Rada Miejska Knurowa poinformowana o zatajeniu prawdy przez Marka Sanecznika

W związku ze sprawą opisaną w Info-Posterze (http://info-poster.eu/tadeusz-olejnik-zatail-posiadanie-udzialow-w-spolce/) prezentuję dziś pismo do Rady Miejskiej Rady Miejskiej Miasta Knurów, skierowane na ręce jej Przewodniczącego, a dotyczące złożenia przez radnego Marka Sanecznika (prezesa spółek grupy PRUiM) oświadczenia majątkowego, w którym dopuścił się zatajenia prawdy. Pismo przesłałem również do wiadomości prezydenta Knurowa Adama Ramsa. Oto jego treść:

Rada Miasta Knurów VI kadencji
na ręce Przewodniczącego RM, Pana Jana Trzęsioka

dotyczy: ujawnionego zatajenia przez radnego Rady Miejskiej Miasta Knurów Marka Sanecznika posiadania udziałów w spółce prawa handlowego (oświadczenie majątkowe za rok 2012)

 

Szanowny Panie!

W toku moich analiz funkcjonowania gliwickiego samorządu, w związku z faktami dotyczącymi jednego z radnych Rady Miejskiej w Gliwicach powziąłem informacje dotyczące radnego Rady Miejskiej Miasta Knurów Marka Sanecznika, mające istotne znaczenie dla społeczności Knurowa i funkcjonowania organu stanowiącego tego miasta. Zobligowało mnie to do powiadomienia Pana o tych okolicznościach, co czynię za pośrednictwem niniejszego pisma.

W związku z tym, że zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa, na funkcjonariuszach publicznych, którzy powzięli wiedzę na ten temat, spoczywa obowiązek (zgodnie z art. 304 § 2) złożenia odpowiedniego zawiadomienia do Prokuratury. Tryb złożenia takiego zawiadomienia określono w przepisie słowem „niezwłocznie”, przy czym należy podkreślić, że ewentualne uchylenie się od tego obowiązku powoduje, iż funkcjonariusz publiczny podlegać będzie odpowiedzialności karnej na mocy art. 231 § 1 kk.

Oto istotne fakty, wskazujące jednoznacznie na zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym Marka Sanecznika za rok 2012 (złożonym 18 kwietnia 2012 roku):

  • 13 grudnia 2012 roku poprzedni udziałowcy ATB sp. z o.o. zbyli swoje udziały, a nowymi udziałowcami zostali: Marek Sanecznik (objął 100 udziałów o łącznej wartości 50 000 zł) oraz spółka „KOSAWI” sp. z o.o. (objęła 360 udziałów o łącznej wartości 180 000 zł)

  • Udziałowcem „KOSAWI” sp. z o.o. jest Sylwia Sanecznik, żona Marka Sanecznika, która jest prezeską spółki i posiada większościowy pakiet udziałów (216 o łącznej wartości 108 000 zł)

  • Już 18 stycznia 2013 roku Marek Sanecznik zbył swoje udziały w ATB sp. z o.o. na rzecz Sylwii Sanecznik, występującej jako osoba fizyczna.

Informuję, że powyższe fakty zostały opublikowane na info-poster.eu (http://info-poster.eu/tadeusz-olejnik-zatail-posiadanie-udzialow-w-spolce/)

Podkreślić należy, że zgodnie z prawem oświadczenia majątkowe muszą być złożone do 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W świetle dokumentów KRS nie ulega żadnej wątpliwości, że 31 grudnia 2012 roku Marek Sanecznik był posiadaczem 100 udziałów w kapitale zakładowym ATB sp. z o.o. o łącznej wartości 50 000 zł i miał ustawowy obowiązek wykazać to w oświadczeniu majątkowym. Obowiązku tego nie dopełnił.

W związku z powyższym, wnoszę o podjęcie przewidzianych prawem kroków. Proszę również o pisemną odpowiedź na niniejsze pismo, zawierającą informacje o podjętych lub planowanych krokach.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Jezierski – info-poster.eu

2 Comments on "Rada Miejska Knurowa poinformowana o zatajeniu prawdy przez Marka Sanecznika"

  1. To  pomówienie. Pan Marek to były ksiądz a więc człowiek posiadający ogrom empatii, dobra i skromności. Nawet jeżeli to prawda, to musiał ów mało istotny  fakt niechcący przeoczyć podobnie jak Olejnik (co to zresztą za pieniądze). Zapracowanym  ludziom społecznikom się to zdarza. Mają  prawo do  przeoczenia, gdyż słuzą lokalnym społecznościom a nie klikom którymi się brzydzą. To  Redaktorze przypadek a pan  Sanecznik jest niczym kryształ, co wynika z analizy jego strony internetowej czy profilu na facebooku http://www.mareksanecznik.pl/ http://www.zycie-w-korycie.strefa.pl/index1.html

  2. Tę gliwicką mafię pogrążą podatki. Tak jak Ala Capone!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*