List do Wojewody Śląskiego

Pan Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski

Dotyczy kwestii ukonstytuowania rad nadzorczych w gliwickich spółkach komunalnych

Jako dziennikarz od kilku lat interesuję się problematyką funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w Gliwicach. Ujawniłem co najmniej kilka ewidentnie patologicznych i przede wszystkim niezgodnych z obowiązującym prawem faktów. Informacje, które zdobyłem składają się na szokujący obraz czegoś, co wymknęło się już całkowicie spod kontroli. Dowodem jest tu fakt, że żadna instytucja kontrolna, komisja rewizyjna itp. przez kilka lat nie podniosła żadnego z przypadków i nie doprowadziła do naprawienia sytuacji.

1. Od 10 czerwca 2009 roku zastępca prezydenta miasta Piotr Wieczorek, zasiadłszy w Radzie Nadzorczej Piast Gliwice S.A., łamie art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000.26.306) w brzmieniu: ?Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4-7.?, będąc w dwóch RN z większym niż 50% udziałem Miasta (od 2 czerwca 2003 zasiada w RN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji).

Pełną ekspertyzę tego przypadku wraz z przykładami postępowania w innych miastach, sporządzoną przez doktora Waldemara Walczaka z Uniwersytetu Łódzkiego, od wielu lat zajmującego się tą problematyką, prezentuję w ZAŁĄCZNIKU nr 1.

Doktor Walczak zwraca również uwagę na zaskakującą bezczynność odpowiednich organów, w tym Rady Miejskiej. Jego stanowisko w tej kwestii prezentuję w ZAŁĄCZNIKU nr 2.

Warto zauważyć, że konsekwencje wadliwości rad nadzorczych (w przypadku Piasta Gliwice S.A. także zarządu, wybranego przez rozwiązaną z mocy prawa radę nadzorczą) dla obu spółek, w których zasiada Piotr Wieczorek, mogą być bardzo poważne.

2. Tę samą ustawę i w ten sam sposób złamał również prezes Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Henryk Małysz, który zajmując to stanowisko zasiadał jednocześnie w Radach Nadzorczych dwóch spółek córek (od 1 marca do 31 lipca 2011, a zatem przez 5 miesięcy).

PRUiM to 100% udziału Miasta. W obu spółkach ? córkach (PRUiM-BET i PRUiM-MOSTY) PRUiM ma po 100% udziałów.

3. W PRUiM sytuacja wymknęła się spod kontroli tak dalece, że w podanym czasie (od 1 marca do 31 lipca 2011) prezes Henryk Małysz zasiadał jednocześnie w trzeciej radzie nadzorczej (Silesia Asfalty Sp. zoo. od 1 stycznia 2008 roku), łamiąc również zapisy artykułu 4 z zastrzeżeniem artykułu 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.1997.106.679). Wskazane zapisy powołanej ustawy w szczególnych przypadkach pozwala na zasiadanie co najwyżej w dwóch radach nadzorczych.

Należy podkreślić, że przypadki patologii opisanych w punktach 1-3 nasuwają podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 296 § 1a w związku z § 1.

Zwraca uwagę fakt, że wszystkie wymienione przypadki nie zostały ujawnione podczas standardowych prawnych procedur (chociażby przy dokonywaniu wpisów do KRS). Nie zostały również ujawnione przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM, Komisję Rewizyjną RM, czy kontrolę RIO. Oznacza to, że system nie działa.

4. Kolejną ujawnioną przeze mnie patologią związaną z funkcjonowaniem PRUiM jest fakt zasiadania w radzie nadzorczej SILESIA ASFALTY Andrzeja Nowaka, skazanego prawomocnym wyrokiem za kradzież kostki brukowej (był wtedy komendantem Straży Miejskiej), jako reprezentanta PRUiM. Łamany jest w ten sposób art. 18 § 2. ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037) w brzmieniu: ?Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII?XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy?. 

Ze względu na prawomocny wyrok za przestępstwo przeciwko mieniu, Andrzej Nowak nie ma prawa zasiadać w organach nadzoru minimum 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku. Dodam tu, że zakaz ten wciąż jeszcze go obowiązuje.

