PYSKOWICE – stanowisko opozycji

     Pyskowice, 08.06.2016r.

 

Burmistrz Miasta Pyskowice

Wacław Kęska

 

Dotyczy: wydanego obwieszczenia nr RO.0050.038.2016 przez Burmistrza Miasta Pyskowice

W odniesieniu do wydanego powyżej obwieszczenia przez Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 17 maja 2016r., na podstawie art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w związku z podjętą uchwałą Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 września 2015 r. zwracamy się z następującymi wnioskami o ich uwzględnienie w opracowywanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice oraz w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym wnosimy o:

 

 1. Uwzględnienie zaprojektowanych obszarów ochronnych wynikających z opracowanej i posiadanej przez RZGW Gliwice dokumentacji hydrogeologicznej. Zgodnie z zapisami art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.) udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników podziemnych, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
 2. Obszar objęty zmianą studium oznaczony symbolami O- tereny obsługi technicznej oraz UP – tereny usługowo-produkcyjne – na podstawie podjętej uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 24 września 2015 r dotyczy powierzchni ok. 26ha i obejmuje dotychczasowe kwatery wysypiska: I, II, III i IV. W związku z niniejszym wnioskujemy o całkowity zakaz prowadzenia na terenie objętym uchwałą Nr XIII/79/2015 działalności: składowania, przetwarzania, kompostowania, spalania odpadów z wykorzystaniem różnych metod oraz wszelkich innych form technologicznych związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami.

Podkreślamy jednocześnie, że złożyliśmy stosowny wniosek na sierpniową sesję RM w 2015r. o przygotowanie projektu uchwały w sprawie częściowej zmiany studium i związanej z całkowitym zakazem gospodarki odpadami na terenach składowiska odpadów Zaolszany.

 1. Zmiana cząstkowa Studium wynika z dużego sprzeciwu społecznego funkcjonowania i rozbudowy składowiska odpadów Zaolszany oraz z bieżącej sytuacji i potrzeb Gminy. W szczególności, taka postawa społeczna była doskonale rozpoznana w I połowie 2014r., co zostało udokumentowane ponad 1000 podpisami mieszkańców Pyskowic pod złożonym wnioskiem w sprawie zakazu rozbudowy składowiska odpadów i jego zamknięciu w 2015r., przygotowanym przez Radnych RM: Arkadiusz Kotasiński, Waldemar Paszkowski, Marek Drobnicki – reprezentujących wówczas „Klub Aktywnych Radnych”. Niniejsze uzasadnia w pełni uwzględnienie opinii społecznej mieszkańców Pyskowic w podjęciu prac nad wprowadzeniem istotnych zmian w obowiązującym obecnie studium na terenie składowiska odpadów.
 2. Zapis Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, m.in.:§2. pkt.1. – Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane, (na podstawie ppkt. 1) na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych jest zbieżny z postawionym przez wnioskodawców wnioskiem nr 1.
 3. Z art. 16 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt. W nawiązaniu do powyższego niezrozumiały był zamysł Burmistrza Miasta, który był wnioskodawcą uchwały nr XLI/325/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 maca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice. W uchwale tej Burmistrz zaplanował rozbudowę składowiska odpadów o kolejne 8[ha], mimo, że składowisko to zlokalizowane jest nad zbiornikiem wody pitnej nr 330, z którego korzystają mieszkańcy Pyskowic, Gliwic i okolicznych gmin. Wnioskodawcy stwierdzają na podstawie powyższego, że lokalizacja kwater I-IV na terenie składowiska Zaolszany oraz przyległe tereny istotnie naruszają art. 16 pkt. 1 ustawy o odpadach i definitywnie wyklucza to działalność związaną z gromadzeniem, przetwarzaniem, kompostowaniem i spalaniem odpadów.
 4. Wnioskodawcy uważają za konieczne i uzasadnione uwzględnienie w zapisach zmian opracowywanego studium sporządzonej dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 330 – decyzja Ministra Środowiska nr DGkdh/4791-6555-8/2654/06/ED z 2006r. spełniająca wymagania obowiązującej metodyki wyznaczania obszarów ochronnych GZWP (˝Metodyka wyznaczania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy˝, KZGW, Warszawa, 2009). Niestety, z nieznanych przyczyn wymagania i ograniczenia dla składowisk odpadów wynikające z powyższej decyzji Ministra Środowiska nie zostały uwzględnione przy przygotowaniu przez Burmistrza Miasta uchwały nr XLI/325/2014 w zakresie wprowadzanych zmian studium.
 5. Opracowana opinia hydrogeologiczna przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne sp. z o.o. dotycząca wpływu składowiska odpadów komunalnych w Pyskowicach na studnie eksploatowane przez PWiK sp z o.o. zlokalizowane w północnej części miasta wykazuje istotne niebezpieczeństwo dla jakości wód podziemnych związanym z wodami odciekowymi. W ubiegłym, roku w licznej korespondencji przedstawiciele Burmistrza Miasta wielokrotnie informowali na piśmie o groźbie wystąpienia katastrofy ekologicznej dla mieszkańców i środowiska związanej z funkcjonowaniem składowiska odpadów Zaolszany. Informacje te potwierdzają dostatecznie negatywne oddziaływanie funkcjonowania składowiska na szeroko rozumiane środowisko i zdrowie ludzi.
 6. Podjęta uchwała nr V/20/13/2016 z dnia 21 marca 2016r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 17 listopada 2015r. mieszkańców Gliwic, Pyskowic i okolicznych gmin stanowi rozstrzygnięcie złożonej petycji z dnia 17 listopada 2015r., której wnioskodawcy byli współautorami. Wynika z niej m.in. „..zagadnienia funkcjonowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pyskowicach są wnikliwie analizowane przez służby kontroli środowiska, a wyniki tych analiz posłużą do dokonania w II kw. 2016r. ostatecznej oceny co do spełnienia lub niespełnienia wymagań ochrony środowiska przez ten obiekt. Jeżeli wynik tych analiz będzie negatywny, składowisko zostanie usunięte z wykazu składowisk w Planie gospodarki odpadami województwa śląskiego 2014 (nie znajdzie się w wykazie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Planie gospodarki odpadami województwa śląskiego na lata 2016-2022)”.

 

 

Radni RM

Joachim Morys

Arkadiusz Kotasiński

oraz

Waldemar Paszkowski

Mirosław Jackow

Do wiadomości:

 • Marszałek Województwa Śląskiego
 • Wojewoda Śląski
 • Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

2 Comments on "PYSKOWICE – stanowisko opozycji"

 1. Ta wypowiedz Frankiewicza na sesji RM ws GTM swiadczy, ze w Gliwicach panuje totalitaryzm. Frankiewicz traktuje gliwiczan jak idiotow, ktorzy nie wiedza co dla nich jest dobre: "Musimy podejmować decyzje niepopularne po to, aby później było lepiej."-Zygmunt Frankiewicz.

 2. Dzięki Bogu że są ludzie którzy w sposób profesjonalny zapobiegają postępującej degradacji środowiska naturalnego w Pyskowicach,temat całkowitego zamknięcia składowiska wymaga co najmniej kilkumilionowych nakładów finansowych,z pewnością naważone piwo przez decydentów odbije się czkawką w portfelach mieszkańców. Szkoda że szansa na rozliczenie szkodnika nastąpi dopiero w wyborach pod koniec 2018 roku,całe szczęście czas płynie szybko a świadomość wyborców wzrasta.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*