Z archiwum I-P – Program dla Gliwic (2)

Kontynuuję prezentację dawnych tekstów dotyczących kwestii programowych. Oczywiście proszę o uwagi, sugestie i przemyślenia na temat przyszłego programu wyborczego (naczelny@info-poster.eu oraz redkacja@info-poster.eu).

Prezentuję drugą część swojego "Programu dla Gliwic". Raz jeszcze podkreślam, że program, to nie to samo co sposoby realizacji. Zebrałem tu efekty dyskusji, uwzględniłem sugestie i… czekam na kolejne, bowiem tak wyobrażam sobie pracę nad jakimkolwiek programem, dotyczącym nas wszystkich.

Refleksja

Gliwice stoją u progu bardzo poważnych zmian, z których część z całą pewnością znajduje się w fazie daleko zaawansowanej realizacji i jest nie do zahamowania, część natomiast wymaga ponownego przemyślenia koncepcji i podjęcia ostatecznych decyzji, aż do odstąpienia od realizacji włącznie. Jeśli chodzi o decyzje nieodwracalne, jak choćby Drogowa Trasa Średnicowa, należy raz jeszcze skonsultować plany zagospodarowania przestrzennego (w szczególności Centrum miasta) z ekspertami w dziedzinie organizacji przestrzeni miejskiej, komunikacji, ekologii i zdrowia oraz z zakresu spraw społecznych, uwzględniając wszystkie, także te niewygodne argumenty. Wciąż jeszcze istnieją możliwości korekt, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozwiązanie zabudowy Centrum itp. W przypadku inwestycji w rodzaju Hali Podium należy położyć nacisk na powtórną analizę ekonomiczną z uwzględnieniem długoterminowych prognoz ekonomicznych, demograficznych itp. Należy również rozważyć ewentualną restrukturyzację systemu ich finansowania pod kątem ograniczenia przewidywanego zadłużenia miasta i pogorszenia jego ogólnej sytuacji ekonomicznej.

Krok czwarty – możliwie najszybsze, sprawne i pełne przeanalizowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego miasta wiążących się bezpośrednio z budową Drogowej Trasy Średnicowej i jej korekty wszędzie tam, gdzie wymaga tego dobro miasta.

Analiza taka musi uwzględnić:

– decydujący i nieodwracalny wpływ planowanych zmian i inwestycji na charakter Centrum Miasta,

– minimalizację wszelkich ubocznych skutków tych zmian dla środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców,

– ponowne sprawdzenie kompatybilności z wprowadzanymi i planowanymi innymi rozwiązaniami komunikacyjnymi w mieście,

Krok piąty – pilne, ponowne przeanalizowanie zasadności budowy Hali Podium w proponowanej dotychczas formule, zakładającej wyraźny wzrost zadłużenia miasta oraz pogorszenie jego sytuacji ekonomicznej.

W zakres tego zadania wejdą:

– ponowna analiza ekonomiczna przedsięwzięcia,

– wykonanie w trybie pilnym(nie będzie to konieczne w razie rezygnacji z planów) koncepcji zarządzania ewentualnie powstałą Halą Podium i symulacji ekonomicznych związanych z jej utrzymaniem itp. Muszą być one wykonane w formie biznesplanu na cały okres spłaty zobowiązań, tak aby plan ten obejmował wpływy, będące świadomym zabezpieczeniem tego kredytu wysokiego ryzyka (nawet dla takiego miasta jakim są Gliwice),

– racjonalne i oparte na rzetelnych danych a nie przyjętych z powietrza wskaźnikach przeanalizowanie rzeczywistej wartości i dobrego wpływu na funkcjonowanie miasta i regionu całej inwestycji w perspektywie wieloletniej, z uwzględnieniem faktycznych możliwości, ale i kosztów pozyskania wielkich imprez sportowych i kulturalnych,

– równoległą analizę możliwości realizacji inwestycji jako rzeczywiście priorytetowej dla polskiego i śląskiego sportu z wyraźnym przesunięciem ciężaru jej realizacji w kierunku Państwa i Województwa,

– rozważenie opcjonalnej możliwości wybudowania hali widowiskowo – sportowej na 5-6 tysięcy osób.

