Stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowic za 2015r.

Dokonując wraz z radnym Morysem oceny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta uważamy za celowe odniesienie się w sposób rzeczowy do kluczowych decyzji, przedsięwzięć i zadań w kilku obszarach.

Trudno też w takiej ocenie nie odnieść się do byłego z-cy pana burmistrza , który  sprawował funkcję w Urzędzie Miejskim przez cały 2015r. Pan Burmistrz miał  wiedzę o zarzutach swego z-cy już w pierwszej połowie 2015r, o czym też informowała prasa.

Postawę jaką przyjął Pan burmistrz na tym etapie jako reakcję to przeczekanie i zasłanianie się domniemaniem niewinności. Trzeba uznać Panie burmistrzu fakt, że Pana z-ca pełnił funkcję wysokiego zaufania publicznego jako z-ca kierownika Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

To dopiero wymiar sprawiedliwości w 2016r. wymusił na Burmistrzu decyzję o odwołaniu swojego zastępcy, podczas gdy taka możliwość istniała od dawna. Trudno zrozumieć, że osoba wybrana w wyborach bezpośrednich na najwyższe stanowisko w urzędzie, która podpisała Kodeks Etyki dla pracowników samorządowych – nie podjęła samodzielnie tej decyzji.

 

Przechodząc do meritum za kluczowe do przedstawienia na dzisiejszej sesji uznaliśmy:

 

  1. Ciągnąca się sprawa składowiska odpadów

 

Burmistrz Miasta nie wykonał uchwały nt. przystąpienia do zmiany studium w 2015r. Podana w sprawozdaniu finansowym informacja o uniemożliwieniu zlecenia opracowania zmian studium na skutek wejścia w listopadzie 2015r. ustawy o rewitalizacji, jest co najmniej absurdalna. Przecież od dawna znane są powody i zakres obejmujący zmianę studium na terenach składowiska odpadów, nie było formalnych ograniczeń dla takiego zlecenia prac. Świadczy to wyraźnie o prowadzeniu „gry na zwłokę” ze strony burmistrza w tej sprawie. Minęło kolejne 9 miesięcy od podjęcia uchwały i nawet nie ma wyłonionego podmiotu do opracowania zmian w studium. Stan jaki mamy na dzień dzisiejszy to, że na podstawie umowy składowisko odpadów Zaolszany powinno być zamknięte w dniu 09.08.2015r. i obecnie nie ma formalnego zakazu na składowanie odpadów.

Trzeba też tutaj wspomnieć o zwołanej sesji na wniosek Burmistrza z dnia 10 czerwca 2015r., gdzie zostało zaprezentowane przez burmistrza stanowisko polegające na tym, że nie będzie budowana V kwatera. W naszej opinii, zrobiony został sztuczny zabieg, polegający tylko na tym, że burmistrz nie zakłada budowy V kwatery. Tym sposobem burmistrz mógł pokazać jak dba o środowisko i mieszkańców wykazując „dobre chęci”. Z takiego stanowiska kompletnie nic nie wynikało na przyszłość, bo wypracowane stanowisko nie zakończyło się żadnym rozstrzygnięciem prawnym oraz nie zmieniło to w żaden sposób sytuacji związanej z możliwością wystąpienia katastrofy ekologicznej związanej z eksploatacją składowiska – o czym pan burmistrz wielokrotnie informował w licznej korespondencji.

Sytuacja ze składowiskiem odpadów Zaolszany mogła być dziś zgoła inna. Nie byłoby zagrożenia środowiska oraz nie byłoby poszukiwania teraz na gwałt środków finansowych na rekultywację i wyprostowanie sytuacji, gdyby burmistrz skorzystał odpowiednio wcześniej z jednego zapisów umowy z EKOFOL II, którą mógł nota bene rozwiązać, tj. §5 pkt. 4 aneksu do umowy z EKOFOL II z dnia 25.06.2003r. – „prawo użytkowania wygasa w przypadku ziszczenia się jednego z następujących warunków rozwiązujących, ppkt. b – Nieprawidłowej eksploatacji składowiska, a w szczególności: prowadzenia jej w sposób sprzeczny z wymogami ochrony środowiska, zwłaszcza w sposób zagrażający skażeniu wód gruntowych”

