Rada Miejska nie miała prawa wyznaczyć Zygmunta Frankiewicza do KSSE S.A. – wywiad z dr Waldemarem Walczakiem

Wczoraj opublikowałem tekst (http://info-poster.eu/czy-zygmunt-frankiewicz-moze-zasiadac-w-radzie-nadzorczej-ksse-zasiada-ale-nie-moze/), w którym stwierdziłem, że Zygmunt Frankiewicz bezprawnie zasiada w Radzie Nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poprosiłem o ekspertyzę „przypadku” doktora Waldemara Walczaka. Dodatkowego znaczenia tej sprawie dodaje fakt, że w roli „szermierza” Frankiewicza wystąpił obecny poseł, wtedy Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kaźmierczak, który w sposób oczywisty również przekroczył swoje kompetencje.

Oto wyjaśniający wszystkie kwestie wywiad z doktorem Waldemarem Walczakiem:

Waldemar Walczak: Panie Redaktorze, zwrócił się Pan do mnie z prośbą o wyjaśnienie organizacyjno-prawnych uwarunkowań związanych z procesami wyznaczania członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym jednostek samorządu terytorialnego. Swoje opinie i spostrzeżenia wyrażam wyłącznie na podstawie analizy konkretnych dokumentów, jak również obowiązujących w Polsce przepisów prawa, mających znaczenie dla analizowanych zagadnień.

Po pierwsze należy zauważyć, że dokument na który się Pan powołuje, tj. Uchwała nr IV/91/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 roku nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach1, co jest wymagane zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej2.

Dla zachowania rzetelności prowadzonych rozważań konieczne jest dokładne zacytowanie jej treści, a mianowicie jest to uchwała Rady Miejskiej „w sprawie: zgłoszenia przez miasto Gliwice Prezydenta Miasta Gliwice – Pana Zygmunta Frankiewicza, do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Katowicach, w charakterze osoby reprezentującej miasto Gliwice”.

Na podstawie przepisów: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r., Nr 123, poz. 600 z późn. zm.), art. 10a) ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.), na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, Rada Miejska w Gliwicach uchwala:

§ 1

Zgłosić Prezydenta Miasta Gliwice – Pana Zygmunta Frankiewicza do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Katowicach, w charakterze osoby reprezentującej miasto Gliwice.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej poprzez zobowiązanie go do poinformowania Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Katowicach o podjęciu niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kaźmierczak

Wymaga zauważenia, że wnioskodawcą przedmiotowej uchwały jest przewodniczący Rady Miejskiej (poprzedniej kadencji) Pan Jan Kaźmierczak3, co oznacza, że wprowadzenie takiego punktu do porządku obrad nastąpiło z inicjatywy radnych, a nie na wniosek Prezydenta. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie uchwały spoczywa na wnioskodawcy tj. przewodniczącym RM, który w ramach swoich kompetencji może się zwrócić do odpowiedniej komórki organizacyjnej UM w Gliwicach z prośbą o sprawdzenie treści dokumentu pod względem formalno-prawnym.

Info-Poster: Panie Doktorze, kto zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ma prawo wyznaczać członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym gminy?

Waldemar Walczak: Jeśli chodzi o gospodarowanie mieniem gminy kwestie te regulują bardzo konkretne przepisy, tj. postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Podstawowe znaczenie dla rozpatrywanego zagadnienia mają następujące zapisy, które dla przejrzystości rozważań zacytowano poniżej:

 • art. 26 ust 4.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.): W miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta(ten przepis dokładnie precyzuje, kto jest organem wykonawczym)

 • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym określający, że gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji organu wykonawczego gminy – (ten przepis konkretnie definiuje zakres uprawnień organu wykonawczego)

 • Art. 46. ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym: Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą – (zasady reprezentacji gminy)

Na podstawie przeprowadzonych rozważań należy jednoznacznie stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, decyzje w zakresie wyznaczania członków rad nadzorczych (jako reprezentantów gminy) spółek z udziałem kapitałowym gminy, mogą być podejmowane wyłącznie przez uprawniony do tego organ wykonawczy gminy, tj. w analizowanym przypadku – prezydenta miasta Gliwice.

