Oświadczenie dla NIK w związku z przedmiotem trwającej kontroli

Na ręce koordynującego kontrolę w Gliwicach przedstawiciela Katowickiej Delegatury NIK Tomasza Kuźniaka złożyłem dziś następujące oświadczenie:

nik1W związku z trwającą kontrolą NIK „Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice”, na podstawie art. 41 Ustawy o NIK składam niniejsze oświadczenie na temat posiadanych informacji, mających związek z przedmiotem kontroli.

Dla usystematyzowania informacji pozwolę sobie na podzielenie ich według konkretnych zagadnień, przy czym w pierwszej części oświadczenia odniosę się do spółek wymienionych jako sprawdzane w pierwszym etapie kontroli. W sprawie kolejnych wypowiem się odrębnie.

Do oświadczenia załączam niektóre z wymienionych w nim dokumentów.

 A. Łamanie ustawy kominowej, antykorupcyjnej i o gospodarce komunalnej

w spółkach grupy PRUiM

 

 1. Prezes PRUiM Henryk Małysz zasiadając w radach nadzorczych PRUiM-MOSTY Sp. z o.o., PRUiM-BET Sp. z o.o. i Silesia Asfalty Sp. z o.o. złamał ustawę antykorupcyjną, co nie zostało dostrzeżone (mimo wielokrotnego podnoszenia sprawy w kolejnych pismach) przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego ŚUW. Zgodnie z ustawą antykorupcyjną prezes Małysz powinien zostać natychmiast usunięty ze stanowiska. Tymczasem nadal je zajmuje, a w stosunku do niego nie wyciągnięto żadnych, nawet dyscyplinarnych sankcji. Samo to stanowi oczywiste złamanie ustawy antykorupcyjnej.
 2. Prezes PRUiM SA Henryk Małysz zasiadając w radach nadzorczych PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. oraz PRUiM-BET Sp. z o.o. złamał ustawę kominową. Zostało to potwierdzone przez Sąd KRS w kolejnych postanowieniach. Mimo ewidentnego złamania ustawy, prezes Małysz nie poniósł żadnych konsekwencji dyscyplinarnych ani karnych. Nie podjęto dotychczas żadnych prób odzyskania dużych kwot nienależnych wynagrodzeń pobranych przez niego samego i pozostałych członków organów rozwiązanych z mocy prawa, które stanowią ewidentną stratę spółki. Należy to zatem uznać za działanie wbrew jej dobrze pojętemu interesowi.
 3. Ze względu na konsekwentnie dokonywane przez Henryka Małysza próby zachowania funkcji w radzie nadzorczej PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. doszło do wpisania przez Sąd KRS składu nowo powołanej rady nadzorczej, która w momencie powołania z mocy prawa została rozwiązana z powodu złamania ustawy kominowej. Waldemar Macyszyn, który wszedł w skład rady nadzorczej, znalazł się również w jej poprzednio powołanym składzie wraz z Henrykiem Małyszem. Ze względu na to, że ten ostatni objęty był zakazem powołania na następną kadencję w związku ze złamaniem ustawy kominowej, rada ta została również rozwiązana z mocy prawa, a zatem sankcja zakazująca członkom rozwiązanego z mocy prawa organu wejść w jego skład w następnej kadencji, zaczęła naturalnie dotyczyć również Waldemara Macyszyna. Sąd KRS nie dopatrzył się tymczasem niezgodności z prawem i dokonał wpisu składu organu. Oczywiście wpis powyższy jest nieważny, a PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. nie posiada w tej chwili rady nadzorczej oraz zarządu, gdyż ten wybrany został przez nieistniejący organ.
