Pyskowice: oświadczenie radnych w sprawie składowiska

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Pyskowic radny Arkadiusz Kotasiński w imieniu własnym oraz radnego Joachima Morysa odczytał następujące oświadczenie:

W związku z trwającą od jakiegoś czasu kampanią medialną, mającą w mieszkańcach Pyskowic stworzyć wrażenie tego, że władze miasta robią wszystko co możliwe aby rozwiązać kwestię składowiska odpadów na Zaolszanach, z całą mocą oświadczamy, że działania te nie tylko są niewystarczające, ale wręcz stanowią rodzaj dymnej zasłony nad rzeczywistym zachowaniem władz miasta. Władze miasta nie korzystają z najprostszych, wynikających wprost z wiążących umów, środków dla natychmiastowego przerwania szkodliwego nie tylko dla naszej gminy procederu. W związku z tym i innymi nowymi okolicznościami zwracamy się z następującymi postulatami:

  1. Domagamy się natychmiastowego wyjaśnienia, dlaczego władze miasta nie reagują na zaistniałą sytuację w trybie określonym w §5 pkt 4 litera b Aneksu nr 4 do Umowy z 4 września 1995 roku.

    Podkreślamy, że już z samych działań Burmistrza Pyskowic, a w szczególności złożenia stosownego zawiadomienia do Prokuratury wynika, że z całą pewnością spółka EKOFOL II dopuściła się eksploatacji składowiska w sposób, zagrażający skażeniem wód gruntowych, czyli zaszła okoliczność upoważniająca Gminę Pyskowice do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.

    W tym kontekście wszelkie działania władz miasta uznajemy za grę na zwłokę, która obliczona jest tylko i wyłącznie na doczekanie do wynikającego z umowy terminu ustania użytkowania składowiska. Podkreślamy, że w obliczu realnego niebezpieczeństwa skażenia podziemnych zasobów wody pitnej dla Pyskowic i gmin sąsiednich, niedopuszczalna jest wyczekująca postawa władz miasta, które swoją dotychczasową polityką przemilczania prawdy i wypierania faktów doprowadziły do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

  2. Oczekujemy wyjaśnienia, czy władze miasta znały wyniki Opinii Hydrogeologicznej dotyczącej wpływu składowiska odpadów komunalnych w Pyskowicach na studnie eksploatowane przez PWiK Sp. z o.o., wykonanej przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne w listopadzie 2014 roku. Jeśli tak, dlaczego nie poinformowały mieszkańców o realnie wskazanych w tym opracowaniu zagrożeniach i nie podjęły stosownych działań (patrz punkt 1) w celu zabezpieczenia podstawowych interesów mieszkańców? Jeżeli nie, dlaczego doszło do sytuacji nieprzekazania opracowania gminie, która jest drugim co do wielkości udziałowcem PWiK Sp. z o.o.?

  3. Oczekujemy wyjaśnienia sytuacji, w której radny Waldemar Obłąk publicznie przekazał informacje będące nieprawdą w kontekście przedmiotowej Opinii, w dodatku powołując się na rzekomo posiadane informacje. Jakie zatem są źródła informacji posiadanych przez radnego Obłąka? Zwracamy uwagę, że dodatkowe wątpliwości rodzi tu fakt, że radny Obłąk jest pracownikiem PWiK Sp. z o.o., co w kontekście podania przez niego nieprawdziwych informacji rodzi podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów.  

red.

Be the first to comment on "Pyskowice: oświadczenie radnych w sprawie składowiska"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*