Odpowiedź UM na pytania dotyczące nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi

Dwa tygodnie temu zadałem prezydentowi Zygmuntowi Frankiewiczowi następujące pytania:

 1. Kto reprezentuje Gminę Gliwice w radach nadzorczych spółek prawa handlowego z jej udziałem?
 2. Proszę o kopie (w formie elektronicznej) odpowiednich dokumentów wyznaczających takich reprezentantów.
 3. Czy istnieją jakiekolwiek kryteria (zasady) wybierania takich przedstawicieli (np. w formie zarządzenia prezydenta miasta)?
 4. Rada nadzorcza GKS PIAST pracuje w składzie: Zbigniew Kałuża, Grzegorz Jaworski i Stanisław Ogryzek. Który z nich jest reprezentantem gminy (ad pytanie nr 1) i czy jest to zgodne z obowiązującym prawem?
 5. Ile osób i na jakich stanowiskach zatrudnia Wydział Nadzoru Właścicielskiego UM? Jakie są pełne koszty utrzymania Wydziału za rok 2012? Jaką kwotę przeznaczono na płace wszystkich pracowników wydziału w roku 2012? Czy w ciągu roku 2012 (oraz ewentualnie w tym roku za rok 2012) naczelnik Wydziału Kamil Jany otrzymywał dodatkowe premie i nagrody? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

znak-zapytania-250x200Dokładnie po 14 dniach otrzymałem następujące odpowiedzi:


W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 02 sierpnia 2013r o udzielenie informacji publicznej przesyłam następujące informacje:

Ad 1
Składy rad nadzorczych spółek prawa handlowego z większościowym udziałem miasta Gliwice są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w zakładce ?Jednostki organizacyjne miasta i stowarzyszenia?? ?Spółki prawa handlowego
z udziałem miasta Gliwice? ? ?Wykaz spółek z większościowym udziałem miasta?
Reprezentantami miasta Gliwice w radach nadzorczych spółek
z większościowym udziałem miasta są następujące osoby:

1. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.:
Jerzy Kmieć, Dariusz Kotylak, Tadeusz Barcik,
2. Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.:
Janusz Łapiński, Lesław Dykacz, Mieszko Adamkiewicz,
3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ? Gliwice Sp. z o.o.:
Andrzej Karasiński, Michał Kotnis, Tomasz Babiński,
4. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.:
Jerzy Golbik, Janina Góral, Marek Jarzębowski,
5. Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o.:
Ryszard Turczyniak, Paweł Miodek, Janusz Marcinów,
6. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.:
Ryszard Wilk, Henryk Błażusiak, Aleksandra Śnieżek,
7. Śląskie Centrum Logistyki S.A.:
Adam Neumann, Krystian Tomala, Tadeusz Baj,
8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:
Piotr Wieczorek, Krystyna Madejska ? Karbownik, Jacek Pałka,
9. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.:
Miłosz Wolański, Renata Caban, Bogdan Traczyk,
10. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.:
Jerzy Łoik, Tomasz Włoczyk, Jan Sochecki,
11. Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.:
Stanisław Ogryzek, Grzegorz Jaworski,
12. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.:
Iwona Lukowicz ? Fojt, Urszula Wacławczyk,
13. Park Naukowo ? Technologiczny ?Technopark Gliwice? Sp. z o.o.:
Irena Dąbrowska.

W radach nadzorczych spółek z mniejszościowym udziałem miasto Gliwice reprezentują:

14. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
Zygmunt Frankiewicz,
15. Remondis Gliwice Sp. z o.o.:
Włodzimierz Koczot, Jan Ząbkowski

Ad 2
W załączeniu przesyłamy (w formie elektronicznej) kopie uchwał zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń poszczególnych spółek z udziałem kapitałowym miasta Gliwice, powołujących członków rad nadzorczych bieżących kadencji. W przypadku notarialnego zaprotokołowania walnych zgromadzeń przesyłamy stosowne fragmenty notarialnego protokołu zgromadzenia.

Ponadto informujemy, że zgodnie ze statutem Spółki Remondis Gliwice Sp. z o.o. powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej następuje poprzez pisemne oświadczenie wspólnika złożone spółce (nie w formie uchwały zgromadzenia). Miasto Gliwice powołuje dwóch członków rady nadzorczej spółki Remondis Gliwice.

Ad 3
Wybór osób reprezentujących miasto Gliwice w radach nadzorczych spółek prawa handlowego następuje z uwzględnieniem obowiązujących w tej materii przepisów prawa tj:

? ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U.2011.45.236),
? ustawy  15 września 2000r Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. Dz.U.2000.94.1037 ),
? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594).
? ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (t.j. Dz.U.2013.216).

oraz innych przepisów prawa wydanych na podstawie niniejszych ustaw w tym rozporządzeń właściwych organów jak np. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U..2004.198.2038 ze zm.).
Każda osoba zainteresowana reprezentowaniem miasta Gliwice w radzie nadzorczej spółki z udziałem miasta może złożyć swoją kandydaturę do Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wydział Nadzoru Właścicielskiego prowadzi bazę danych kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem miasta. Aktualnie baza zawiera około dwustu ofert.