Takie decyzje powinny być podejmowane w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedstawiając kolejne argumenty potwierdzające słuszność przedstawionego rozumowania i sformułowanej konkluzji, warto podkreślić, że w Urzędzie Miasta Łodzi, jak również w innych badanych przeze mnie urzędach miejskich, wszystkie decyzje w zakresie wyznaczania kandydatów do spółek z udziałem kapitałowym gminy, są podejmowane w formie zarządzeń Prezydenta Miasta na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3., oraz są opublikowane w BIP.

Mając na uwadze fakt, że w uchwale nr IV/91/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 roku powołano się na przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r., Nr 123, poz. 600 z późn. zm.), chcę powiedzieć, że w przypadku decyzji w sprawie wyznaczenia reprezentanta gminy Łódź do ŁSSE S.A. w Łodzi4 (czyli spółki, do której ma zastosowanie cytowana ustawa), również ta czynność prawna została dokonana w formie zarządzenia przez upoważniony do tego organ, tj. Prezydenta Miasta Łodzi, działającego na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Analizowany przeze mnie dokument to Zarządzenie Nr 46/VI/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia kandydata Miasta Łodzi do Rady Nadzorczej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółki Akcyjnej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania5).

Analizując uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach, należy zwrócić uwagę na jej zapisy, tzn. czego ona dotyczy: „zgłosić Prezydenta Miasta Gliwice – Pana Zygmunta Frankiewicza do objęcia stanowiska członka Rady Nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Katowicach, w charakterze osoby reprezentującej miasto Gliwice”, co nie może być skuteczną czynnością prawną tożsamą z decyzją o formalnym wyznaczeniu do rady nadzorczej KSSE S.A., ponieważ takich kompetencji Rada Miejska w Gliwicach nie posiada. Trzeba również zauważyć, że uchwała RM weszła w życie z dniem podjęcia tj. 15 lutego 2007 roku, a tymczasem w swoim oświadczeniu majątkowym Prezydent Frankiewicz podaje, że funkcje w radzie nadzorczej KSSE S.A. w Katowicach sprawuje od lipca 2007 roku6.

Kolejny fragment uchwały RM zawiera następujące zdanie:„Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej poprzez zobowiązanie go do poinformowania Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Katowicach7 o podjęciu niniejszej uchwały”, natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r., Nr 123, poz. 600 z późn. zm.)8, który wskazano w uchwale, powoływanie członków rad nadzorczych należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Info-Poster: Konkludując można stwierdzić, że rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd (wyliczono je w art. 18 ust. 2 u.s.g.). Wyznaczenie reprezentanta na pewno nie ma takiego charakteru. W jednoosobowej spółce gminy funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (art. 12 ust. 4 u.g.k.), a zatem przysługują im kompetencje ustanowienia rady nadzorczej. „W drodze rozumowania a maiori ad minus dochodzimy do wniosku, że tym bardziej kompetencja ta musi przysługiwać organowi wykonawczemu, gdy gmina jest tylko jednym z wielu udziałowców (akcjonariuszy)”.

Waldemar Walczak: Panie Redaktorze, chcę raz jeszcze podkreślić, że ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przyznaje radzie miejskiej kompetencje do podejmowania uchwał w zakresie czynności prawnych literalnie zdefiniowanych w art. 18 9. Zgodnie z art. 18 ust 1. „Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”, a żadne z cytowanych w uchwale przepisów ustaw, nie przyznają Radzie Miejskiej prawa wyznaczania członków rad nadzorczych spółek z udziałem kapitałowym gminy, i to niezależnie od tego jaką funkcję pełni osoba wskazywana jako reprezentant gminy. Każda gmina posiada osobowość prawną, co oznacza, że jako osoba prawna działa poprzez swoje organy, którymi są: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) (art. 11a).

Co więcej, przewodniczący Rady Miejskiej nie jest uprawniony do „kierowania bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowania jej na zewnątrz”, a tym bardziej do występowania „w imieniu miasta Gliwice10 bo jest to bezspornie sprzeczne z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym11, więc nie ma prawa podejmować w tym zakresie czynności prawnych, a zgodnie z art. 58 Kodeksu cywilnego, czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna.

Mogę się jedynie domyślać12, że w konsekwencji sformułowanej treści uchwały Rady Miejskiej z 15 lutego 2007 roku (podkreślić należy, iż zapisane czynności rady nadzorczej jako organu są niezgodne z ustawą), zostały podjęte kolejne działania przez osobę, która w imieniu Prezydenta występowała na Walnym Zgromadzeniu KSSE S.A. w Katowicach, np. podobnie jak było w przypadku przekształcenia spółki PRUiM s.p. z.o. w spółkę akcyjną13.

