Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Zygmunta Frankiewicza

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód

ul. Dubois 16, 44-102 Gliwice

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

 

Niniejszym zawiadamiam, że Zygmunt Frankiewicz, działając jako Prezydent Miasta dopuścił się:

 1. przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 § 2 w związku z § 1 Kodeksu karnego, doprowadzając przez niedopełnienie swoich obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego do osiągnięcia przez siebie korzyści majątkowych i osobistych.

 2. przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, doprowadzając przez niedopełnienie swoich obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego do osiągnięcia korzyści majątkowych przez osoby trzecie.


Uzasadnienie


AD 1. Zygmunt Frankiewicz nie dopełniając obowiązku wynikającego wprost z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a polegającego na konieczności zgłoszenia w charakterze reprezentanta gminy do pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego z jej udziałem osób objętych regulacjami przedmiotowej ustawy (w tym przypadku siebie samego w charakterze reprezentanta Gminy Gliwice w spółce KSSE SA) i zasiadając w lipcu 2007 roku w radzie nadzorczej KSSE SA na podstawie sprzecznego z prawem aktu jakim jest Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/91/2007 z 15 lutego 2007 (DOWÓD NR 1), złamał przedmiotową ustawę. Innymi słowy, należy stwierdzić, że do złamania ustawy antykorupcyjnej doszło w tym przypadku wyłącznie na skutek niedopełnienia przez Zygmunta Frankiewicza obowiązku wynikającego z przedmiotowej ustawy i ustawy o samorządzie gminnym.

Jest rzeczą bezsporną i rozstrzygniętą, że podejmowanie decyzji dotyczących kandydatów na członków organów kontrolnych w spółkach prawa handlowego, w których gmina posiada udziały lub akcje, należy do wyłącznej kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), gdyż wynika to wprost z zapisów ustawy o samorządzie gminnym i znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów (3/II SA/Wr 2377/03 – Wyrok WSA we Wrocławiu – DOWÓD NR 2)

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził również, że rada miejska nie może wchodzić w kompetencje organu wykonawczego (II OSK 1894/06 – Wyrok NSA z 2007-02-09 – DOWÓD NR 3)

W związku z zasiadaniem w radzie nadzorczej KSSE SA Zygmunt Frankiewicz uzyskał korzyść finansową w łącznej kwocie blisko 190 000 zł.

frankiewicz-299x225AD 2. Zygmunt Frankiewicz nie dopełniając obowiązku wynikającego wprost z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, a polegającego na konieczności zgłoszenia w charakterze reprezentanta gminy do pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego z jej udziałem osób objętych regulacjami przedmiotowej ustawy, doprowadził do złamania przedmiotowej ustawy przez swoich zastępców Piotra Wieczorka, Adama Neumanna i Krystiana Tomalę, a także przez sekretarza miasta Andrzeja Karasińskiego i byłą zastępczynię Renatę Caban. Mimo że literalnie zabrania im tego ustawa antykorupcyjna weszli oni – nie będąc wyznaczonymi przez prezydenta Zygmunt Frankiewicz w charakterze reprezentantów miasta – w skład rad nadzorczych następujących spółek z udziałem gminy Gliwice:

 • Piotr Wieczorek – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., GKS PIAST SA

 • Adam Neumann – Śląskie Centrum Logistyki SA

 • Krystian Tomala – Śląskie Centrum Logistyki SA

 • Andrzej Karasiński – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

 • Renata Caban – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Do złamania ustawy antykorupcyjnej doszło w tych przypadkach wyłącznie na skutek niedopełnienia przez Zygmunta Frankiewicza obowiązku wynikającego z przedmiotowej ustawy i ustawy o samorządzie gminnym. 

Wszystkie te osoby uzyskały korzyści finansowe poprzez wynagrodzenia za pełnienie funkcji w organach nadzoru spółek.

Jako istotną okoliczność w sprawie muszę przedstawić informację, że pod koniec ubiegłego roku pojawiły się dwa dokumenty w postaci tzw. „Postanowień Prezydenta Miasta” (DOWÓD NR 4), których istnienie nie zostało w żaden sposób wykazane na wcześniejszych etapach postępowania i których autentyczność, jako wystawionych zgodnie z ich datowaniem, niniejszym kwestionuję. W związku z tym zamieszczam argumentację uzasadniającą moje stanowisko, przekazaną Wydziałowi Nadzoru Prawnego ŚUW (DOWÓD NR 5). Zwracam również uwagę na zawarte w tej argumentacji istotne kwestie, a to pośrednie potwierdzenie – w wypadku przyjęcia autentyczności obu dokumentów – złamania ustawy antykorupcyjnej przez Krystiana Tomalę i Adama Neumanna w konkretnym przedziale czasowym, ze względu na zbyt późne wydanie obu przedmiotowych Postanowień. Zwracam również uwagę, że nie zostały przedstawione żadne inne dokumenty dotyczące pozostałych wymienionych wyżej osób, które ze względu na niedopełnienie obowiązków przez Zygmunta Frankiewicza złamały ustawę antykorupcyjną.