Pan burmistrz podając do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta w zakładce – ważne tematy w dokumencie przez siebie podpisanym pt.: „Składowisko odpadów komunalnych w Pyskowicach – mity a rzeczywistość i konkrety” nie tylko rozmija się z prawdą, ale wprowadza opinię publiczną w błąd w miejscu …”prowadzone bardzo intensywne działania odnośnie zamknięcia składowiska odpadów, wszczęte po uzyskaniu informacji o fatalnym stanie finansowym spółki EKOFOL II SA doprowadziły do faktycznego zamknięcia również IV kwatery składowiska odpadów.”. Otóż Panie Burmistrzu – albo Pan celowo chce zaciemnić rzeczywistość, albo nie posiada Pan elementarnej wiedzy co dzieje się na terenie naszego miasta. To rzeczywiście, co Pan nazwał również w ukazanym się w dniu dzisiejszym  artykule w „Przeglądzie Pyskowickim” w tytule – Mity a rzeczywistość i konkrety jest nie tylko mitem, ale nieprawdą. Skoro uważa Pan, że IV kwatera składowiska została zamknięta to proszę teraz przedstawić Radzie decyzję o zamknięciu IV kwatery.

Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu można wyczytać, że planując dochody z tytułu składowiska założono, opierając się na oświadczeniach składanych przez likwidatora Ekofol II SA, że w 2015r. będzie funkcjonowała IV kwatera składowiska odpadów i że należne opłaty za korzystanie ze środowiska będą terminowo regulowane. Widać, że tym sposobem Pan burmistrz zaprzecza sam sobie.

Problem składowiska odpadów Zaolszany jest nadal nierozwiązany z licznymi zaniedbaniami, o czym świadczą potwierdzone dokumenty z kontroli WIOŚ. W szczególności, sprawa rekultywacji odpadów III kwatery na terenie gminy i zabezpieczenia środków na ten cel jest nadal nierozwiązana. Do tego dochodzą nakładające się problemy związane z odprowadzeniem odcieków z kwater I-III i zabezpieczeniem technicznym IV kwatery.

Symptomatyczne było to, że w dniu 1 lipca 2015r. tj. w następny dzień po słynnej wizycie Radnych na składowisku odpadów Burmistrz powiadamia Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o funkcjonowaniu linii segregacji odpadów na działce 252/140, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w części jest działką rolną z zakazem budowy obiektów kubaturowych. Trzeba zaznaczyć, że linia segregacji funkcjonowała na składowisku od 2011r. i dopiero nacisk ze strony radnych opozycyjnych oraz wnioski po wizycie na składowisku wymusiły na burmistrzu takie działanie.

Trzeba tutaj dodać, że w decyzji marszałka województwa śląskiego nr 16/8/2014 dotyczącej udzielenia SG Synergii pozwolenia na wytwarzanie odpadów z zezwoleniem na przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do segregacji odpadów – w uzasadnieniu znajduje się informacja, że …”stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji zajął burmistrz miasta Pyskowice w piśmie Urzędu Miejskiego z 7 maja 2014, ponadto z treści pisma wynika, że przedsięwzięcie nie znajduje się w sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyskowice”.

Można spokojnie założyć, że gdyby reakcja burmistrza była zupełnie odwrotna do wyrażonego powyżej stanowiska, to firma NOVEL TRADE nie miałaby żadnych możliwości i wstępu na składowisko. Fakty powyższe potwierdzają niestety powody dlaczego zostaliśmy zawaleni przez tą firmę tysiącami ton odpadów podejrzanego pochodzenia przez 3 miesiące jej funkcjonowania na terenie składowiska. Takie Panie burmistrzu są fakty.

