Krótka dyskusja brzemienna w skutkach, czyli o ostatniej sesji RM

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej udzielono mi dwukrotnie głosu. Wyraziłem opinie odnośnie punktów 17 i 18. Nie spodziewałem się jakiejś długiej dyskusji, ale nie sądziłem również, że w sytuacji, w której w przypadku projektu uchwały (pkt. 18 porządku obrad) uprzedzam o złamaniu prawa, Rada Miejska przyjmie kontrowersyjną uchwałę bez żadnej refleksji.

W pierwszym wystąpieniu podniosłem swoje istotne wątpliwości co do zasadności zajmowania się Rady Miejskiej przekazaniem majątku komunalnego do spółek prawa handlowego, skoro w efekcie równa się to pozbawieniu jej prawa do dalszego wpływu na jego los i jakiejkolwiek kontroli nad sposobem jego użytkowania. Podniosłem również wątpliwości wyrażone przez NIK. W drugim zwróciłem uwagę na fakt, że głosowane przez RM rozstrzygnięcie będzie w razie przyjęcia skutkowało oczywistym naruszeniem prawa.

Oto treść moich wystąpień (cała sesja tu: http://bip.gliwice.eu/strona=120,596,999999999999, przedmiotowa dyskusja od 48,55 min do 60 min)

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Goście!

Jeżeli chodzi o ten pierwszy druk, czyli dotyczący podwyższenia kapitału ZBM I TBS, tutaj sprawa jest ewidentnie do dyskusji, do Państwa refleksji jak każda, dlatego najpierw sobie pozwolę na pewną dygresję. Mamy tu do czynienia z podwyższaniem kapitału spółki z udziałem gminy, z bardzo trudną moim zdaniem decyzją i ja Państwa doskonale rozumiem, jak trudna to jest decyzja. Podejmujecie Państwo decyzję o wrzuceniu do jakiegoś ciemnego worka, który się nazywa gospodarką w spółkch prawa handlowego, bardzo konkretnych nieraz wartości, często wycenionych na wiele milionów złotych w przypadku jakichś gruntów, w przypadku jakichś obiektów i tak dalej. Ewidentnie później Państwo jako Rada Miejska nie macie żadnej możliwości nadzoru i kontroli nad tym, co dzieje się później w ramach gospodarowania przez spółki z udziałem Gminy tymi właśnie wartościami przekazanymi. Jest to dl mnie dość duży dyskomfort i jakaś niespójność. Ale na pewno refleksja, która nasuwa się w tym momencie jest taka, że szczególnej uwagi i szczególnej staranności trzeba dołożyć przy rozpatrywaniu tego typu uchwał i wydaje mi się, że szczególnie istotne to będzie w przypadku PWiK. Tu chciałem tylko zwrócić uwagę, że istnieje pewna istotna wątpliwość co do samej możliwości udziału kapitałowego gminy w spółkach prawa handlowego, które zajmują się obrotem mieszkaniami w systemie deweloperskim. Zostało to skutecznie zakwestionowane w województwie dolnośląskim w przypadku gmin Polkowice i Jelenia Góra. ?Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska? z września 2010 roku (to jest dokument NIK, bardzo obszerny, bardzo dobrze udokumentowany) kwestionuje jednoznacznie prawo do udziału kapitałowego gminy w tego typu podmiotach. W konkluzji ustalono, że jest to ewidentnie sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Było to o tyle skuteczne, że jedna z tych gmin już podjęła odpowiednie czynności w celu zmienienia tego stanu. W związku z tym w przypadku tego druku występuje problem, czy rzeczywiście w momencie, w którym akurat ta spółka podlega procedurom kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli i między innymi przyznaję to tutaj, tę wątpliwość również wyartykułowałem w piśmie do NIK z 4 lutego tego roku, czy rzeczywiście zasadne jest podwyższenie w tym momencie kapitału spółki, w której sam udział gminy poddają w wątpliwość rozstrzygnięcia NIK.