5. Inny jest przypadek Marka Sanecznika (radnego miasta Knurów), który będąc prezesem zarządu spółki PRUIM-BET w sposób ewidentny narusza art. 4 pkt 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.1997.106.679), gdyż pracuje na kierowniczym stanowisku w działającej w tej samej branży firmie EUROVIA POLSKA S.A. (przy czym zarobki, które tam osiąga są o wiele większe niż w PRUiM). Warto zauważyć, że zarówno on jak i Henryk Małysz zasiadają odpowiednio w zarządzie i w RN spółki SILESIA ASFALTY (EUROVIA ? 51% i PRUiM ? 49%).

Jak widać ?reprezentowanie miasta? w spółce całkowicie kontrolowanej przez EUROVIA POLSKA S.A. (podmiot prywatny) ma niewielkie znaczenie praktyczne, a fakt zasiadania obu panów w organach SILESIA ASFALTY zwiększa jeszcze pewność, że trudno mówić w tym wypadku o bezinteresowności i bezstronności. Rzeczywistymi beneficjentami wszelkich przekształceń dotyczących PRUiM są jedynie Henryk Małysz i Marek Sanecznik. Warto przy tym pamiętać, że związki PRUiM z firmą EUROVIA mają dla tej drugiej kolosalne znaczenie, gdyż konkuruje ona mocno na rynku śląskim i wygrała między innymi ostatni przetarg na budowę jednego z odcinków DTŚ. Można z całą pewnością stwierdzić, że decydujące znaczenie ma w tym przypadku posiadanie własnej wytwórni asfaltu na tym terenie i partner (PRUiM), z którego kierownictwem EUROVIA jest ściśle (i w moim mniemaniu z naruszeniem prawa) powiązana.

6. Wymaga podkreślenia fakt nagminnego łamania ustawy zobowiązującej między innymi spółki miejskie do posiadania BIP. W sposób oczywisty utrudnia to pozyskiwanie jakichkolwiek informacji o podmiotach. Poza wymienionymi tu, BIP nie posiadają również niektóre inne spółki miejskie. W kontekście ujawnionych przeze mnie poważnych naruszeń prawa musi to rodzić wątpliwości. Fakt ten podkreślał również doktor Walczak, poszukując jawnych przecież informacji na stronach spółek i UM Gliwice.

Wymienione przypadki każą wątpić w transparentność i zgodność z prawem sposobu zarządzania spółkami z udziałem j.s.t. w Gliwicach. Szokuje skala zjawiska i sposób naruszania obowiązujących ustaw. Biorąc pod uwagę, że dotyczy to również osób zajmujących najwyższe stanowiska samorządowe, podważa to ewidentnie zaufanie społeczeństwa i wiarę w przejrzystość finansów publicznych. Wydaje się, że kompleksowej kontroli wymagają wszystkie gliwickie spółki, zwłaszcza, że odpowiednich standardów prawnych nie gwarantuje nawet system dokonywania wpisów do KRS, czy prawnicy Urzędu Miejskiego i samych spółek. Podkreślić należy bezczynność niektórych ważnych mediów w tych kwestiach i to, z jakim trudem moje informacje o łamaniu prawa w takiej skali przedostają się za ich pośrednictwem do opinii publicznej.

W dobrze pojętym interesie Państwa i jego obywateli zwracam się z prośbą o zdecydowaną interwencję w przedstawionych sprawach.

Dariusz Jezierski

Do wiadomości:

– Marszałek Województwa Śląskiego,

– Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz

– Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach Zbigniew Wygoda

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Gliwicach Janusz Szymanowski

– Regionalna Izba Obrachunkowa

– Najwyższa Izba Kontroli

– Departament Kontroli Kancelarii Premiera,

– Liderzy partii politycznych w Gliwicach

– Nowiny Gliwickie, Gazeta Miejska, Tydzień w Gliwicach, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni

– Polityka, Rzeczpospolita, Wprost, Przegląd Samorządowy

– Telewizyjne programy interwencyjne: TVP1, TVN

9 Comments on "List do Wojewody Śląskiego"

 1. ??Informacje, które zdobyłem składają się na szokujący obraz czegoś, co wymknęło się już całkowicie spod kontroli. ??