Info-Poster: czy zatem można przypuszczać, że to Prezydent Zygmunt Frankiewicz (jako zwierzchnik służbowy) upoważnił swojego pierwszego zastępcę – wiceprezydenta Piotra Wieczorka (którego wskazał do rad nadzorczych 2 spółek z większościowym udziałem gminy Gliwice, co jest ewidentnie sprzeczne z prawem) – do występowania jako przedstawiciel gminy Gliwice na Walnym Zgromadzeniu KSSE S.A., a następnie Piotr Wieczorek wyznaczył Zygmunta Frankiewicza (czyli swojego przełożonego) do rady nadzorczej KSSE S.A. ?

Waldemar Walczak: Uważam, że jako mieszkaniec Gliwic zainteresowany sprawami miasta oraz dociekliwy dziennikarz, powinien Pan zwrócić się pisemnie do Prezydenta Miasta na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej14, a wtedy zgodnie z prawem w terminie 14 dni otrzyma Pan wszystkie dokumenty, które umożliwią rzetelne i kompleksowe poinformowanie Czytelników, co jest zgodne z deklarowaną przez Info-Postera kampanią informacyjną. Pomocne mogą być m.in. następujące pytania:

 • Kto wyznaczał członków rad nadzorczych poszczególnych spółek z udziałem kapitałowym gminy Gliwice, na jakiej podstawie prawnej, gdzie są dokumenty?

 • Kto personalnie wykonuje funkcje Walnego Zgromadzenia w poszczególnych spółkach z udziałem kapitałowym gminy Gliwice?

 • Jakie konkretne decyzje zostały ostatnio podjęte przez organy spółki Piast S.A., w jakim składzie personalnym, kto reprezentował miasto Gliwice na Walnym Zgromadzeniu?

 • Na jakiej podstawie prawnej i przez kogo są wyznaczani członkowie rad nadzorczych spółek utworzonych przez PRUiM S.A? (dlaczego spółki zależne nie mają BIP)

 • Kto przygotowywał statuty spółek z większościowym udziałem gminy Gliwice?

 • Kto przygotowywał statuty spółek utworzonych przez PRUiM S.A.?

 • W oparciu o jaki dokument zarząd KSSE S.A. w Katowicach złożył wniosek w 2007 roku do KRS o dokonanie wpisu osób reprezentujących organy spółki? (z tym pytaniem trzeba pisemnie wystąpić do KSSE S.A. – ważne są załączniki do uchwały WZ)

Na zakończenie chce bardzo wyraźnie podkreślić, że swoje wnioski i konkluzje wyrażam jako niezależny ekspert, i dokładnie takie same opinie prezentuję w swoich pracach naukowych z zakresu nadzoru korporacyjnego, co w obiektywnej ocenie stanowi niepodważalny dowód bezstronności moich sformułowań, a także zaświadcza, że nie można postawić zarzutu o jakąkolwiek interesowność.

PRZYPISY:

3 kolega Prezydenta Zygmunta Frankiewicza z tego samego z tego samego ugrupowania partyjnego http://www.jankazmierczak.pl/

7 Zob. http://www.ksse.com.pl/ BIP KSSE S.A. w Katowicach – http://www.bip.gov.pl/subjects/view/6699 ;

organy spółki, rada nadzorcza liczy 5 członków, zarząd jest 6-cio osobowy (dla porównania w ŁSSE S.A. zarząd liczy 2 osoby), charakterystyczny jest brak informacji o strukturze właścicielskiej i kompetencjach organów, http://www.ksse.com.pl/ [08.01.2013r.].

9 Dla porównania Uchwała Nr VIII/266/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie: podjęcia czynności umożliwiających wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych spółek z udziałem miasta Gliwice, została podjęta (w ramach kompetencji przysługujących radzie miejskiej) na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta. Zob. http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/9742.pdf

10 por. Uchwała Rady Miejskiej jest „w sprawie: zgłoszenia przez miasto Gliwice…”

Przyjmując tok rozumowania wnioskodawcy tej uchwały, przewodniczący rady w imieniu miasta Gliwice mógłby np. zatrudniać pracowników w urzędzie, podpisywać umowy np. na budowę TDŚ, czy hali Podium …

11 Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

12 Za takim rozumowaniem przemawia chronologia czasowa wydarzeń, uchwała RM jest z lutego 2007, a prezydent obejmuje funkcję w RN od lipca 2007 r, co jest bardzo ważne.