Uchwała, której dotyczyła wypowiedź w przedmiocie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale ZBM I TBS Sp. z o.o. została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.

rada?Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Tutaj problem jest troszeczkę bardziej skomplikowany ze względu na Uchwałę Sądu Najwyższego i uchwały poprzednie tegoż samego gremium. Ta ostatnia jest z 17 stycznia 2013 roku i została podjęta na wniosek Prokuratora Generalnego, który w związku z różnymi interpretacjami tych spraw, postawił dwa prawne zagadnienia:

 1. Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. na podstawie art. 257 §1 kodeksu spółek handlowych, czyli bez zmiany umowy spółki, może dotyczyć tylko utworzenia nowych udziałów?
 2. Czy udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. podwyższonym na podstawie wspomnianego przepisu, muszą objąć wszyscy dotychczasowi wspólnicy w stosunku określonym w art. 257 §3 ksh, czy też prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników może być wyłączone uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej?

Tu jest problem oczywisty. Sąd to uzasadnia na 21 stronach. W celu ochrony interesu wszystkich wspólników takich spółek, taka opcja podwyższenia kapitału, czyli przez utworzenie nowych udziałów, nie może się odbyć w żadnym wypadku ? jest to kategorycznie zakazane w uchwale ? bez objęcia tych udziałów w stopniu proporcjonalnym do tego procentowego udziału, wynikającego z umowy spółki przez wszystkich udziałowców. Jest to ewidentne bronienie interesów wszystkich udziałowców, bo np. już przy takim niewielkim podwyższeniu kapitału o jakim teraz mówimy, udział Gminy Gliwice zmienia się z 91,91% na 92,12%. Zwracam uwagę, że w tym momencie w związku z całym istniejącym orzecznictwem i Stanowiskiem Sądu Najwyższego, uchwała przyjęta w tej formie będzie oczywiście niezgodna z prawem. Dziękuję!?

W odpowiedzi zabrał głos zastępca prezydenta miasta Piotr Wieczorek:

Tutaj jest pewnego rodzaju nieporozumienie, bo to nie dotyczy naszej uchwały, to dotyczy ewentualnej uchwały Walnego Zgromadzenia i skutków dla wspólników. Niemniej przypomnę Państwu, że do tej pory wielokrotnie w takim trybie przyjmowaliśmy te uchwały i wielokrotnie były rejestrowane przez Sąd i Sąd nie dopatrzył się w tej sprawie żadnych nieścisłości. Chociaż jest to problem, który faktycznie istnieje i jest różnie rozstrzygany.

O głos poprosił również radny Tadeusz Olejnik:

Ja myślę, że nie pierwszy raz powinniśmy zaapelować do tych, którzy stanowią to prawo, żeby to prawo było zrozumiałe dla wszystkich. Dziękuję.

Komentarz wtrącił Przewodniczący RM Zbigniew Wygoda: ?Słuszna uwaga.?

Ostatni głos w dyskusji należał do radnego Michała Jaśnioka:

Nie wiem, czy prawo jest w tym przypadku niejednoznaczne, tą uchwałę my nie obejmujemy żadnych udziałów. My wyrażamy zgodę na ich objęcie, a to objęcie dokonuje się decyzją zupełnie innego uprawnionego organu. I to jest jasne.

Niestety, nie padły pod moim adresem żadne pytania, czy prośby o dopowiedzenie pewnych faktów. Jako osoba spoza Rady, której udzielono głosu, niestety nie mogłem już zabrać głosu i doprecyzować żadnej kwestii. Miałem jedynie 3 minuty na wyrażenie stanowiska w bardzo skomplikowanych kwestiach. O tym, jak bardzo minęli się z prawdą wszyscy zabierający głos po moim drugim wystąpieniu, napiszę w tekście kolejnym. W nim również odniosę się do płomiennego apelu radnego Olejnika, który okazuje się być niezwykle trafiony.