  Chciwość- to kieruje ludźmi. Od zwierząt różnimy się tym że:
  jak n.p. lew się naje i nakarmi młode, to antylopa może przechodzić przed nosem i on d? nie dźwignie , bo brzuch by mu pękł.
  Człowiek takiej okazji nie daruje.
  Milion mało , bo można mieć dwa , trzy? i.t.d.
  Dlatego w świecie przyrody obowiązuje ?prawo dżungli? i jest ok.
  Człowiek stworzył własne prawo ,którego nie przestrzega , omija, tworzy luki dla wtajemniczonych, wybranych.
  Czyli , zaczyna obowiązywać prawo dżungli.
  Ale, czy tak ma być ?

 2. Rozdzielnik imponujący, ale też wydaje się, że niezbędny. Tak trzymać panie redaktorze.

 3. A dlaczego list nie został wysłany do słynnego Kuriera Gliwickiego? Może to pomogłoby redaktorowi Kubitowi wreszcie skompletować materiał do d r u g i e g o numeru?

 4. Dobra robota 😀
  ale to wierzchołek góry lodowej, która być może w ciemnej topieli sięga do niektórych wyżej wymienionych w rozdzielkniku osób i instytucji, i wielu innych pominiętych, ale ważnych.

 5. „…wierzchołek góry lodowe…”
  :WAŻNE !
  Aby, PODIUM nie przesłoniło afer, bo przykład idzie z góry…!

 6. Gdzieś pisało że Gliwicki Prezes PEC Rudolf Widziszowski w roku był 2009 członkiem Rad Nadzorczych
  od 21.07.2005 do 30.06.2009 roku w Szpital Miejski
  a od 01.07.2009 roku w GKS Piast
  Tu jednak zachowano przepis i członkiem w GKS Piast został jeden dzień po odejściu z RN SZp..M.

  Czyli o tym przepisie wiedziano więc nie pojmuję dlaczego na minę wysłano Wieczorka.
  A może ktoś to zrobił wiedząc że to mina ?

  Ciekawe to coraz bardziej

  • To raczej coraz większe poczucie bezkarności i lekceważenie wszystkiego

  • Bo pan Widziszowski to mądry i porządny chłop. Pracuje w PEC nie dla kariery, zaczynał tam pracę jako zwykły szeregowy inżynier i nawet, jak wieść niesie, od 25 lat ma wciąż ten sam gabinet. A kurs na członków rad nadzorczych odbył i egzamin zdał, więc w przeciwieństwie do innych rozumie zapisy stosownych kodeksów. Nie jest karierowiczem, to po prostu rzetelny człowiek i fachowiec, więc z kamarylą kojarzyć go nie można. Jak widać da się…

   • W poniższych krajowych rejestrach jest obecny Pan Widziszowski.

    Nikt nie twierdzi że jest inaczej niż piszesz.
    Jednak umiejscowiony jest także i on w ciekawym schemacie „architektonicznym” nadzorowanym przez Pana Prezydenta.
    Zapewne źle myślę lecz coś tu nie pasuje do Twojego opisu.

    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000061254 Usługi budowlane; Spis firm wg. branży: Usługi budowlane
    Szpital Miejski Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000243849 Szpitale ogólne; Spis firm wg. branży: Szpitale ogólne
    „Arena” Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000087265 Restauracje; Spis firm wg. branży: Restauracje
    „Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Dako” Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000051839 Sklepy muzyczne; Spis firm wg. branży: Sklepy muzyczne
    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000027652 Wodociągi, kanalizacja; Spis firm wg. branży: Wodociągi, kanalizacja
    Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „Obrum” Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000300687
    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Jango” Sp. z o.o. Gliwice, KRS 0000193612
    Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen.Jerzego Ziętka S.A.. Chorzów, KRS 0000169777 Instytucje kultury; Spis firm wg. branży: Instytucje kultury
    „Top-Car-Petro” Sp. z o.o. Kleszczów, KRS 0000147048
    Związek Stowarzyszeń – Śląski Bank Żywności Ruda Śląska, KRS 0000058731 Fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia
    Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, KRS 0000047612 Sklepy monopolowe, Spedycja; Spis firm wg. branży: Spedycja
    Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach Gliwice, KRS 0000047024
    Fundacja „Nadzieja-Dzieci” Zabrze, KRS 0000040274 Fundacje, stowarzyszenia; Spis firm wg. branży: Fundacje, stowarzyszenia

Leave a comment

Your email address will not be published.


*