, za co przewidziane są jednoznaczne i nieodwołalne sankcje prawne. Jednocześnie zwróciłem uwagę na fakt, że w przypadku zastępców prezydenta Gliwic nie istnieją żadne dokumenty „zgłoszenia” ich jako przedstawicieli Gminy Gliwice do rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Zgłoszenie takie jest podstawowym warunkiem, aby w myśl ustawy antykorupcyjnej mogli zasiadać w tych gremiach. Także oni złamali zatem ustawę antykorupcyjną.

14 października otrzymałem pismo z wydziału Nadzoru Prawnego podpisane z up. Wojewody przez zastępczynię dyrektora Iwonę Andruszkiewicz, w którym informuje się mnie, że podjęte zostały czynności sprawdzające i zachodzi konieczność przedłużenia terminu postępowania wyjaśniającego, a stanowisko organu nadzoru zostanie mi przedstawione niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania.

W związku z powyższym domagam się konkretnej deklaracji Wojewody Śląskiego w kwestii terminu odpowiedzi na dobrze uzasadnione zarzuty dotyczące wspomnianej uchwały i podjęcia kroków w celu wyciągnięcia konsekwencji i dostosowania opisanej sytuacji do obowiązującego prawa. Dotychczasowe zachowanie każe bowiem wątpić w dobrą wolę podległych mu urzędników. Wspomniane w piśmie „czynności sprawdzające” sprowadzają się jedynie do skonfrontowania kwestionowanej przeze mnie uchwały z właściwymi normami prawnymi i istniejącym orzecznictwem. Przy okazji nadmieniam, że całą argumentację zamieściłem już w piśmie z 12 września 2013 roku, które dla ułatwienia czynności sprawdzających raz jeszcze załączam:

http://info-poster.eu/niezgodna-z-prawem-uchwala-rady-miejskiej-prezydent-zlamal-ustawe-antykorupcyjna/

Dariusz Jezierski

9 Comments on "GŁÓD SPRAWIEDLIWOŚCI – Forma i cele protestu"

 1. Bardzo roztropnie.
  Protest to również jest dramatyczny spektakl i tym samym proces.
  Ten, kto zajmuje się sztuką i teatrem powinien to świetnie rozumieć 🙂

 2. panie Dariuszu a gdzie pan będzie protestował? bo ja i moi znajomi będziemy panu podrzucać potajemnie jedzonko- jakieś parówki, pasztet, kaszankę tak żeby pan mógł potajemnie najlepiej nocą podjeść trochę.

 3. „bratu albertowi” wydaje się być dowcipnym. A może by tak w najbliższym rozliczeniu rocznym przekazał 1 % do Radwanowic dla niepełnosprawnych

 4. rzeczowe argumenty | 4 stycznia 2014 at 5:26 pm | Odpowiedz

  Wnikliwa analiza merytorycznych argumentów, jakie są zawarte w innych wydawanych rozstrzygnięciach przez organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jakim jest wojewoda, składnia do zauważenia następujących stwierdzeń, mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozpatrywanej problematyki:
  1. Przewidziana przepisem art. 18 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym właściwość organu stanowiącego we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, jest ograniczona wyłącznie do sytuacji, w których przepisy ustawy nie określają tej kompetencji w sposób odmienny,
  2. Rada gminy na podstawie art. 15 ust. 1 oraz 18a ust. 1 u.s.g. uprawniona jest do podejmowania działań związanych ze stanowieniem lub kontrolą, a tym samym nie może podejmować działań o charakterze wykonawczym, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  3. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa, co oznacza, iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy,
  4. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym – naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji,
  5. Normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny – jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii.

  Reasumując zacytowane argumenty należy jednoznacznie stwierdzić, że rada gminy (rada miejska) nie może w formie uchwały dokonać wyznaczenia kandydata do rady nadzorczej spółki z udziałem kapitałowym danej jst. W myśl art. 18 ust. 1: „Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”, nie daje to jednak podstaw do nieuprawnionej wykładni rozszerzającej, ponieważ sprawy dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym zostały zaliczone do zadań należących do wyłącznych kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta) zgodnie z treścią art. 30 ust. 2 pkt.3) u.s.g. Wymaga ponadto zaznaczenia, że uchwała rady miejskiej może stanowić zgodę na dokonanie czynności, nie może być jednakże aktem kształtującym konkretną czynność prawną o charakterze zarządczym.
  Mając na względzie powyższe stwierdzenia oznacza to, że podejmowanie przez radę miejską uchwały dotyczącej wyznaczenia (zgłoszenia) kandydata do rady nadzorczej na podstawie art. 18 ust 1. wkracza w zakres kompetencji organu wykonawczego, wynikających z treści art. 30 ust 2. pkt.3) u.s.g. Dodatkowo jest przekroczeniem katalogu uprawnień organu stanowiącego gminy określonych w art. 18 ust 2. ustawy o samorządzie gminnym. Oznacza to, że każda czynność organu stanowiącego gminy musi mieć oparcie w obowiązującym prawie, w przeciwnym wypadku zachodzi przekroczenie kompetencji stanowiące istotne naruszenie prawa.
  Te rzeczowe argumenty powinny się znaleźć jako uzupełnienie tekstu!

 5. rzeczowe argumenty | 5 stycznia 2014 at 5:15 pm | Odpowiedz

  Podobne sprawy były już wcześniej przedmiotem rozstrzygnięcia przez organ nadzoru, jakim jest wojewoda i można się zapoznać, w jaki sposób było prowadzone postępowanie wyjaśniające w sprawie złamania ustawy antykorupcyjnej. Poniżej przedstawiono fundamentalne konkluzje:
  (…) Mimo kilkukrotnych wystąpień organu nadzoru, Prezydent Miasta nie przedłożył do organu nadzoru żadnego dokumentu, potwierdzającego fakt, że on sam zgłosił daną osobę jako przedstawiciela gminy do organu spółki. Fakt zgłoszenia przedstawiciela gminy do spółki prawa handlowego wiąże się z oświadczeniem woli właściwego podmiotu, a tym samym z konkretyzacją tego oświadczenia woli organu gminy, polegającą na jednoznacznym zgłoszeniu określonej osoby jako przedstawiciela gminy do organu spółki. Co więcej, organ nadzoru wyraźnie zaznaczył, że konkretyzacja takiego oświadczenia woli musi nastąpić przed dokonaniem wyboru określonej osoby do pełnienia funkcji w organie spółki.
  Ponadto organ nadzoru podkreślił, że mając na uwadze treść art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.), zgodnie z którym wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz, stwierdzenia wymaga, że podmiotem właściwym do wyznaczania przedstawicieli gminy do organów nadzoru spółek praw handlowego z udziałem tej gminy jest jej organ wykonawczy! Szeroka wykładnia art. 6 ustawy antykorupcyjnej wskazywana przez prezydenta, że zgłoszenie przedstawiciela gminy do władz spółki może nastąpić w dowolny sposób nie została uznana przez organ nadzoru (…).
  Źródło: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2012r. (NK-N6.40.168.2012.JK8)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*