Prezydent Miasta, wykonując swoje ustawowe kompetencje, dokonuje wyboru członków rad nadzorczych spółek spośród osób, które złożyły swoją ofertę. Prezydent Miasta dokonuje wyboru kandydatów z uwzględnieniem wszelkich ustawowych kryteriów i wymogów dla reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Ad 4
Zgodnie z informacją zawartą powyżej  (Ad1) reprezentantami miasta Gliwice w Radzie Nadzorczej Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. są: Pan Stanisław Ogryzek oraz Pan Grzegorz Jaworski.
Wybór członków rady nadzorczej spółki, reprezentujących miasto Gliwice, jest w pełni zgodny z regulacjami prawnymi dotyczącymi przedmiotowej materii.

Ad 5
Informacja Wydziału Kadr Szkoleń i Płac oraz Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
1. Wydział Nadzoru Właścicielskiego zatrudnia 5 osób: Naczelnik Wydziału, główny specjalista, dwóch specjalistów, inspektor.
2. Pełne koszty utrzymania wydziału za rok 2012 wynosiły  – 466.491,47 zł. – w tym ujęto: zakup materiałów biurowych, papieru, prasy, serwis kserokopiarek, usługi telefonii cyfrowej, wykonanie pieczątek, najem lokalu dla wydziału, wynagrodzenia i pochodne (składki na ZUS i fundusz pracy). W powyższej kwocie pensje pracowników stanowią: 362.747,18 zł.
3. W ciągu roku 2012 i za rok 2012 Naczelnik wydziału nie miał przyznanych premii i nagród.

Grażyna Krztoń
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Miejski w Gliwicach.

Odpowiedzi te skłaniają do bardzo konkretnych wniosków i budzą sporo wątpliwości, potwierdzając niektóre moje domniemania. O tym napiszę już wkrótce.

14 Comments on "Odpowiedź UM na pytania dotyczące nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi"

 1. Wszystko jest w porządku Redaktorze
  Nie szukaj wniosków i wątpliwości,
  Zgłoś Pan swoją kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej .
  Weź przykład z mądrzejszych od siebie.
  Pan im zazdrości?

  • Rozumiem, że pytanie jest retoryczne. To, co robią ci państwo, to co najwyżej powód do wstydu, bo na pewno nie do zazdrości. Poza tym sytuacja, którą sprokurowali jest naprawdę nie do pozazdroszczenia:)

 2. Ciekawe, jak wcześniej został wybrany na stanowisko prezesa zarządu Piast S.A. Pan Jacek Krzyżanowski, skoro władze Gliwic dokładnie wiedziały, że prowadzi on jednocześnie działalność gospodarczą, co oznacza, że jest to ewidentny przykład łamania przepisów ustawy antykorupcyjnej? Innym interesującym wątkiem jest to, że obejmując funkcję w zarządzie spółki powinien od złożyć oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944? 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy. Następnie pojawiły się niepokojące doniesienia prasowe…oraz oświadczenie
  http://infogliwice.pl/?p=10017
  http://info-poster.eu/oswiadczenie-jacka-krzyzanowskiego/
  W tym przypadku jednak władze miasta pod długim okresie namysłu i wielu różnych opiniach prawnych same dostrzegły fakt złamania ustawy antykorupcyjnej przez byłego prezesa Piast S.A., i został on słusznie (ze względu na złamany zakaz) odwołany przez radę nadzorczą z pełnionej funkcji, zapewne na czyjś uzasadniony wniosek.

  • O ile sobie przypominam sprawa Krzyżanowskiego wypłynęła w okresie referendum, a nie wtedy gdy był prezesem Piasta. Ponadto skoro już tutaj mówimy o TW, to o ile sobie przypominam, Grabowiecki, który wchodzi w skład kliki, został wymieniony przez IPN jako TW Jan, o czym już od dawna mówiono w Gliwicach. Ciekawe, że ten pan został rektorem i jakoś to nie przeszkadzało nikomu. Chciałbym jedno wyjaśnić – zwolennikiem lustracji nie jestem, gdyż jak widać jest to wykorzystywane dla obrzucania ludzi błotem. I teraz pytanie do przedmówcy: czyżby oligarcha nie był świadomy, że jego współpracownik jest byłym TW? A może dobrze wiedział? A skoro pytamy o finansowanie Życia Gliwic, to warto postawić kwestię, kto finansuje info Gliwice i Dzisiaj w Gliwicach. I kto rzeczywiście sfinansował Kurier Gliwicki? Bo raczej nie wierzę, żeby w przypadku tego ostatniego, sfinansował go z własnych funduszy Stanisław Kubit.