Krok szósty – równoległe opracowanie koncepcji zakładającej zupełnie inne inwestycje w przestrzeni miejskiej, wykorzystujące środki zaoszczędzone z budżetu miasta w wieloletniej perspektywie do realizacji programów inwestycyjnych służących wyrównaniu szans dzielnic zapóźnionych rozwojowo w stosunku do reszty miasta.

Przewiduję w tym:

– opracowanie do końca roku raportów na temat potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic, składanych wraz z wnioskami do planu budżetu na kolejny rok. Dotychczas rady osiedlowe składały często takie wnioski w kwestiach o niewielkim znaczeniu dla dzielnic i ich mieszkańców,

– określenie ostatecznej perspektywy czasowej wykonania kanalizacji w Ostropie i w Bojkowie,

– analizę możliwości gazyfikacji terenów miasta, w której dotychczas ona nie nastąpiła (Sośnica),

– opracowanie koncepcji rewitalizacji Kłodnicy i terenów do niej przylegających jako inwestycji w sposób trwały zwiększającej atrakcyjność miasta oraz umożliwiającej wprowadzenie wielu nowatorskich i atrakcyjnych rozwiązań promujących zdrowy tryb życia, rozwiązania ekologiczne itp. Powinny one odpowiadać najnowszym światowym standardom w tym względzie. Dalsze odkładanie tego zagadnienia stoi w oczywistej sprzeczności chociażby z planami przekształceń w Centrum Miasta,

– wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenów, które stanowią swego rodzaju „białe plamy” w przestrzeni miejskiej i to w samym Centrum Miasta – terenu pod planowaną budowę Focusa, terenu przy Poczcie Głównej,

– znalezienie systemowych rozwiązań umożliwiających konsekwentne remontowanie i doprowadzanie do najwyższych standardów największych arterii przelotowych w mieście (ul. Pszczyńska, Chorzowska i kilka innych) i opracowanie spójnych architektonicznych wizji ich wyglądu,

– zadbanie o obiekty, za które miasto dobrowolnie przejęło odpowiedzialność i uczynienie z nich podmiotów, realizujących konkretne funkcje, wpisanych w odpowiednie koncepcje rozwoju miasta. Mowa tu np. o Ruinach Teatru, Domu Przedpogrzebowym przy ul. Poniatowskiego, Hotelu Leśnym, tzw. Zameczku Leśnym itp. Z powodu braku jakiejkolwiek koncepcji doprowadzane są one w wielu przypadkach dosłownie do ruiny, zwiększając niezbędne koszty ich remontów w przyszłości.

Krok siódmy – powołanie w trybie pilnym międzyresortowego zespołu do spraw pozyskania środków unijnych na projekty w wielu różnych dziedzinach. Zapóźnienia miasta w tym względzie są nie do odrobienia i najlepszy okres został tu zmarnowany. Nadal jednak należy poszukać i wdrożyć możliwe rozwiązania w takich choćby przypadkach jak: rewitalizacja Kłodnicy, renowacja Ruin Teatru i Domu Przedpogrzebowego i wielu innych kwestii.

Działanie

Określone wyżej założenia programowe wyraźnie wskazują na wybitnie koncepcyjny i nastawiony na wypracowanie właściwych podstaw do przyszłych działań charakter Programu dla Gliwic. Nie oznacza to jednak, że ograniczy się on jedynie do pracy systemowej i organizacyjnej, choć jak zostało to zapisane – one właśnie będą priorytetem. Istnieją jednak kwestie wymagające natychmiastowej realizacji, chociażby ze względu na to, że pewne, nie zawsze naszym zdaniem właściwe, działania już zostały podjęte.

Krok ósmy – zaproponowanie i wdrożenie alternatywnej względem przedstawionej przez obecne władze miasta koncepcji szkolnictwa specjalnego w Gliwicach. Działanie to należy uznać za priorytetowe.