Warto nadmienić, że jedyną właściwą reakcją Rady Miejskiej w wypadku wyrażenia popartych materiałem dowodowym wątpliwości, co do zgodności z prawem uchwały, było przegłosowanie przeniesienia jej rozpatrzenia na kolejną sesję, w celu rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości, a w przypadku kiedy z ilości głosów ?na tak? wynikało, że zostanie ona przyjęta – przynajmniej wstrzymanie się od głosu.

W przypadku uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ZBM I TBS wstrzymało się od głosu dwóch radnych, w przypadku PWiK ? 6. Zbigniew Wygoda i Janusz Szymanowski wstrzymali się od głosu w obu przypadkach. W drugim przypadku wstrzymali się również: Ewa Potocka, Joanna Karweta, Kajetan Gornig, Dominik Dragon.

Niestety dla Rady Miejskiej, w kolejnym tekście wykażę także, że… nie miała w ogóle prawa pracować nad przedmiotowymi uchwałami.

Dariusz Jezierski

34 Comments on "Krótka dyskusja brzemienna w skutkach, czyli o ostatniej sesji RM"

 1. Czarno na białym pokazali swoja ignorancję i nieznajomośc przepisów prawa. Piotr Wieczorek najchętniej zapadłby się pod ziemię. Grzeczny i cichutki jak nigdy. Wreszcie się czegoś boi ten znany damski szowinista. Tak trzymać Panie Darku. Gratuluję.

 2. Oglądałem całą transmisję obrad w internecie co pozwoliło uzmysłowić po co Ci ludzie kandydują do rady i co się faktycznie tam dzieje. Żadnych merytorycznych uwag, zero zapytań w punkcie porządku obrad, dot. sprawozdania z działalności prezydenta, spraw bieżących i wolnych wniosków. Identyczne milczenie było w pozostałych punktach. Jedyna aktywność to podnoszenie ręki do góry, głosowanie, nic ponadto, jak najmniejszym wysiłkiem „zapracować na dietę”.

 3. biegunowo odległa reakcja radnych:
  http://gwe24.pl/Prokuratura-sprawdzi-czy-prezydent-zlamal-prawo,12137.html
  http://gwe24.pl/Prezydent-przekroczyl-uprawnienia-Jest-sledztwo,12595.html
  (…) Jeżeli wiemy, że zostało złamane prawo podczas powoływania Rady Nadzorczej ZUK-u, mieliśmy obowiązek to zgłosić organom ścigania ? mówi radny miasta (PO). – Do RN zostały powołane osoby, które już zasiadają w innych radach spółek z całkowitym udziałem kapitału miejskiego. W tym samym akcie notarialnym prezydent jako wykonujący kompetencje Zgromadzenia Wspólników powołał jednoosobowy zarząd spółki. Tym samym naruszył przepis o gospodarce komunalnej, który stanowi, że członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza (…)
  Kontrola działań prezydenta spoczywa na radnych i to jest ich ustawowy obowiązek, a tymczasem w Gliwicach funkcja nadzorcza jest realizowana nieco odmiennie
  http://info-poster.eu/zygmunt-frankiewicz-zlamal-ustawe-antykorupcyjna-co-dalej/
  http://info-poster.eu/zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstw-przez-zygmunta-frankiewicza/
  http://info-poster.eu/pismo-przekazane-wydzialowi-nadzoru-prawnego/
  http://info-poster.eu/zawiadomienie-w-sprawie-przestepstwa-piotra-wieczorka-z-uzasadnieniem/
  http://info-poster.eu/zawiadomienie-cba-w-sprawie-wojewody-slaskiego/

 4. Mnie brakuje pomysłów i słów jak opisać to co zobaczyłem. Tylu poważnie ubezwłasnowolnionych w jednym miejscu i czasie nie widziałem nigdy! Ale za taką gaże można siedzieć nawet po szyję w szambie. Nominalnie wykształceni a zachowanie jak grupa dyspanseryjna w ośrodku dla upośledzonych ( nie obrażając tych ostatnich). Kmiot na kmiocie, kmiotem pogania.