 4. W Statucie PRUiM SA wbrew ustawie o gospodarce komunalnej była zapisana 5 letnia kadencja rady nadzorczej. Zapis został zmieniony dopiero po ujawnieniu tego faktu przeze mnie. Rada nadzorcza została odwołana i powołana w tym samym składzie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w styczniu 2013 roku. Cały skład rady nadzorczej spółki (w tym sprawujący funkcję rzecznika prasowego UM Marek Jarzębowski) pełnił funkcję i pobierał z tego tytułu wynagrodzenia, utraciwszy mandat do sprawowania funkcji. Ze względu na fakt, że wszyscy członkowie rady nadzorczej muszą mieć zdany państwowy egzamin potwierdzający ich kwalifikacje, nie można przyjąć, że nie mieli świadomości iż łamią prawo. Inną kwestią jest kolejny kardynalny błąd Sądu KRS, który przyjął Statut z zapisem łamiącym ustawę.
 5. Prezes spółki PRUiM-BET Marek Sanecznik został powołany w sposób naruszający ustawę o gospodarce komunalnej. Zgodnie z nią może go powołać jedynie rada nadzorcza spółki a zrobił to Henryk Małysz i to działając, jako prezes PRUiM SA. Obaj panowie również legitymują się zdaniem wymaganego egzaminu państwowego – nie można zatem przyjąć, że działali nieświadomie.
 6. Konieczne jest sprawdzenie ukonstytuowania zarządu PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. Z dokumentów w KRS wynika, że… zarząd nigdy nie został powołany! Nie ma niezbędnej uchwały Rady Nadzorczej, punkt taki nie istnieje w porządku obrad (ani Zgromadzenia Wspólników, ani Rady Nadzorczej), a co więcej – pierwsze Zgromadzenie Wspólników zwołał… Zarząd, posługując się już istniejącymi pieczątkami. Konkluzja – w dokumentach przedstawionych KRS nie został przedstawiony żaden, formalnie powołujący zarząd spółki. Należy zatem przyjąć, że PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. została wpisana do rejestru niezgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Nawet jednak, gdyby pierwszy zarząd został powołany przez Zgromadzenie Wspólników (§15 pkt. 3 Statutu spółki) – a nie został, patrz pkt. 6 – byłoby to niezgodne z ustawą o gospodarce komunalnej! Jedyną dopuszczalną prawem procedurą jest bowiem powołanie przez Zgromadzenie Wspólników rady nadzorczej, która dopiero wtedy powołuje pierwszy zarząd. Po raz kolejny powstają pytania: w jaki sposób Sąd KRS przyjął naruszający prawo Statut spółki? oraz jak mógł przeoczyć fakt, że nie ma żadnego dokumentu powołującego zarząd spółki? Raz jeszcze w tym kontekście należy podkreślić, że z dokumentacji KRS wynika, że… to właśnie zarząd spółki zwołał pierwsze Zgromadzenie Wspólników. Absurd.
 8. W skład rady nadzorczej PRUiM-MOSTY Sp. z o.o. powołano osoby, które nie zdały egzaminu wymaganego przez ustawę o gospodarce komunalnej (patrz załączone Postanowienia Sądu)