14 Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 13. ust 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Art. 23.Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

12 Comments on "Rada Miejska nie miała prawa wyznaczyć Zygmunta Frankiewicza do KSSE S.A. – wywiad z dr Waldemarem Walczakiem"

 1. GOGOL PRZEJAZDEM | 9 stycznia 2013 at 8:39 am | Odpowiedz

  METODA KIJA I MARCHEWKI
  „…Rada Miejska nie miała prawa wyznaczyć Zygmunta Frankiewicza do KSSE S.A. ….”
  Rano wstaję , budzę się i dziękuję. Dziękuję ,że jestem w tym kraju , w tym mieście…
  W sumie podwyżki (autobusy, śmieci, fotoradary, podatki) to i tak mała cena za taki kabaret .Na prawdę na światowym poziomie.
  http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_12_6.gif
  A, że nie wszyscy to rozumieją ?
  Trudno.
  http://fotozrzut.pl/zdjecia/88fa46e896.png
  Jedzcie dalej te marchewki…
  http://www.emotka.pl/emotikony/klasyczne/0529.gif

 2. Mirella Czajkowska-Turek | 9 stycznia 2013 at 8:58 am | Odpowiedz

  Miałam w nocy koszmary, rano obudziłam się z ulgą, ale czytam I-P i myślę z przerażeniem, że koszmar trwa dalej.
  Post nubila phoebus!
  Panie Jezierski, jest Pan Wielki:)

 3. Wszystko co sie rusza ma służyć tylko jemu, nawybitniejszemu samorządowcowi na świecie. Aparat urzędniczy, rada miejska, organy i urzęd, świeckie i nie świeckie, wszystko ma sens tylko wtedy, gdy popiera prawdę objawioną Zygmunta Frankiewicza. A nawet poszczególni przedstawiciele homo sapiens stają się ludźmi, gdy ściśle wypełniaja jego polecenia. I nie ważne, że jest łamane prawo, bo stać się dla niego przestępcą, to najwyższy honor w jego ferajnie. A nazewnątrz i tak nic nie wyjdzie, a jednak trochę wyszło… i jest to ciągle zaledwie drobny przecieczek, który trudno już teraz zatkać, bo Dariusz Jezierski nie należy do ferajny i nie odpuści. I rzeczywiście chwała mu!
  A radni PO i PiS powinni zdecydowanie wziąć się za porządki, a nie sprzątać ten haś pod dywan. Oj, poznamy was nie po słowach a po czynach, państwo radni i odpowiednio do tego postąpimy z wami 😐

 4. Sytuacja wskazuje na lawinowe łamanie prawa przez prezydenta. Skrótowo rzecz ujmując prezydent rękami przewodniczącego rady naruszył prawo by wytworzyć wrażenie, że do kasy spółki KSSE, gdzie od lat pobiera wypłatę, nie ustawił się sam lecz ustawiła go rada miejska. Wypłata jaką prezydent dostaje pełniąc funkcję prezydenta okazała się zbyt mała by mógł on sprawnie i skutecznie reprezentować Gliwice w spółce KSSE. By wzmóc swoją nieskrywaną miłość do Gliwic postanowił wspomóc otrzymywane mizerne i liche wynagrodzenie dodatkowym publicznym groszem. Można by współczuć prezydentowi gdyby stwierdzone naruszenia prawa odnosiły się do spraw, w których prezydent wystąpił na oślep w obronie interesu Gliwic i jego mieszkańców. Na razie mamy jednak do czynienia wyłącznie z naruszeniami towarzyszącymi czerpaniu ewidentnych materialnych korzyści przez konkretne osoby powiązane ściśle z prezydentem: prezydent, zastępca prezydenta, rzecznik, były szef straży miejskiej, prezes miejskiej spółki etc. W każdej z tych spraw nie chodziło o interes Gliwic lecz o konkretne wpływy pieniężne konkretnych osób wskazanych w kolejnych artykułach z imienia i nazwiska. Warto zwrócić uwagę, że akcja uświadamiająca prowadzona przez red. Jezierskiego odbywa się przy spuszczonej zasłonie milczenia ze strony osób opisywanych i wskazywanych z imienia, nazwiska i pełnionych funkcji. Jawnemu skokowi na miejską kasę towarzyszy niestety absolutna obojętność i brak aktywności rady miejskiej, której zadaniem jest nadzór nad działalnością prezydenta. Radni na sesjach rady miejskiej skłonni są godzinami wytykać sobie drobne uchybienia proceduralne natomiast pozostają obojętni wobec spraw, które są faktycznie niepokojące i mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie miasta.