 

  1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Warto przyjrzeć się wykonanym dochodom za 2015r. na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w budżecie gminy. Chodzi o udział dochodów  przeznaczonych na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w dochodach ogółem. W grupie gmin miejskich województwa śląskiego – tj. na 30 gmin miejskich gmina Pyskowice uzyskała zaledwie wskaźnik 0,59% i znalazła się na trzecim miejscu, ale od końca. W rankingu poniżej Pyskowic znalazł się minimalnie Radzionków oraz Imielin. Zatrważające i porażające jest to, że dochody z tego tytułu w Pyskowicach to płatności wynikające z końcowych rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich.

 

  1. Współpraca z MTBS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry

 

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w dniu 18.12.2015r. podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na mocy uchwały Gmina Pyskowice została uprawniona do objęcia nowo ustanowionych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 600 000zł. Oceniamy takie działanie ze strony burmistrza jako niegospodarne i ze szkodą dla gminy. Nie po to została przekształcona spółka MZBM w MZBM-TBS żeby nie mogła samodzielnie podjąć się budowy nowych mieszkań. To co zostało zaproponowane i wykonane przez Burmistrza to przekazanie 600.000 zł do spółki, gdzie jako gmina mamy zdecydowanie udział mniejszościowy. Poza tym – to MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskie Góry jest teraz właścicielem wybudowanych budynków i to ten podmiot będzie sobie przez następne lata zarabiał na naszych mieszkańcach. Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu działaniu. Uważamy, że to nasz MZBM-TBS jako spółka gminna powinna mieć przekazane środki na budowę mieszkań, zabezpieczamy przy tym miejsca pracy i do tego nasza spółka przez lata mogła by mieć stabilne dochody z wynajmu. Przy podjętej takiej decyzji przez burmistrza zdecydowanie wzmacniamy pozycję MTBS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry i osłabiamy pozycję naszej spółki. Z drugiej strony nasz MZBM-TBS zaciąga kredyt w wysokości 3 milionów zł pod zastaw budynku byłego Inkubatora Przedsiębiorczości, który to na wniosek burmistrza został pozbawiony swej funkcji.

 

  1. Zaopatrzenie gminy w ciepło

 

Znamienne było podjęcie uchwały na wniosek Burmistrza Miasta w sprawie sposobu prowadzenia zadania zaopatrzenia gminy Pyskowice w energię cieplną. Sama treść uchwały budziła wiele wątpliwości tj. ze względu na podmiot jakim była wówczas IDEA 98, który znajdował się w upadłości układowej oraz zapisy w uchwale wskazujące na podpisanie umowy na eksploatację i modernizację przedsiębiorstwa cieplnego z tym podmiotem do 31.12.2037r. Zgodnie z tą uchwałą w 2015r. powinny zostać zrealizowane prace II etapu modernizacji systemu ciepłowniczego tj.:

  • Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR-5 i WR-8 na kwotę 1.105.000 (netto)
  • Wykonanie projektu sieci ciepłowniczej wraz z doborem węzłów kompaktowych oraz projektem części budowlanej, części elektrycznej adaptowanych pomieszczeń pod wymiennikownie kompaktowe i roboty geodezyjne na kwotę 204.000 (netto).

Zadziwiające co najmniej jest to, że nie dokańczając obowiązującej umowy i bez rozliczenia spółki z ustaleń umowy, była wola podpisania kolejnej umowy w trybie bez przetargowym. Czy ktoś zrobił analizę ryzyka dla tej inwestycji w ramach innych możliwości prawnych tj. koncesji, partnerstwa publiczno-prywatnego, dzierżawy długoterminowej? Z informacji przedstawionej przez burmistrza wynika, że wcale takim aspektem nikt w Urzędzie się nie zajmował.

Jaki stan mamy na dzisiaj: wymienione zadania nie zostały wykonane, spółka IDEA 98 jest wspólnikiem obcej spółki GGE w upadłości z możliwością zawarcia układu, który posiada całość udziałów spółki z kapitałem 337.000zł i nie mamy nadal podpisanej umowy. Stan infrastruktury sieci ciepłowniczej wraz z kotłami jak wszyscy jesteśmy zorientowani jest katastrofalny. Uważamy, podpisywanie umowy z tego typu podmiotem jest to działanie ryzykowne i może być działaniem na szkodę gminy.

