Nowy prezes PRUiM SA złamał ustawę kominową – Pismo do Sądu KRS

PRUiM MOSTY Sp. z o.o. jest tym podmiotem, którego utworzenie najwyraźniej stało się początkiem końca super menadżerów, prowadzonych przez byłego prezesa Henryka Małysza. To właśnie od złamania przez tegoż ustawy kominowej w związku z zasiadaniem w radzie nadzorczej tej spółki, zaczęło się długotrwałe, ale konsekwentne doprowadzanie do przestrzegania prawa w spółkach grupy PRUiM.

Niestety, okazało się, że aby uczyć się na błędach, trzeba najpierw zrozumieć, gdzie się je popełnia. Okazuje się, że PRUiM MOSTY Sp. z o.o. nie posiada w chwili obecnej ani rady nadzorczej, ani zarządu.

Pan Waldemar Macyszyn został obecnie prezesem PRUiM SA, ale w radzie nadzorczej spółki córki zasiada już parę miesięcy. Jeśli ni dostrzegł dotąd, że złamał ustawę kominową, nie dostrzeże tego i teraz. Co jednak robi kompetentna (wszak powołana na nową kadencję mimo iż wykazałem, że złamała ustawę o gospodarce komunalnej) rada nadzorcza PRUiM SA w składzie, Janina Góral, Jerzy Golbik, Marek Jarzębowski? O to zapytam znakomity organ odrębnym pismem. Teraz pismo do Sądu KRS:

 
Dariusz Jezierski                                                                                   Gliwice, 15 lipca 2014 roku

 

 
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy KRS
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice


Dotyczy: złamania ustawy kominowej w PRUiM MOSTY Sp. z o.o (0000378103), w związku z Postanowieniem Sądu z 26 lipca 2013 roku (sygnatura sprawy: 10333/13/486).

 

Wysoki Sądzie!

 

Postanowieniem z 26 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS orzekł oczywiste skutki złamania ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w przypadku PRUiM MOSTY Sp. z o.o., odmawiając wpisu w rejestrze. Wskazał również na fakt, że tak surowe sankcje ustanowiono w celu przeciwdziałania patologiom, polegającym na łączeniu wielu stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

7 października 2013 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu nowego składu rady nadzorczej PRUiM MOSTY Sp. z o.o. (Tomasza Mariusza Heryszka, Przemysława Sebastiana Magaczewskiego, Waldemara Józefa Macyszyna) w miejsce poprzedniego (Henryka Małysza, Jana Ślusarka, Grzegorza Dukaty).

W związku z powyższym podnoszę iż dokonanie wpisu z 7 października 2013 roku było nieuprawnione, a wpisany do KRS skład rady nadzorczej PRUiM MOSTY Sp. z o.o. jest nieprawidłowy, gdyż ze względu na znalezienie się w jej składzie Waldemara Macyszyna, w momencie powołania, została ona rozwiązana z mocy prawa.

 

UZASADNIENIE

Zaistniały następujące okoliczność związane z procedurą powoływania rady nadzorczej PRUiM MOSTY Sp. z o.o. oraz dokonywaniem przez Sąd KRS adekwatnych wpisów:

 

 1. W związku z Postanowieniem Sądu KRS z 26 lipca 2013 roku, podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PRUiM MOSTY Sp. z o.o., które odbyło się 30 lipca 2013 roku, odwołano zakwestionowany przez Sąd KRS skład rady nadzorczej spółki, powołując nową radę nadzorczą w składzie: Henryk Małysz, Tomasz Heryszek, Waldemar Macyszyn.

 2. Działając w charakterze pełnomocnika spółki radca prawny Mateusz Kotlarski pismem przewodnim do wniosku do Sądu KRS z 6 sierpnia 2013 roku potwierdził fakt POWOŁANIA nowej rady nadzorczej spółki w składzie: Henryk Małysz, Tomasz Heryszek, Waldemar Macyszyn.

 3. Postanowieniem z 29 sierpnia 2013 roku Sąd KRS odmówił dokonania wpisu, wskazując między innymi na wadliwość (nieważność) uchwał rady nadzorczej spółki, powołujących jej zarząd (spowodowaną złamaniem ustawy kominowej przez powołanego w skład rady Henryka Małysza).

 4. 30 sierpnia 2013 roku Sąd KRS wezwał Gminę Gliwice do zajęcia stanowiska w sprawie, wskazując w szczególności na konieczność przedstawienia wniosków dowodowych odnośnie wpisu Henryka Małysza jako członka rady nadzorczej.

 5. Uznając argumentację Sądu KRS, Mateusz Kotlarski pismem do Sądu KRS z 6 września 2013 roku wycofał w całości wniosek z 6 sierpnia 2013 roku.

 6. W związku z wycofaniem wniosku, Sąd KRS Postanowieniem z 27 września 2013 roku umorzył postępowanie.

 7. 11 września 2013 roku, podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odwołano zakwestionowany postanowieniem Sądu KRS z 29 sierpnia 2013 roku skład rady nadzorczej: Henryk Małysz, Tomasz Heryszek, Waldemar Macyszyn. W jego miejsce powołano nowy: Tomasz Heryszek, Waldemar Macyszyn, Przemysław Magaczewski.

