Pismo do Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie zatajenia prawdy przez radnego Tadeusza Olejnika

Zgodnie z zapowiedzią, poinformowałem Radę Miejską o sprawie zatajenia przez radnego Tadeusza Olejnika posiadania przez niego udziałów w spółce prawa handlowego:

Rada Miejska w Gliwicach kadencji 2010-2014
na ręce Przewodniczącego RM, Pana Zbigniewa Wygody

dotyczy: ujawnionego zatajania przez radnego Rady Miejskiej w Gliwicach Tadeusza Olejnika posiadania udziałów w spółce prawa handlowego (oświadczenia majątkowe za lata 2002-2012)

 

Szanowny Panie!

W trakcie analizowania powiązań osób sprawujących funkcje publiczne w Gliwicach ze sferą biznesu powziąłem informacje, dotyczące faktu zatajenia przez radnego Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza posiadania przez niego udziałów w kapitale zakładowym ATB sp. z o.o. Radny nie wykazał również przychodu wynikającego ze zbycia wymienionych udziałów na rzecz Marka Sanecznika, radnego Knurowa i członka gliwickiego koła PO. Zobligowało mnie to do powiadomienia o sprawie Rady Miejskiej w Gliwicach, co czynię za pośrednictwem niniejszego pisma. Rada Miejska Miasta Knurów została powiadomiona o sprawie w zakresie dotyczącym Marka Sanecznika pismem z 24 marca 2014 roku.

W związku z tym, że zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa, na funkcjonariuszach publicznych, którzy powzięli wiedzę na ten temat, spoczywa obowiązek (zgodnie z art. 304 § 2 kpk) złożenia odpowiedniego zawiadomienia do Prokuratury. Tryb złożenia takiego zawiadomienia określono w przepisie słowem „niezwłocznie”, przy czym należy podkreślić, że ewentualne uchylenie się od tego obowiązku powoduje, iż funkcjonariusz publiczny podlegać będzie odpowiedzialności karnej na mocy art. 231 § 1 kk.

Oto istotne fakty, wskazujące jednoznacznie na wielokrotne zatajenie prawdy w kolejnych oświadczeniach majątkowych Tadeusza Olejnika (za lata 2002 – 2012):

  • 3 czerwca 2002 roku ATB sp. z o.o. została wpisana do KRS, udziałowcem był w niej Tadeusz Olejnik, który posiadał 49% udziałów o łącznej wartości 24 500 zł

  • 13 grudnia 2012 roku poprzedni udziałowcy ATB sp. z o.o. zbyli swoje udziały. Nowymi udziałowcami zostali: Marek Sanecznik oraz „KOSAWI” sp. z o.o.

  • 30 sierpnia 2012 roku podpisana została umowa sprzedaży między Tadeuszem Olejnikiem (sprzedającym) a Markiem Sanecznikiem, dotycząca wszystkich wymienionych wyżej udziałów.

W świetle dokumentów KRS nie ulega wątpliwości, że radny Tadeusz Olejnik dopuścił się złamania prawa, tj. zatajenia w kolejnych oświadczeniach majątkowych posiadania udziałów w spółce prawa handlowego.

W związku z powyższym, wnoszę o podjęcie przewidzianych prawem kroków. Proszę również o pisemną odpowiedź na niniejsze pismo, zawierającą informacje o podjętych lub planowanych krokach.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Jezierski – info-poster.eu

1 Comment on "Pismo do Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie zatajenia prawdy przez radnego Tadeusza Olejnika"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*