  • bardzo syntetyczna puenta, pogratulować wyrazistości

  • Ta sesja i zachowanie radnych – kompletne milczenie, brak zadawania jakichkolwiek pytań, zero dyskusji – liczy się tylko umiejętność podnoszenia ręki do góry, całkowicie obnaża prawdziwe zasady funkcjonowania samorządu. Ten materiał z obrad rady powinien być wykorzystany w kampanii wyborczej w celu uświadomienia lokalnej społeczności na czym w praktyce polega praca radnych.

   • Jasny Wieczorek | 7 lutego 2014 at 8:18 pm | Odpowiedz

    Demokracja Duce to kompletna porażka ..
    Przecież nikt nie podniósł nawet głowy.
    Jaśniok i Dragon mieli wykute gadki na zamówienie.
    Nie było zresztą filozofii by przewidzieć pytania Jezierskiego.
    KS jak doskonały MIM spoglądała na boki kto co czy może czemu.
    Horror przypominający mi zalęknionych pracowników bojących się o utratę pracy.

    Ludzie …pogonić ich na wszystkie strony …
    Jasne ,zagrzybione ,zapajęczone wygodne towarzystwo.
    Nic więcej

  • Można to pisać jednym zdaniem – porażająca degrengolada, która wszystko wyjaśnia dlaczego tak się dzieje w gliwickim samorządzie – kto daje na to przyzwolenie i akceptację

 5. PO nie nęka prezydentów ideowo tożsamych z nią samą. Tak kazał wódz i tak będzie. Dlatego też PO nie wystawia kontrkandydatów w wyborach na prezydentów. A jeśli nawet, to takich, którzy na długo przed wyborczym starciem pchają się do mediów, żeby potwierdzić wspaniałość dotychczasowych prezydentów, chwalić ich pod niebiosa i pokazywać się w roli wesołego głupka. Dlatego też lokalna PO nie prowadzi choćby dyskusji n/t szwindli władz miasta. Trudno o nich dyskutować, kiedy się w nich umoczyło. O rzekomej machlojce z udziałem radnego PO z Gliwic od razu zaćwierkały wszystkie media. O potwierdzonych sądownie machlojach gliwickich notabli wszystkie zgodnie milczą.
  Jaki z tego wniosek? Kto to wyjaśni? Może „bohaterski” choć za biedny red. Fabrykowski? Nie? To może Fronda pomoże? Eee… zmiana prezydenta Gliwic, też nie w ich interesie!

 6. Ariergarda społeczeństwa! Kukły tańczące na sznurkach. Pokraki w miękkich fotelach. Potrafią podnosić rękę, brawo! Popłyną razem z Marzanną, Kłodnicą, na wiosnę. Przeźroczyści antyhumaniści wypełnieni szlamem.

 7. Przychodzi Zygmunt F. do lekarza.
  – Panie doktorze, coś mnie kłuje w piersiach, może to serce?
  Lekarz nie wyciągając nawet stetoskopu obwieścił :
  – E, niemożliwe, pan nie ma serca.