Krok dziewiąty – opracowanie i wdrożenie całkowicie nowego systemu komunikacji miejskiej. Obecny ma już ponad 30 lat i nie uwzględnia prawie wcale zmian, które zaszły w mieście (nowe obiekty, zakłady itp.). Wszelkie rozwiązania mają charakter doraźny i powodują, że na niektórych trasach kursuje po kilka linii autobusowych, a niektóre miejsca są ze sobą fatalnie skomunikowane.

Należy przede wszystkim:

– dostosować system komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców, w dużej mierze opierając go na konsultacjach społecznych,

– na trasach, na których nieopłacalny byłby „duży” autobus wprowadzić tzw. system „małej komunikacji miejskiej”, czyli busów kursujących przynajmniej w porach, w których jest to niezbędne,

– zsynchronizować komunikację miejską tak, aby zachęcić ludzi przyjeżdżających do pracy spoza Gliwic do korzystania z tej formy dojazdu do pracy.

Krok dziesiąty – wdrożenie w życie funkcjonalnego programu przeciwdziałania niekorzystnym trendom demograficznym, mającego charakter systemu zachęt socjalnych, czyniącego życie w Gliwicach atrakcyjniejszym.

W tym celu należy:

– oddawać do użytku większą ilość mieszkań komunalnych (doinwestować tę dziedzinę) i opracować warunki ich przydzielania,

– zapewnić system funkcjonowania żłobków i przedszkoli zapewniający niezbędny komfort młodym rodzinom i atrakcyjnych cenowo,

– przeciwdziałać dehumanizacji rynku pracy (np. łamaniu praw pracowniczych w Strefie Ekonomicznej),

– dbać o tworzenie miejsc pracy dających zatrudnienie jak największej ilość osób z dużymi kwalifikacjami w nowoczesnych branżach,

– stworzyć nowoczesną i bogatą ofertę rekreacji i wypoczynku.

Krok jedenasty – zlikwidowanie zupełnie niefunkcjonalnego i w efekcie ograniczającego rozwój kultury w Gliwicach statusu Gliwickiego Teatru Muzycznego, jako monopolisty w zarządzaniu w zasadzie całą (poza obiektami Muzeum w Gliwicach) infrastrukturą kulturalną.

Mam tu na uwadze:

– rozwinięcie samodzielnej działalności Kina Amok,

– opracowanie formuły działalności Ruin Teatru jako miejsca, które służyłoby z założenia także twórcom pozainstytucjonalnym, ukonstytuowanie w nich sceny impresaryjnej odpowiadającej najwyższym standardom,

– rozważenie i ewentualne przeprowadzenie powrotu GTM do formuły Operetki Śląskiej jako pożądanej zarówno marketingowo, jak i usprawiedliwionej względami praktycznymi i rzeczywistą potrzebą w tym względzie. Zmiana formuły okazała się eksperymentem chybionym, doprowadzając do obniżenia poziomu repertuarowego i braku jakiejkolwiek spójnej wizji artystycznej działalności placówki.

Krok dwunasty – wykorzystanie potencjału Miejskiego Parku Kultury i Wypoczynku przy ulicy Chorzowskiej i uczynienie z niego miejsca stanowiącego naturalne miejsce wypoczynku i rekreacji dla dużej liczby gliwiczan.

Widzę tu konieczność:

– wykonania planów stworzenia infrastruktury (na lato oryginalnie pomyślanych placów zabaw, parków linowych, ścieżek zdrowia, plenerowych siłowni i punktów małej gastronomii, a także być może toru rowerowego, boiska do hokeja ziemnego, małego amfiteatru wykorzystującego naturalne możliwości terenu itp.; na zimę: lodowiska sezonowego, stoków saneczkowych, narciarskich tras biegowych, a być może także skonstruowanie małego stoku narciarskiego),

– wpisania w koncepcję rewitalizacji dawnej restauracji Zameczek Leśny.

Krok trzynasty – wdrożenie programu „Czyste Gliwice”

Należy zwłaszcza:

– zadbać o ogólną estetykę miasta (zarośnięte pobocza ulic, skandalicznie wyglądające elewacje, podwórka, ławki, czystość elementów infrastruktury miejskiej,

– promować konieczność dbania o otoczenie przez odpowiednie akcje wśród dzieci, młodzież, ale i dorosłych,

– zmienić koncepcję dbania o „zieleń miejską”,

– wprowadzić procedury, które zapewnią radzenie sobie miasta ze skutkami zimy.

