Sprostowanie zastępcy burmistrza Pyskowic Wiesława Leszczyńskiego

15 kwietnia 2015 roku drogą elektroniczną wpłynęło do mnie sprostowanie zastępcy burmistrza Pyskowic Wiesława Leszczyńskiego, dotyczące publikacji http://info-poster.eu/zastepca-burmistrza-pyskowic-nie-byl-bezinteresowny/

Mimo iż sprostowanie to nie wypełnia przewidzianych w ustawie Prawo Prasowe warunków publikacji (tj. art. 31a pkt. 3 i 4) publikuję go poniżej jako świadectwo dobrej woli. 

Jednocześnie informuję, że 17 kwietnia 2015 roku odniosę się do jego treści.

Ze względu na wynikające z Prawa prasowego regulacje, dzisiaj żadne komentarze pod oświadczeniem nie będą publikowane. Pojawią się one również 17 kwietnia.

dj

W związku z publikacją zamieszczoną na portalu Info-Poster.eu autorstwa p. Dariusza Jezierskiego zatytułowanego „Zastępca Burmistrza Pyskowic nie był bezinteresowny !” wnoszę stanowczy sprzeciw wobec oczerniania oraz nieuzasadnionego pomawiania mojej osoby w przedmiotowym tekście.

 

Stosownie do Art. 6. p.1. Ustawy Prawo Prasowe, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Natomiast w Art. 12. p.1. ust.1 czytamy, że dziennikarz jest zobowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

 

Analizując tekst powyższej publikacji, można wyciągnąć wniosek, że żadna z tych zasad, o których stanowi Prawo Prasowe, nie została zachowana.

Jak wynika z treści publikowanego materiału, autor tekstu nie znał treści aktów notarialnych o cytowanych repertoriach, a mimo to, na zasadzie niczym nieuzasadnionych domysłów i tworzonych na potrzebę chwili własnych teorii spiskowych, podważa moją wiarygodność, zarzucając stronniczość w działaniu i poprawność złożonych w tej kwestii przeze mnie oświadczeń majątkowych, sugerując jednocześnie, że tą sprawa zajmą lub już zajmują się odpowiednie organy.

Jak wynika z lektury publikacji tego samego autora z dnia 6 marca, na który pośrednio się powołuje, autor cytując sygnaturę akt oraz wybrane fragmenty dokumentu, znał jego treść.

Wiedział więc, że Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury dokładnie zbadało prawidłowość obrotu nieruchomościami w powiązaniu ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego gminy tj. działki należącej od ponad 40 lat do mojej rodziny, a zbytej na rzecz firmy EKOFOL II.

Wiedział więc również, że w toku tego postępowania ustalono, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a mimo to pozostawia w swoim tekście niedomówienia i wręcz wskazuje na moją stronniczość i osobiste zainteresowanie decyzjami skutkującymi powiększeniem składowiska na Zaolszanach.

Aby wyjaśnić kwestię, jak to określono w tekście publikacji „terytorialnej ekspansji spółki” trzeba sięgnąć nie co do historii, czego „wiedziony dziennikarską intuicją” nie zrobił autor tekstu.

Wysypisko funkcjonuje i jest eksploatowane przez Firmę Ekofol od 1995r, a Uchwałą nr XXIX/306/2000 z dnia 4 października 2000r. Rada Miejska w Pyskowicach uchwaliła „Strategię rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2000 – 2010”.

W treści tego dokumentu czytamy :

 • Strona 8 – „ Kontynuacja budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadowej z segregacją „u źródła”, recyklingiem, kompostowaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

 • Strona 13 – Wybrane ważniejsze projekty do realizacji – „rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów oraz wprowadzenie programu segregacji i utylizacji odpadów”.

 • Tabela zestawienia celów i zadań strategicznych na lata 2000 – 2010

nieobciążających budżetu miasta Pyskowice – p.3 „Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Pyskowicach-Zaolszach oraz wprowadzenie programu segregacji i utylizacji odpadów”. Finansowanie ze środków własnych eksploatatora składowiska.

 

Pomimo tego, że strategia uchwalona została na lata 2000 -2010, skutki podejmowanych w oparciu o jej zapisy działań widoczne będą jeszcze przez dekady.

Nadmienię tylko, że osobiście nie miałem żadnego wpływu na zawarte w niej treści, gdyż w latach 1998 -2002 tj. w okresie III kadencji Rady byłem poza samorządem. Natomiast znaczący wpływ na jej zapisy miał p. Waldemar Paszkowski, który był wówczas jednym z jej autorów.

W oparciu o ten dokument nastąpiła „terytorialna ekspansja spółki” EKOFOL II, która zgodnie z jego treścią miała nie tylko prawo, ale właściwie obowiązek rozbudowy składowiska.

Od 2003 r. EKOFOL rozpoczął wykupy gruntów wokół składowiska i w latach 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 dokonał kilkunastu transakcji w tym zakresie, a wiarygodność tej firmy, co do prawidłowego działania w zakresie gospodarki odpadami gwarantowały jej właściciele tj. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w Katowicach i Opolu.