 

  1. Zadania infrastruktury komunalnej

 

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że zdecydowana większość zadań w obszarze infrastruktury komunalnej koncentrowała się zwyczajowo na remontach i naprawach. W nielicznych przypadkach były to zadania modernizacji (budowy parkingów, czy też chodników).

Trzeba tutaj zaznaczyć, że zadania te były realizowane selektywnie na terenie miasta. Są miejsca, że mimo złożonych wielu wniosków przez radnych z tych zadań wykonane zostało całe zero. Do takich miejsc należą obszary miasta takie jak np. okręgi nr 11,12.

 

Podsumowując wykonanie budżetu trudno pominąć etap jego planowania. Otóż, przykładowo na zadania pt.” Modernizacja placu zabaw przy ul. Traugutta, modernizacja Skateparku, modernizacja placu zabaw NIVEA” – zaplanowano na 2015r. kwotę 60.000 zł. Przechodząc do wykonania to, jak został wykonany Skatepark już powiedziałem wcześniej za kwotę ok. 50.000zł, modernizacja placu zabaw NIVEA zamknęła się kwotą 7.500zł, natomiast zadanie pt. Modernizacja placu zabaw przy ul. Traugutta zmieniła nazwę na: Plac zabaw Traugutta i zamknęło się to zadanie kwotą 113.946,26zł.

Czyli podsumowując – na 3 zadania planowane było 60.000zł, a wykonanie pokazuje kwotę ok. 171.446zł. Oznacza to, że wykonanie jest 3 krotnie większe od planu – tak oto wygląda sposób zarządzania przez Pana budżetem gminy.

 

Na wielu prominentnych uroczystościach w naszej gminie Burmistrz publicznie oznajmia, że przysłowiowy chleb w postaci budżetu gminy będzie dzielił sprawiedliwie. Jak to jest Panie Burmistrzu, że tak podzielił Pan ten chleb w 2015 roku, że radni wybrani z Komitetu Wyborczego Wacława Kęski „Twoje miasto” są syci, a mieszkańcy reprezentowani przez pozostałych radnych potraktowani zostali nie tylko jako II sort, ale zostali bez kawałka tego chleba?. Dlatego w tym miejscu, w imieniu tych mieszkańców, którzy zostali pozostawieni przez burmistrza samym sobie serdecznie dziękujemy.

 

Radny Arkadiusz Kotasiński

Radny Joachim Morys

 

PS. Podczas dyskusji nad absolutorium byliśmy brutalnie atakowani przez Przewodniczącą Rady Miejskiej p. Jolantę Drozd. Nie pozwoliła przedstawić w całości naszego stanowiska. To co zostało przez nas przedstawione stanowi jedynie część ważnych aspektów, które chcieliśmy wyartykułować na posiedzeniu Sesji absolutoryjnej.

Przewodniczącą Rady kilka razy nam przerywała i opatrzyła nasze wypowiedzi komentarzem – mówienia nie na temat. Na pytania skierowane przez nas do Burmistrza Miasta, to Przewodnicząca odpowiadała kilka razy za niego.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wacławowi Kęsce podjęta została wynikiem głosowania: 9-za, 3-przeciw, 3 wstrzymujące się

1 Comment on "Stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowic za 2015r."

  1. Kolejne absolutorium nie pozostawiające suchej nitki na burmistrzu,rok 2015 to rok pyskowickich afer,stagnacja i jeszcze raz stagnacja,szkoda dla rozwoju naszego miastka prawie 2 lat rządów tego człowieka,który po czasie nadal nie ma nic sobie do zarzucenia,zero pokory,wykorzystuje słabą wiedzę wyborców odnośnie posiadanych kluczowych uprawnień i udaje niewiniątko,najgorsze jest to że nadal bez konsekwencji może szkodliwie zarządzać miastem. Wynik głosowania nad absolutorium wskazuje jednak,że ten zabetonowany układ zamknięty pęka,co niewątpliwie stanowi duży plus dla pyskowickiej opozycji,i może doprowadzić do wyciągnięcia wniosków na plus dla Pyskowic.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*