Krok czternasty – Elastyczne kontynuowanie działań poprzednich władz, obliczonych na wiele lat, reagujące w miarę możliwości na zmieniające się warunki, otwarte na autokorekty i modyfikacje, z naciskiem położonym na kompatybilność z innymi wdrażanymi i dopiero planowanymi inwestycjami i działaniami.

Za szczególnie istotne uważam:

– dalsze wspieranie dużych inwestycji w Strefie Ekonomicznej, z zastrzeżeniem konieczności pozyskiwania tych naprawdę niosących ze sobą nowe technologie i innowacyjność,

– dalsze działania w kierunku uczynienia z Gliwic miasta nowych technologii,

– priorytetowe dla dalszego rozwoju miasta pełne wykorzystanie możliwości Politechniki Śląskiej.

Dariusz Jezierski

11 Comments on "Z archiwum I-P – Program dla Gliwic (2)"

 1. No, z tą rewitalizacją Zameczku Leśnego będzie problem, bo jakiś czas temu widziałem w internecie ogłoszenie o sprzedaży obiektu. Może miasto szuka pieniędzy, być może z powodu Podium???

 2. Marek Berezowski | 25 sierpnia 2012 at 2:38 pm | Odpowiedz

  DTS ma sie zakonczyc najdalej na ul. Konarskiego. Hala Podium jest niepotrzebna (taka wole wyrazilo ok. 20000 gliwiczan podpisujac sie pod referendum). W miejscu planowanej hali powiniem powstac duzy osrodek rekreacyjno – sportowy oraz Centrum Nauki. Do Gliwic musi wrocic tramwaj.

  • @Marek B.
   Nie wiem czy to jakaś prowokacja, bo większej bzdury nie czytałem. 20 tys ?! No tak.. tym nieżyjącym Gliwiczanom faktycznie, Podium nie jest zbyt potrzebne. Głosów WAŻNYCH było bodajże trochę ponad 13tys.

   Poza tym, wydawało mi się że demokracja polega na tym, że większość ma rację a nie 20tys? Na obecnego prezydenta (a zatem ZA podium) zagłosowało prawie 3 razy więcej niż podpisów pod referendum.. Także, albo ktoś nie zna pojęcia demokracji, albo po prostu ma pewne braki z matematyki.

   • Podpisów (nie głosów) ważnych było WIĘCEJ NIŻ 15084 – w tym momencie zakończono dalszą weryfikację – to tak dla informacji.

    • Niech będzie nawet 15tys. To i tak jest to dużo mniej od głosów na Frankiewicza w „normalnych” wyborach, gdzie trzeba pójść do urn, a nie.. „urna” przychodzi do mnie do domu i prosi o podpis.

     Moje pytanie do infoposter: Czy mając wiedzę, że znacząca większość ludzi jest za projektem Podium, podpisałbyś się pod listem do premiera o cofnięcie 15mln zł dla Gliwic na ten cel?

     PS. Nie pytam o opinie na temat tego projektu…

     • Przede wszystkim nie mam takiej wiedzy, ale na pewno nie w listach do premiera jest rozwiązanie tej sytuacji. Takie rzeczy rozwiązuje się jedynie przy urnach.