Ponadto Uchwałą nr XIV/94/2011 z dnia 30 listopada 2011r Rada Miejska uchwaliła przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan. Jak czytamy w protokole z tej sesji, Rada przyjęła uchwałę bez uwag stosunkiem głosów 14 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się, przy pozytywnych opiniach komisji Gospodarki Komunalnej oraz Inwestycji i Budżetu. Będący wówczas Radnymi, obecni na tej sesji p. Kotasiński i p. Paszkowski nie mieli wątpliwości, co do zasadności podjętej uchwały, chociaż w uzasadnieniu do projektu uchwały można było przeczytać : „… przygotowanie terenów w rejonie składowiska odpadów w celu przekształcenia składowiska w instalację kompleksowego zagospodarowania odpadów, m.in. uruchomienie sortowni odpadów komunalnych, oraz wybudowanie kompostowni odpadów biodegradowalnych…” Dzisiaj mają zgoła odmienne zdanie.

Reasumując powyższe, moje działania zawsze były zgodne z interesem gminy, a zarzucanie mi stronniczości i prywaty jest zwykłym oszczerstwem.

Wiesław Leszczyński

4 Comments on "Sprostowanie zastępcy burmistrza Pyskowic Wiesława Leszczyńskiego"

 1. Winny się tłumaczy!

  My Pyskowiczanie już swoje wiemy.

 2. Czytając sprostowanie Pan Wiesław Leszczyński robi chaotyczne uniki niczym niedouczony adept sztuk walki „kung-fu” i zlepia wątki jakie mu są wygodne – chociaż oderwane od sprawy całkowicie, byle nie przyznać się i nie podać argumentów.

  Skoro w artykule Pana Jezierskiego: http://info-poster.eu/zastepca-burmistrza-pyskowic-nie-byl-bezinteresowny/ przedstawione zostały informacje bezpośrednio dotyczące wiceburmistrza i jego „bezinteresowności” w obrocie nieruchomościami to nigdzie w sprostowaniu nie można znaleźć odniesienia się do tej kwestii. Według mnie, posługiwanie się słowem SPROSTOWANIE jest nadużyciem ze strony Pana Leszczyńskiego, ponieważ nie można nigdzie znaleźć próby nawet nawiązania polemiki, czy też podania argumentów ,

  Śledząc treść należy zauważyć, że wiceburmistrz nie ma nic na swoją obronę i próbuje „sięgać do historii”, w której nota bene uczestniczył sprawując urząd i podejmując decyzje, jednak przedstawia to jako bierny obserwator zdarzeń, które w żadne sposób nie korespondują ze sprzedażą własnej nieruchomości – działki nr 132 o pow. ponad 2 ha z przeznaczeniem na składowanie odpadów. Zatem, Pan wiceburmistrz przez to działanie komu chciał zrobić dobrze?.

 3. zawiedziony pyskowiczanin | 16 kwietnia 2015 at 11:29 am | Odpowiedz

  W.Leszczyński w swoim sprostowaniu powołując się głównie na dokument Strategia Rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2000-2010 próbuje wszystkim bezczelnie wmówić, że jego działania zawsze były zgodne z interesem gminy. Przede wszystkim Strategia jest dokumentem wytyczającym bardzo ogólnie kierunki rozwoju miasta i w zależności od zmieniającej się sytuacji Rada podejmuje decyzje niekoniecznie spójne z takim dokumentem.

  Chciałbym przypomnieć W. Leszczyńskiemu, że podstawowym dokumentem w sprawie wysypiska jest umowa z września 1995 r  z Ekofol II o eksploatacji i docelowej rozbudowie wysypiska na okres 20 lat i właśnie do tej umowy W. Leszczyński podpisywał aneksy jako członek zarządu (np. 1/96 z 21.06.1996 źródło przetarg Ekofol))

  Kolejnym tak samo ważnym dokumentem o którym zapomina Leszczyński (już jako zastępca W. Kęski) jest uchwała Rady          z 2003 r wprowadzająca w życie plan zagospodarowania przestrzennego dla Zaolszan, który umożliwia składowanie odpadów na powiększonych terenach i dlatego właśnie od tego momentu Ekofol może w majestacie prawa skupować ziemię pod IV prywatną kwaterę wysypiska. Jak widać historycznie od samego początku Leszczyński skutecznie uprawia wysysypisko.

  Jeszcze jedna sprawa, czyżby do Leszczyńskiego nie docierały protesty mieszkańców w temacie wysypiska m. in. na internetowym pyskowickim forum a i tak mając mieszkańców w głębokim poważaniu cynicznie sprzedaje ziemię pod rozbudowę wysypiska.

                                                                                                                      

   

   

 4. Jak wskazał pyskowiczanin,gdzie te człowiek ma sumienie,dość tego,taki ktoś zasłużył sobie na poniesienie odpowiedzialności karnej dalej politycznej.W tym przypadku wierzę w wymiar sprawiedliwości że do sprawy pana Wiesława L. podejdzie w sposób obiektywny.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*