 8. Pokazał Pan Redaktorze „bezradnym”, jak ma wyglądać sesja w prawdziwej demokracji. Gratulacje.
  Wystarczyło Panu tylko 6 min. żeby konkretnie i przejrzyście przestrzec „naszą ulubioną garstkę ratuszową ” przed prawdopodobieństwem kolejnego łamania prawa. Myślę, że jaśnie panująca nam wielmożnie posłuszna bezrada, już nikogo nie zaskoczyła?
  Wygląda na to, że p. Jaśniok strzelił sobie jednak w kolano, a p.Olejnik podobnie też, pewnie „z nieukrywanej miłości”;)
  Przyznaję, że żal mi przewodniczącego niestety, bo chyba z powodu jakiegoś „labiryntu w radzie” wygodniej było Mu wstrzymać się w tak ważnych sprawach
  Zbliżają się wybory, to i trochę na poważnie:
  http://www.gazetapolska.pl/30036-kupuja-glosy-za-flaszke

 9. Zabolało? Jasne że dam radę. Nie kładłem się trafiony z wieczora ja ty, wypisując brednie za 7 dwunasta 🙂 . Nie pisuję byle czego, byle pisać. Nie umieszczam nieiadekwatnych linków na byle jakie tematy z okolic Koziej Wólki. Popisy wątpliwej erudycji zostawiam tobie.

 10. „Nie kładłem się trafiony z wieczora ja ty, wypisując brednie za 7 dwunasta 🙂 . Nie pisuję byle czego, byle pisać”.
  No właśnie nie pisujesz bredni byle pisać? Było 7 min. przed 24.00;) a co do reszty, to wstrzymuję się z dalszym komentarzem.
  Przypominam, że czytanie dołączonych do wpisów linków, nie jest obowiązkowe:) Przesyłam tobie znak pokoju z nadzieją, że dasz radę jednak napisać coś w temacie?;)

 11. Bośniacy już wyszli na ulicę. Schemat ten sam co u nas. Kradną ci co mają rządzić i chronić. Jak tłuki z UM licza, że im się upiecze? Jak mogą nie myśleć o swoich własnych dzieciach?

  • Poszukiwacz Śmieci, | 9 lutego 2014 at 7:55 am | Odpowiedz

   Ich dziećmi jest pieniądz. Matką posiadanie.
   To socjopaci grający w klocki DOMINA
   Do wiosny będziemy o nich wiedzieli dużo ,kto gdzie za ile i kiedy.
   Będą zdjęcia ich posiadłości o ile takie posiadają(wszystko oczywiście w ramach prawa) Tego pilnować będą nasi prawnicy. Poinformowani zostaną bezrobotni i społeczeństwo przy śmietnikach. Organizacje społeczne.
   Ci ludzie są chorzy na pazerność i nie pojmują że tak naprawdę otoczeni są ogromną dezaprobatą , niechęcią a wręcz nienawiścią społeczną.
   Tylko iskra dzieli ich od wybuchu niezadowolenia lecz najwyraźniej do tej konfrontacji dążą . Kompletnie niczego nie pojęli by pohamować rządzą posiadania?
   Kto zezwolił PRUiM na praktycznie (małą prywatyzację) Tam kilka osób osiąga dochody urągające zdrowej logice a dla pracownika nie ma podwyżki (jest kryzys) Mieli czas na naprawę tego stanu ,nie zrobili niczego a dalej brali. Nie będą już brać a czmychać.Prawo stoi po ich stronie bo jest prawem bezprawia i dlatego nasz krzyk. By społeczeństwo ogłupić i zdezorientować kliki wprowadzają bombę zegarową tkzw kapituły . One to nagradzają za jakieś tam osiągnięcia siebie wzajemnie. Media prożniaczo sprzedajne nagłaśniają akcje ,pokazują ich cudowne niedogolone facjaty i myślą że to działa.
   Działa durnie! Jak przysłowiowa płachta na byka.
   Prawo jest złe ale to właśnie ono służy ich lokalnym prawnikom by je interpretowali na korzyść wynajmującego a nie społeczeństwa Gliwic. Oni też za swoje odpowiedzą. Rada Miasta następnym razem w tym stanie nie przejdzie. Nie ma o tym mowy.
   Nie ma przyzwolenia lecz im się wydaje że ono jest bo do wyborów idzie większość 6,92% z 10%.
   Parodia dobrego westernu. Nie ma przyzwolenia ..