 3. W końcu coś bardziej konkretnego, choć nadal bardzo idealistycznie i bez dystansu do prawnych ram działania prezydenta miasta.
  Jako mieszkanka Gliwic chciałabym zgłosić kilka uwag do tego programu:
  1. Niestety obawiam się, że nie ma najmniejszych szans przeniesienia większości kosztów budowy Hali „Podium” na województwo czy państwo. Inwestycja ta od początku wydawała mi się nietrafiona (naprawdę jest na co wydawać nasze ciężko zarobione pieniądze!). Trzeba jednak pamiętać, że wybudowanie mniejszej hali, w której mogłyby występować nasze lokalne zespoły, i która byłaby znacznie tańsza w utrzymaniu, może przynieść pozytywne efekty. Trzeba jednak zadbać, aby hala spełniała wszelkie wymogi stawiane przez polskie związki sportowe.
  2. Nie wiem co mieszkańcy Sośnicy sądzą o gazyfikacji, ale proponowałabym ich najpierw spytać… Obecnie coraz więcej odbiorców indywidualnych rezygnuje ze stosowania w domu gazu i z tego co słyszałam w wysokich budynkach, zgodnie z nowymi normami, już się go nie instaluje.
  3. O ile sądzę, że miasto powinno inwestować w obiekty związane z kulturą i w zabytki (Ruiny Teatru, Dom Przedpogrzebowy), o tyle absolutnie nie sądzę, że powinno prowadzić hotel i nie chciałabym żeby moje podatki były wydawane na remont takich obiektów jak „Leśny” (bynajmniej nie hotel, nie spełnia bowiem żadnych standardów). Sądzę, że akurat tego budynku miasto powinno się pozbyć.
  4. Rewitalizacja Kłodnicy i terenów do niej przylegających jest jak najbardziej wskazana, przy czym jest to zadanie na najbliższe 10-15 lat (jeśli nie dłużej) i niekoniecznie do udźwignięcia przez samorząd, ponieważ najważniejsza jest tu poprawa jakości wody. Przy obecnym „zapachu” tej rzeki tworzenie przy niej miejsc rekreacji nie ma najmniejszego sensu.
  5. Komunikacja miejska to problem dużo szerszy niż odpowiednie dobranie połączeń. Jestem zwolenniczką komunikacji masowej i uważam, że dobrze zorganizowana może być lekarstwem na wiele bolączek dużych miast (korki, zanieczyszczenie powietrza itp.), ale… Przede wszystkim tabor musi być nowoczesny, klimatyzowany, nie można dopuszczać do przepełnienia pojazdów i przede wszystkim trzeba zapewnić pasażerom poczucie bezpieczeństwa.
  Apeluję też: Dajmy sobie w końcu spokój z tramwajami – osobiście jestem bardzo zadowolona z autobusów, którymi zostały zastąpione, a budowa nowoczesnego torowiska będzie droga i na długie miesiące zakłóci życie w mieście.
  6. Miasto, w tym prezydent miasta, nie jest od tego żeby zajmować się przestrzeganiem praw pracowniczych. Mamy stworzone do tego odpowiednie instytucje. Prawa pracownicze łamane są wszędzie, nie tylko na strefie i nie tylko w Gliwicach, i naprawdę to nie prezydent miasta powinien odpowiadać za rozwiązanie tego problemu. Prezydent może skupić się na walce z łamaniem praw własnych podwładnych i pracowników podległych mu jednostek organizacyjnych miasta.
  7. Łapy precz od Miejskiego Parku Kultury i Wypoczynku!!! 😉 W naszej miejskiej dżungli potrzebujemy kontaktu z możliwie nienaruszoną przyrodą. Takie stosunkowo dzikie parki są bardzo potrzebne i mimo, że nie ma w nich żadnych atrakcji dość masowo wykorzystywane są przez mieszkańców na spacery, bieganie, jazdę na rowerze itp. Plac zabaw w Parku już jest, można go ewentualnie doposażyć, ustawić gdzieniegdzie jakieś urządzenia siłowe, ale nic więcej. Park linowy wiązałby się z wycinką drzew i krzewów, podobnie sztuczne lodowiska, boiska czy tory saneczkowe. A w lesie właśnie drzewa są najcenniejsze!