W celu pełnego zobrazowania powyższych informacji załączam komplet Postanowień Sądu KRS w sprawie Henryka Małysza i rady nadzorczej PRUiM-MOSTY Sp. z o.o.

Załączam również dokument „powołania” Marka Sanecznika na stanowisko prezesa PRUiM-BET przez Henryka Małysza.

Załączam także treść wniosku do Prokuratury Apelacyjnej w sprawie Henryka Małysza.


B. Wątpliwości dotyczące ZBM I TBS Sp. z o.o.

WInformacji o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie Dolnego Śląska” z września 2010 roku NIK zakwestionowała udział kapitałowy gmin w spółkach realizujących komercyjne budownictwo mieszkaniowe w systemie deweloperskim. Precyzując, również chodziło o TBS. W „Informacji” zapisano między innymi: „Uczestnictwo kapitałowe gmin w spółkach handlowych prowadzących działalność w zakresie budowy mieszkań w systemie deweloperskim narusza obowiązujące przepisy, bowiem nie może być uznane za przejaw realizacji zadań własnych samorządu gminnego z zakresu budownictwa mieszkaniowego ustalonych w art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy o sg.”

W kontekście powyższych i innych zapisów „informacji”status dwóch spółek (TBS) z udziałem Gminy Gliwice rodzi oczywiste wątpliwości.

Dariusz Jezierski

7 Comments on "Oświadczenie dla NIK w związku z przedmiotem trwającej kontroli"

 1. niezrozumiałe jest m.in. pominiecie zgłoszenia przez nieuprawniony organ (tj. radę miejską) p. J. Łoika do organu spółki KSSE S.A., a także sprawa ARL opisywana na łamach I-P

 2. Jak wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania rzecznik Katowickiej delegatury Przemysław Witek, zakres przedmiotowy kontroli obejmuje m.in. zgłaszanie oraz powoływanie osób do zajmowania stanowisk w organach spółek, wynagrodzenia osób zasiadających w organach spółek oraz organizację i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podległymi spółkami.
  http://gliwice.naszemiasto.pl/artykul/nik-w-urzedzie-miejskim-w-gliwicach-nowe-ustalenia,2146650,t,id.html
  W związku z tym zasadne jest zwrócenie uwagi na wszystkie nieprawidłowości, zwłaszcza bezpośrednio związane z zakresem przedmiotowym kontroli zdefiniowanym przez NIK.
  Od 2007 r. jest tolerowana sytuacja, że nieuprawniony organ dokonywał zgłoszenia reprezentantów gminy do organów KSSE S.A. i do dziś sprawa nie została wyjaśniona.

 3. I-P: „Zgodnie z ustawą antykorupcyjną prezes Małysz powinien zostać natychmiast usunięty ze stanowiska. Tymczasem nadal je zajmuje, a w stosunku do niego nie wyciągnięto żadnych, nawet dyscyplinarnych sankcji”.
  Warto zatem wyjaśnić Czytelnikom (a także kontrolerom NIK), że osoby wyznaczone do rady nadzorczej PRUiM S.A. za wzorowe wypełnianie funkcji kontrolnej nad poczynaniami prezesa zarządu poniosły konsekwencje swoich działań – zostały docenione przez osobę występującą w imieniu samego prezydenta miasta, gdyż ponownie powołano je do pełnienia swoich funkcji na kolejną kadencję. Kto jest zatem BEZPOŚREDNIO odpowiedzialny za taki stan rzeczy i kto swoim postępowaniem i arbitralnymi decyzjami wyznacza praktyczne standardy nadzoru korporacyjnego, które w obiektywnej ocenie są żenujące i kompromitują organ wykonawczy gminy.

  • Małysz jest przeca supergwiazdą samorządowego biznesu, nagradzaną przez superkapituły superhonorowymi superstatuetkami. Czyż nie on nabył jakże niechętnie za śmieszne pienadze grunta pod budowę autostrady i zrobił niechcący interes życia? To pop rostu superdziecko superszczęścia i czego wy do diabła od tej chudzinki chceta?

 4. niedługo mijają terminy udzielenia odpowiedzi z CBA i prokuratury, ciekawe jakie będą tym razem ustalenia

 5. http://bip.gliwice.eu/strona;120,596
  ciekawe kto z radnych w najbliższy czwartek tj. 06.02.2014. w punkcie 4 porządku obrad odważy się zadać pytania o kontrolę, zapewne radny K. Gronig, który na FB wyraził swoją opinię, będzie chciał teraz publicznie się odnieść do poruszanych kwestii, a być może radny Wieczorek i przewodniczący Wygoda zabiorą głos w punkcie 30 „wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane przez radnych”…

 6. oni zapewne też będą chcieli złożyć oświadczenia, jak skutecznie wykonywali ustawowe obowiązki w zakresie nadzoru działalności prezydenta miasta, jak bardzo dbali, aby te wszystkie informacje nie przedostały się do opinii publicznej.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*