Pismo Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ze względu na to, że jutro zostanie złożona moja skarga do Wojewody Śląskiego na działania podległego mu Wydziału Nadzoru Prawnego, prezentuję dziś pełną treść pisma podpisanego przez Dyrektora WNP Krzysztofa Nowaka, które posłuży za podstawę skargi.

Logo-Urzedu-Katowicekl

Pismo zawiera stwierdzenia całkowicie nieuprawnione i podane bez uwzględnienia wszystkich okoliczności i istotnych przesłanek prawnych. Wysunięcie takich wniosków możliwe było tylko w przypadku nienależycie starannego załatwienia skargi do Wojewody Śląskiego z listopada ubiegłego roku (http://info-poster.eu/list-do-wojewody-slaskiego/) i bezkrytyczne przyjęcie wyjaśnień Zygmunta Frankiewicza (http://info-poster.eu/zygmunt-frankiewicz-tlumaczy-sie-wojewodzie/) lub mniej lub bardziej zamierzonego pominięcia w interpretacji kluczowej dla niej ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w przypadku zastępcy prezydenta Piotra Wieczorka, oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne przez prezesa PRUiM SA Henryka Małysza.

Oto treść pisma Wydziału Nadzoru Prawnego:

Odpowiadając na Pana pismo dotyczące występujących nieprawidłowości w obsadzaniu rad nadzorczych gliwickich spółek komunalnych uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 171 ust. 1 Konstytucji RP oraz przepisu art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nadzór nad działalnością samorządową sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem działań podejmowanych przez organy gminy. Katalog środków nadzoru zawiera rozdział 10 powołanej ustawy, przy czym zgodnie z postanowieniem art. 87 ustawy „organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami”. Postępowanie nadzorcze, zgodnie z przepisem art. 86 w związku z art. 91 ustawy o samorządzie gminnym organ nadzoru prowadzi zawsze z urzędu. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 października 2000 r. stwierdza, iż ewentualne interwencje osób trzecich mogą być przez organ nadzoru traktowane co najwyżej jako sygnał w sprawie.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego zasiadania w radzie nadzorczej Piast Gliwice są zastępcy prezydenta miasta Pana Piotra Wieczorka organ nadzoru przychylił się do wyjaśnień przesłanych w sprawie przez Prezydenta Miasta Gliwice. W piśmie tym Prezydent Miasta Gliwice wyjaśnia, iż Pan Piotr Wieczorek od 21 grudnia 2012 r. nie zasiada już w ww radzie nadzorczej. Pan Piotr Wieczorek zasiadał owszem w dwóch radach nadzorczych spółek z udziałem miasta, jednakże czynił to na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne jako osoba zgłoszona przez miasto Gliwice.

Wprawdzie art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wprowadza zakaz zasiadania m.in. przez wiceprezydentów miast w okresie pełnienia przez nich funkcji w organach wszelkich spółek prawa handlowego, jednakże zauważyć należy, iż art. 6 ust. 1 tejże ustawy wprowadza wyjątek od zakazu określonego w art. 4 ustawy. Zgodnie z tym przepisem zakaz nie dotyczy osób wskazanych w art. 2 pkt 1,2 i 6-10 ustawy, czyli również wiceprezydentów miast, o ile te osoby zostały zgłoszone do objęcia stanowisk w organach spółek przez m.in. jednostki samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby, co w przedmiotowej sprawie właśnie miało miejsce.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego zasiadania Pana Henryka Małysza w trzech radach nadzorczych organ nadzoru, wziąwszy pod uwagę treść art. 14 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w związku z art. 4 ust. 1 tej ustawy, zawiadomił Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS o fakcie, że Pan Henryk Małysz w czasie od 10 lutego 2011 r. do 23 września 2011 r. wchodził w skład dwóch rad nadzorczych spółek określonych w art. 1 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy tj. PRIUM – MOSTY sp. z o.o. i PRIUM – BET sp. z o.o.

Zasiadanie zaś Pana Henryka Małysza w radzie nadzorczej spółki Silesia Asfalty są nie stoi w sprzeczności z art. 4 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, gdyż ww. spółka nie jest spółką wymienioną w art. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, czyli nie podlega regulacjom tej ustawy.

Odnosząc się do zarzutu zasiadania Pana Andrzeja Nowaka w radzie nadzorczej spółki Silesia Asfalty sp. z o.o. należy raz jeszcze podkreślić, iż spółka ta nie jest spółką wymienioną w art. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, większość kapitału zakładowego stanowi kapitał prywatny, stąd organ nadzoru nie ma żadnych możliwości prawnych reagowania na naruszenia zaistniałe w spółce.

Zauważyć również należy, iż spółka Eurovia Polska są, tak jak spółka Silesia Asfalty są również nie podlega nadzorowi Wojewody, z przyczyn wymienionych powyżej.

Jednocześnie informuję, iż Wojewoda nie jest również uprawniony do interwencji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Kwestie związane z dostępem do informacji publicznej uregulowane zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zaś ustawa ta nie przewiduje możliwości działania dla organu nadzoru.

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Krzysztof Nowak

1 Comment on "Pismo Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego"

 1. GOGOL PRZEJAZDEM | 22 lipca 2013 at 1:19 pm | Odpowiedz

  BIAŁE DOMY…

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQ8LvIO8dhIAUsv_rEJFfACyE4qo3ZmnXLk4qPz4qqjiDTa4D9gg

  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSB1hAlcvj7QKCoRpBFFNOKqqmAxLNbBboCexD7q9xAGnmGeeVp

  http://info-poster.eu/wp-content/uploads/2013/07/Logo-Urzedu-Katowicekl.gif

  TO CO ,ŻE SIĘ TRZĘSIE JAK GALARETA.
  Ale za to jest kolorowy…
  http://gify.joe.pl/gifs/inne/budynki/bialy-ruszajacy-sie-dom.gif

  ***********************************
  GOGOL PRZEJAZDEM
  http://www.emotka.pl/emotikony/klasyczne/0529.gif
  NIC JUŻ NIE BĘDZIE TAKIE JAK BYŁO…

  P.S
  Tu jest doping. 😉
  **********************************************
  http://www.youtube.com/watch?v=snn1eI3acAo
  **********************************************

Leave a comment

Your email address will not be published.


*