   • >>A skoro pytamy o finansowanie Życia Gliwic, to warto postawić kwestię, kto finansuje info Gliwice i Dzisiaj w Gliwicach. I kto rzeczywiście sfinansował Kurier Gliwicki?<<

    Ty finansujesz, Twoja sąsiadka, sąsiad, redaktor Jezierski. Mieszkańcy finansują.

 3. Czy były (odwołany) prezes zarządu Piast S.A. Pan Jacek Krzyżanowski jest osobą, która sponsoruje wydawaną bezpłatną gazetkę Życie Gliwic??

  • Wydawcą gazety Życie Gliwic, ponoszącym również wszelkie koszty związane z drukiem jest stowarzyszenie Gliwiczanie Razem. Jego członkiem jest również Jacek Krzyżanowski.

   • Nie tylko członkiem, ale głównym fundatorem. Tu mamy odpowiedź, kto stoi za walką redaktora Jezierskiego z magistrackim „układem”…

    • Mikołaju Jaremowiczu, upraszam o rozwagę – to co Pan teraz zrobił to zwyczajne pomówienie. Wszystko co robię, robię wyłącznie z własnego przekonania i na własny rachunek. Dodam jeszcze jedną istotną kwestię – to Info-Poster zajmuje się sprawami spółek i nadzoru właścicielskiego. W Życiu Gliwic jedynie upowszechniane są moje ustalenia. A Info-Poster jest w 100% moim własnym, niekomercyjnym przedsięwzięciem.
     Przypominam przy okazji, że nigdy nie byłem członkiem OKR, a do osób organizujących referendum zwróciłem się sam, obserwując to co się dzieje. To wszystko na ten temat – komentarzy w podobnym tonie nie będę więcej publikował z oczywistych przyczyn.

     • Wybaczy Pan, ale trudno nie skojarzyć tego w taki właśnie sposób. Być może nieprawidłowo, ale jednak takie wnioski się nasuwają. To też musi Pan wziąć pod uwagę.

      • Od początku biorę to pod uwagę i dużo mnie kosztuje aby zachować całkowitą niezależność od kogokolwiek. Udaje mi się to na szczęście. A możliwość jakichkolwiek skojarzeń nie może być, rzecz jasna, powodem decydującym o bezczynności. Opozycja, zwłaszcza w Gliwicach, to bardzo szerokie pojęcie. Trzeba mieć świadomość, że różni ludzie w niej się mieszczący mogą mieć bardzo różne cele i z różnych powodów do niej przystąpili. Oczywiście wspólny cel jednoczy ich na tym etapie. To normalne w każdej rywalizacji politycznej

 4. Jest zastanawiające, czy osoby reprezentujące organ osoby prawnej, które ewidentnie nie dopełniły swoich obowiązków (nie wymagały od kandydata na stanowisko prezesa Piast S.A. stosownych oświadczeń o braku występowania przeszkód prawnych przed jego powołaniem na funkcję prezesa zarządu) poniosły jakiekolwiek konsekwencje za swoje działania? Problem polega na tym, że odpowiedzialność spoczywałaby na kandydacie jeśli zataiłby te informacje lub ich nie podawał np. w oświadczeniu majątkowym. Wymaga również zauważenia pewna zbieżność okoliczności, że to nikt inny jak pierwszy wiceprezydent Piotr Wieczorek był w radzie nadzorczej Piasta.

 5. GOGOL PRZEJAZDEM | 17 sierpnia 2013 at 5:20 pm | Odpowiedz

  ??Dwa tygodnie temu zadałem prezydentowi Zygmuntowi Frankiewiczowi następujące pytania:??

  A oto moja odpowiedź, mieszkańca Gliwic:
  Do końca świata będę powtarzać (mojego świata), że ludzie nie dzielą się na:
  Niemców, Polaków, Żydów, Francuzów, e. t. c.
  Z teczkami i bez teczek, e. t c.
  Katolików, Ewangelików, Muzułmanów, Ateistów, e. t. c.
  Białych, Czarnych, e. t. c.
  Z rowerami i bez rowerów, e. t. c.
  TYLKO NA UCZCIWYCH I NIEUCZCIWYCH, Z HONOREM I BEZ HONORU, E. T. C.
  CZYLI DOBRYCH I ZŁYCH!
  AMEN
  ***********************************
  GOGOL PRZEJAZDEM
  http://www.emotka.pl/emotikony/klasyczne/0529.gif
  NIC JUŻ NIE BĘDZIE TAKIE JAK BYŁO?

 6. Znajome nazwiska cóż. czyż jest sposób by całą tą klike wywalić że sie tak brzydko wyraże w piździec.wziąć śmierdzących starych zasiedziałych dziadków leśnych wywalić z rad nadzorczych i dać kogoś nowego. ci ludzie sie śmieją w twarz normalnym obywatelom do tego pobierająć grubą kase aż ciśnienie sie podnosi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*