Należy dodać, że podobne rozstrzygnięcia (zarządzenia) prezydentów miast są narzuconą prawem, i stosowaną w całym kraju praktyką, wynikającą bezpośrednio z kompetencji (obowiązków) władzy wykonawczej, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

 


Dowody:

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/91/2007 – DOWÓD NR 1 – ZF

 2. Wyrok WSA we Wrocławiu – 3/II SA/Wr 2377/03 – DOWÓD NR 2 – ZF

 3. Wyrok NSA z 2007-02-09 – DOWÓD NR 3 – ZF

 4. Postanowienia Prezydenta Miasta – DOWÓD NR 4 – ZF

 5. Stanowisko w sprawie Postanowień przekazane WNP – DOWÓD NR 5 – ZF

  5A – Korespondencja z UM w sprawie dokumentów wyznaczających reprezentantów Gminy Gliwice do rad nadzorczych spółek z jej udziałem – DOWÓD NR 5A -ZF

  5B – Opinia prawna radcy Marka Owczarskiego – DOWÓD NR 5B -ZF

  5C – Stanowisko w kwestii opinii radcy Marka Owczarskiego – DOWÓD NR 5C -ZF

Dariusz JEZIERSKI

 

21 Comments on "Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Zygmunta Frankiewicza"

 1. Ho ho!!!! Pierwszy raz widzę doniesienie do prokuratury na naszego prezydenta. Widok to niebywaly!

  • rączka rączkę myje | 21 stycznia 2014 at 4:22 pm | Odpowiedz

   Było – w sprawie doprowadzenia do ruiny/katastrofy budowlanej budynku szkoły specjalnej na ul. Ziemowita, którą to prezydent pośrednio zarządzał – boć nie dyrektor, który rok rocznie wnioskował o konieczny remont dachu

 2. Poszukiwacz Śmieci, | 21 stycznia 2014 at 10:39 am | Odpowiedz

  Analogia…od czegoś trzeba było zacząć jak w poniższym linku.
  http://www.youtube.com/watch?v=LLCF7vPanrY&feature=youtu.be

  , efektów jeszcze nie widać w pełni lecz nadejdzie czas ostatecznego rozbłysku.

 3. Taa, ten typ zamówiony był na deser, ale sprawiedliwość tłumiona tyle lat ma taki apetyt, że mały Franek może być w daniu głównym.

 4. Ryba psuje się zawsze od głowy. Oby to zawiadomienie, którego celem jest właśnie ta „głowa”, pozwoliło odkryć jak bardzo jest zepsuta ryba w naszym mieście. Mam nadzieję, że będzie to pierwsza kostka domina, która pozwoli obalić tę całą konstrukcję powiązań i układów, tak skrzętnie budowaną w Gliwicach od 20 lat.

 5. Mniejszy sceptyk. | 21 stycznia 2014 at 4:08 pm | Odpowiedz

  W Urzędzie trzęsienie ziemi i chociaż budynek cały na I piętrze zauważyłem pośpiech. Panie biegają po korytarzach, a w gabinetach odbywają się narady.

  Tonący okręt czas opuszczać.

 6. trzeba jeszcze dodać brak dokumentu o wyznaczeniu kolegi wiceprezesa KSSE p.Łoika do rady nadzorczej ARL, jego też rada miejska uchwałą zgłosiła jako reprezentanta gminy do organu spółki KSSE – ta uchwała również jest sprzeczna z prawem

  • Jak najbardziej. Materiał zostanie uzupełniony o stosowną treść. Nawiasem mówiąc Nadzór Prawny Wojewody o przypadku p. Łoika również powiadomiłem

 7. Poszukiwacz Śmieci, | 21 stycznia 2014 at 4:36 pm | Odpowiedz

  Na pustynię Takla Makan.(Chiny )
  Otaczają ją najwyższe łańcuchy górskie świata, m.in. Kunlun, Karakorum, Tienszan o wysokościach szczytów powyżej 7000 m n.p.m. (np. Pik Pobiedy). Wzdłuż północnego skraju pustyni płynie rzeka Tarym, zaś na północny wschód znajduje się (oddzielona niewielkim pasmem górskim Kuruktag) Kotlina Turfańska, w której jest drugi najniższy punkt Azji (154 m p.p.m.).