   • Tak jest! Jak lokalny urzędas może zarabiać więcej niż Prezydent i Premier RP?! To już nie jest chore. To surrealizm.

 12. Pytanie jak to sie stalo ze bral pan udzial w sesji i udzielono panu glosu

  • Przed sesją zgłosiłem Przewodniczącemu Wygodzie, że chcę zabrać głos w sprawie dwóch projektów uchwał. Rada Miejska w głosowaniu decyduje, czy udzielić mi głosu. Zdecydowała, że tak.

  • Zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej każdy ma mieszkaniec ma prawo zabrać głos w sprawach uchwał głosowanych na sesji, o ile Rada wyrazi na to zgodę. Nie wyobrażam sobie, by radni nie wyrazili zgody na udział swego wyborcy w sesji.

 13. Pytanie calkiem prywatne czy panskim zdanien sytuacja z nik zrobila na decydentach jakies wrazenie

  • Tak. Większe, niż się wydaje, choć konsekwentnie udają, że wszystko jest pod kontrolą. Orkiestra na „Titanicu” grała do końca…

 14. Kontrola NIK-u była zapowiadana tygodnie temu. Oni nie przychodzą jak CBŚ o 6-tej rano, bez pukania. Niestety.

 15. Oto ponadczasowy tekst piosenki,który nic dodać nic ująć oddaje nasz gliwicki marazm i nie tylko:
  …”Tak to się kręci: pobudka, marsz do robót,
  Akordy, nadgodziny! Bez ZUSu, bez wolnych sobót!
  Zamknięty obwód, w różnym wieku chłopów!
  Opór! Budowlanka ? obóz Robocup?ów!
  Połowa bez rokowań! Na dachach zabudowań,
  Chcą coś zaplanować, chcą coś wyprostować!
  Zobacz z rusztowań szczytu, nie widać drogi do profitu!
  Bez sprytu! Nie widać rent, nie widać emerytur
  Na tym rysunku ? zero szacunku, zero ubezpieczeń!
  Wypłaty cięte jak skretche, jak głowy ścięte mieczem!
  Anorektyczna kieszeń, stos wyrzeczeń,
  Bez urlopów i wycieczek!…”
  I dalej:
  …”Młody dostaje psychiczny wycisk od koleszków, którzy mają dzianych rodziców!
  Co się starają, o to jak ich w mieście postrzegają!
  Za rasę wyższą, wywyższą przez dorobek!
  Ojciec nosi sztywno kark i uniesioną głowę i twarz kamienną i szyderczy uśmiech! Świni przy korycie od niego nie odróżnię! I bywa różnie!
  Ale nie przesadź w interesach, w roli prezesa, nowobogackiego szefa,
  Który się znalazł w swoich wymarzonych strefach!
  Na głównym forum, gdy na mszy wymienia się sponsorów i dobrodziei
  I złodziei, co od poniedziałku przędą swej idei!…”
  Rząd doprowadzi do tego ,że ludzie wyjdą na ulicę bo nikt nas nie chce wysłuchać i ukarać winnych. Wojewoda Ślaski układa się z Gliwickimi przestępcami bo PO ma taki właśnie plan co do niektórych Prezydentów miast. ZORGANIZOWANA PRZESTEPCZOŚĆ chodzi dziś do pracy w garniturach za publiczne pieniądze.

 16. no to dla zygmunta wiecznego i jego wielkiego zastępcy to był czarny dzień kiedy musiał słuchać kogoś kogo grupowo nazwał bodajże upiorem a nawet jego zastępca/ ten co nigdy nie dostał się do rady miejskiej/ wyraził opinię w ad vocem to doprawdy nie do wiary czyżby pycha i buta połączone z nieomylnością zaczęły uchodzić z jedynych i niezastąpionych wybrańców garstki mieszkańców

 17. Jaki mial pan udzial panie Jezierski w upadku ITV?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*