  • Pani Alino, od razu na wstępie najważniejsza konstatacja – w żadnym razie prezydent nie ma załatwiać wszystkich spraw osobiście i w ramach własnych kompetencji. ZAWSZE JEDNAK POWINIEN DOPILNOWAĆ ABY ZAŁATWILI TO W MIEŚCIE W KTÓRYM ZARZĄDZA CI, W KTÓRYCH KOMPETENCJACH TO LEŻY. Na tym polega zarządzanie – na znajomości problemów i otoczeniu się ludźmi, którzy je rozwiążą, znajdując właściwe rozwiązania.
   Ad 1 – ja też uważam, że ta inwestycja jest chybiona. Proszę zauważyć, że w programie proponuję rozważenie budowy mniejszej hali właśnie:)
   Ad 2. – zgadzam się, o wszystko trzeba pytać mieszkańców. Ale drobna uwaga – ja sam byłem do niedawna mieszkańcem sośnicy – PRZEZ 20 lat na ulicy bez gazu. Więc chyba wiem coś o tym?:)
   Ad 3. – w żadnym razie nie uważam że miasto powinno administrować Hotelem Leśnym. Uważam, że powinno się go pozbyć. Trzeba jednak ten problem WRESZCIE ROZWIĄZAĆ. BO TO KOSZTUJE.
   A 4. – oczywiście, że to zadanie na długie lata. Jakiś prezydent i samorząd muszą to jednak rozpocząć. Kiedy jak nie w okresie prosperity, w którym się znajdujemy zdaniem prezydenta?
   Ad.5 – to co Pani pisze w żadnym razie nie rozmija się z tym, co napisałem w programie:)
   Ad. 6 – już przez samą uwagę poświęconą tym sprawom może prezydent wiele zrobić. W tym punkcie łamanie praw pracowniczych nie jest jednak jedynym aspektem przeze mnie poruszanym;)
   Ad. 7 – Obecnie mieszkam przy tym parku. 20 pierwszych lat życia spędziłem zaś w lesie:). Ten Las – park ma ponad 200 hektarów. Czy Pani wie, że „za Niemca” były tam strzelnica sportowa, jeden z największych w Niemczech drewniany tor rowerowy, muszla koncertowa ogromna restauracja (ekskluzywna) i mnóstwo miejsca do innych form rekreacji. Gliwicki „lasek buloński”, co weekend tysiące gliwiczan cieszyło się prawdziwą rekreacją. I? I las przetrwał. A jak wygląda? Chce Pani obejrzeć las, który ja oglądam dziennie? Dziś w Kurierze Referendalnym odcinek jemu poświęcony! Wieczorem się ukaże. A potem wróćmy do tej dyskusji. Zresztą poświęcę temu dziś jeszcze duży tekst:) Przy okazji – są tam spore tereny bez drzew;)
   A póki co, wymieniajmy się nadal opiniami. To w tym wszystkim jest najcenniejsze.
   PS. idealizm to nie wada, zwłaszcza kiedy koniecznie trzeba go przeciwstawić cynizmowi

   • Czekam w takim razie na materiał o Parku. Szczerze mówiąc o torze rowerowym nigdy nie słyszałam, a o restauracji oczywiście tak…
    Park ten ucierpiał już na inwestycjach drogowych i powiększaniu cmentarza.
    Mi osobiście jego „dzika” forma odpowiada chyba bardziej, ale ja generalnie nie lubię tłoku 😉

    • Pani Alino, tam jest miejsce na wszystko i to bez uszczerbku dla lasu-parku. Rzecz jasna, że wszelkie formy rekreacji na obrzeżach. To oczywiste. A w głąb… 200 hektarów nienaruszonej przyrody;)

 4. Ja tylko dorzuce od siebie co nieco w sprawie tramwaju. Wg mnie utrzymywanie tego srodka komunikacji ma sens, jesli linii jest wiecej niz jedna. Faktem jest to co napisala p. Alina, ze rewitalizacja jest droga, a autobusy zastepuja tramwaje doskonale (tym bardziej, ze nowe modele sa bardzo ekonomiczne i ekologiczne).
  Moge dopisac tyle, ze pieniaczy broniacych tramwai zaprosilbym do kogos, kto mieszka przy ulicy Zwyciestwa. Wiele lat temu, gdy odwiedzilem jednego znajomego, bylem w szoku, gdy budynek zaczal sie trzasc w chwili, gdy przejechal tramwaj (a nie byl to budynek znajdujacy sie bezposrednio przy ulicy, tylko w oficynie).
  Mysle, ze najlepiej spytac o zdanie mieszkancow ulic przez ktore rzebiega linia tramwajowa. Wydaje mi sie, ze tu autobus sprawuje sie lepiej.
  Tyle ode mnie 😉

Leave a comment

Your email address will not be published.


*