 8. Działając w charakterze pełnomocnika spółki, radca prawny Mateusz Kotlarski pismem przewodnim do wniosku do Sądu KRS z 16 września 2013 roku potwierdził powołanie nowego składu rady nadzorczej PRUiM MOSTY Sp. z o.o.

 9. Postanowieniem z 7 października 2013 roku Sąd KRS dokonał wpisu nowego składu rady nadzorczej spółki: Tomasz Heryszek, Waldemar Macyszyn, Przemysław Magaczewski, w miejsce dotychczas wykazywanego: Henryk Małysz, Grzegorz Dukata, Jan Ślusarek.

 

Dokonując 7 października wpisania nowego składu rady nadzorczej PRUiM MOSTY Sp. z o.o. Sąd KRS oparł się jedynie na okolicznościach wykazanych w KRS, to jest składzie rady nadzorczej, zmienionym dopiero wpisem zgodnie z przedmiotowym Postanowieniem. Sąd KRS zignorował tym samym mające oczywisty skutek prawny, zgodne z kodeksem spółek handlowych i statutem PRUiM MOSTY Sp. z o.o. czynności prawne, polegające na powołaniu dwóch kolejnych rad nadzorczych (30 lipca 2013 roku oraz 11 września 2013 roku), które ze względu na wynikające z ich wzajemnej relacji złamanie ustawy kominowej nie mogą być traktowane rozłącznie.

 

Wniosek ten wynika bezpośrednio z faktu orzeczonego Postanowieniem Sądu KRS z 26 lipca 2013 roku rozwiązania z mocy prawa rady nadzorczej PRUiM MOSTY – Sp. z o.o., w związku ze złamaniem przez Henryka Małysza ustawy kominowej. Tym samym, zgodnie z zapisem art. 14 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (kominowej) „właściwy organ nie może powołać osób, które pełniły funkcje w organach rozwiązanych w trybie ust. 1, na następną kadencję jako przedstawicieli Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego do organów, o których mowa w art. 2 pkt 7.

 

W kontekście powyższego nie ulegają wątpliwości następujące kwestie:

 

 • organem właściwym do do powołania osób w skład rady nadzorczej jest Walne Zgromadzenie Wspólników PRUiM MOSTY Sp. z o.o.

 • Henryk Małysz wchodził w skład organu rozwiązanego w trybie art. 14 ust. 1 przedmiotowej ustawy

 • ponowne powołanie Henryka Małysza było ewidentnym złamaniem ustawy kominowej

 • w związku ze złamaniem ustawy kominowej następuje skutek określony w art. 14 ust 1 przedmiotowej ustawy: „Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy organy nadzorcze jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2-7 ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.

 • powołana 30 lipca rada nadzorcza w składzie: Henryk Małysz, Tomasz Heryszek, Waldemar Macyszyn została tym samym natychmiast rozwiązana z mocy prawa ze względu na znalezienie się w niej Henryka Małysza

 • zarówno Tomasz Heryszek jak i Waldemar Macyszyn zostali automatycznie objęci sankcją określoną w art. 14. ust. 2 przedmiotowej ustawy

 • powołanie 11 września 2013 roku Tomasza Heryszka i Waldemara Macyszyna w skład nowej rady nadzorczej było ponownym złamaniem ustawy kominowej (zakazu określonego w art. 14. ust. 2) a zatem także i ta rada nadzorcza została natychmiast rozwiązana z mocy prawa (w myśl art. 14 ust. 1)

 • w związku z rozwiązaniem z mocy prawa rady nadzorczej w ostatnim (błędnie wpisanym do KRS) składzie, także Przemysław Magaczewski objęty został zakazem określonym w art. 14 ust. 2 ustawy kominowej

 • w związku z powyższym, jedyną możliwością sanowania sytuacji prawnej jest powołanie nowej rady nadzorczej w zupełnie nowym, niedotkniętym sankcjami z art. 14 ust. 2 przedmiotowej ustawy składzie

 • PRUiM MOSTY Sp. z o.o. nie posiada również zarządu, który nie mógł zostać wybrany ze względu na nieistnienie (w żadnym z powyższych składów) jedynego organu mogącego zarząd powołać, to jest rady nadzorczej.

 

W związku z kwestiami podniesionymi w niniejszym piśmie, proszę Wysoki Sąd o ich uwzględnienie i wszczęcie postępowania z urzędu, w związku z faktem nieposiadania przez PRUiM MOSTY Sp. z o.o. rady nadzorczej i zarządu. Obecny stan prawny praktycznie przekreśla tę spółkę jako samodzielny podmiot prawa handlowego, pozbawiając ją wymaganej prawem reprezentacji.

z wyrazami szacunku
Dariusz Jezierski

1 Comment on "Nowy prezes PRUiM SA złamał ustawę kominową – Pismo do Sądu KRS"

 1. Gdy grabież staje się sposobem życia dla grupy ludzi żyjących w spoleczeństwie ,na przestrzeni czasu stworzą oni dla siebie systewm prawny ,który usprawiedliwi ich działania i kodeks moralny ,który będzie ją gloryfikował

   

  Frederic Bastiat

Leave a comment

Your email address will not be published.


*