  • [i]Jawnemu skokowi na miejską kasę towarzyszy niestety absolutna obojętność i brak aktywności rady miejskiej, której zadaniem jest nadzór nad działalnością prezydenta. Radni na sesjach rady miejskiej skłonni są godzinami wytykać sobie drobne uchybienia proceduralne natomiast pozostają obojętni wobec spraw, które są faktycznie niepokojące i mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie miasta.[/i]
   Jest mniej więcej polowa kadencji i można rozliczyć radnych za minione dwa lata z ich działem. Trzeba doprowadzić do referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej. Powodów jest wiele (m.in. kunktatorstwo w dochodzeniu prawdy o przestępstwach Frankiewicza tu opisanych, prywata a nie działania pro publico bono – np. wyraźnie widoczne knucie z przeciwną stroną wokół zadłużenia miasta na budowę Podium za jakieś korzyści osiągnięte kosztem mieszkańców itd.).
   Sami radni nie będą się ośmieszać i tchórzyć jak Frankiewicz, bo w większości uznali zeszłoroczne referendum w sprawie odwołamnia prezydenta za właściwy sposób oceny władz samorządowych.

 5. A tak chełpiono się tym, że ponoć kolesiowe kancelarie zapewniają preziowi najlepszą obsługę prawną w tej części Europy. 🙂

 6. Miella Czajkowska-Turek | 9 stycznia 2013 at 10:15 am | Odpowiedz

  Misternie utkana sieć powiązań, uchwał, postanowień i wszystko przy milczącej aprobacie RM. Nawet jeśli za Kaźmierczaka radni stanowili „monolit” przyklaskujący wszelkim poczynaniom prezydenta, obecna RM powinna zacząć działać. Mają poparcie mieszkańców Gliwic, którym zależy na mieście, więc do dzieła.

 7. Jak to dobrze, ze kij ma dwa końce i czasami dostają nim Ci, którzy tego kija w niecnych celach używali 🙂

  InfoPoster od dłuższego czasu atakuje władze miasta -ich sposób pojmowania prawa wykazując,że w Gliwicach prawo jest w służbie Zygmunta Frankiewicza i jego ekipy,a Pan Frankiewicz zamiast honorowo dać odpór tym zarzutom, milczy.(sic!)
  Cisza i ucieczka od debaty, to infantylna próba ucieczki od rzeczywistości charakterystyczna dla dzieci i osób słabych psychicznie….Zachowanie Frankiewicza milczeniem usiłującego uciec od odpowiedzialności przypomina ucieczkę z domu małego chłopca. Chłopca rozrabiaki który nakłamał, z wielką przyjemnością darł prace innych i zarzucał im fałsz. Nie można wszystkiego Panie prezydencie wciągać do swej kryjówki gdzie zawsze czujecie się bezpiecznie z daleka od prawdy:)

 8. A kto w Gliwicach przestrzega prawa? Frankiewicz np. wykonuje tylko te uchwaly RM, ktore mu pasuja.

 9. „uchwała RM weszła w życie z dniem podjęcia tj. 15 lutego 2007 roku, a tymczasem w swoim oświadczeniu majątkowym Prezydent Frankiewicz podaje, że funkcje w radzie nadzorczej KSSE S.A. w Katowicach sprawuje od lipca 2007 roku” – Czy to oznacza, że Frankiewicz sfałszował oświadczenie majątkowe?

  „zgodnie z prawem w terminie 14 dni otrzyma Pan wszystkie dokumenty, ” – w Gliwicach otrzymuje sie dokumenty po miesiacu.

  • Wyjaśniam tę sprawę, ale ajprawdopodobniej chodzi o to, że został tylko „wyznaczony” i z dniem wejścia w życie uchwały to „wyznaczenie” stało się faktem. Ale w radzie nadzorczej mogło go ukonstytuować dopiero Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. I to stało się zapewne w lipcu.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*