  Wszystkie postacie będą mogły od podstaw tworzyć miasto,spółki ,członkować w Radach Nadzorczych.Niech pokażą chłopaki(dziewczyny też) jak się buduje drogi,mosty i wylewa asfalty . Kiedy stworzą MIASTO SUKCESU to jednego z nich zrobię członkiem naczelnym Ekonomicznej Nowej Strefy ….Niech pokażą bo tej durnej propagandy sukcesu mam dość i czas na KONKRETY. Nie będzie strusi gliwickich chowających głowę w piasek . Dalaj Lama bliżej i można zmienić przyzwyczajenia.Węże ,skorpiony pogonią do roboty i posuwania nóżkami a nie siedzenia. Pani Renia z PKM może podjąć się próby skomunikowania wszelkich dróg które im zbuduje PRUiM tylko za co skoro nikogo nie opodatkuje?
  Tam nikt nie wyłoży ,nie dołoży ,nie będzie Rady Miasta na początku.
  Niech pokażą jak tworzą od zera i budują ale bez złotej tacy podanej pod głodne ich usteczka przez Gliwiczan. Języczkami spijają śmietankę z miasta a tam pierwej trza krowę stworzyć i doić.
  Nie ma złego co by na dobre nie wyszło. Ostatecznie to lwy,mecenasy kultury i Najlepszy Menedżer Miasta Sukcesu tam będzie.
  Uda im się i nie ma co panikować..

 8. UM oraz infogliwice akcentują newsa o „kryształowym laurze za umiejętności i kompetencje” dla prezydenta miasta, a teraz Pan Zygmunt Frankiewicz został nominowany przez Info-postera do wyróżnienia w nieco innej kategorii.
  http://infogliwice.pl/?p=17737
  https://gliwice.eu/aktualnosci/zycie-i-styl/prezydent-gliwic-nagrodzony-w-zabrzu
  Tak się wielmożni nagradzają we własnym gronie, brylują na salonach i śmieją z naiwnego społeczeństwa, ha ha ha.
  Zapowiada się jednak ciekawa rozgrywka, której wyniki poznamy zapewne w ciągu najbliższych 30 dni. Dla uważnych i dobrze zorientowanych Czytelników ta wyraźna akceleracja pism do organów ścigania może skłaniać do myślenia.
  Jedno jest pewne, red. D. Jezierski wyprzedził organ nadzoru jakim jest wojewoda!

 9. Ciekawe kto na najbliższej sesji rady miejskiej rozpocznie publiczną dyskusję w tym temacie i kiedy głos zabierze sam zainteresowany? Skuteczna dotąd strategia całkowitego ignorowania i pomijania milczeniem wszystkich upublicznianych zarzutów, tym razem może okazać się błędna.

 10. Skala tych nieprawidłowości jest naprawdę ogromna, a na ich ślad naprowadził nikt inny jak sam prezydent w oficjalnym stanowisku dla mediów z listopada 2012r. podpisanym przez rzecznika Marka Jarzębowskiego, który poinformował opinię publiczną, że prezydenta zgodnie z prawem wyznacza do rady nadzorczej jako reprezentanta gminy rada miejska w formie uchwały.

 11. Panie franco. Wiem że pan czyta IP; jak nie, to już nie tak wierni żołnierze doniosą. Rozważyłbym zwrócenie się o ochronę Policji. Naród rozjuszony jest nieobliczalny, a zdeterminowanych nie brakuje. Jak wszyscy się dowiedzą, to słabo będzie pokazywać sie na ulicach Gliwic. Jajka w miarę tanie, zwłaszcza zgniłe. Wysokie loty gwarantują bolesny upadek. Od bohatera do zera.
  Jest też inna droga – dobrowolne przyznanie się do win, wyrażenie chęci współpracy z organami ścigania i poddanie się karze. Nie będzie bolało mniej ale będzie lepiej wyglądało w CV, gdy bedzie pan aplikował o np. posadę stróża nocnego. Choć wątpię czy ktoś będzie chciał zatrudnić takiego przestępcę. Cieszę się, ze teraz, bezsenność zagości w łóżku wodza korupcji.

 12. Prawnicy UM (i nie tylko) liczą teraz okres przedawnienia czynu, a także obmyślają strategię o „winie nieumyślnej”, w której głównym punktem będzie stwierdzenie, że KRS nie kwestionował wpisów do rejestru, a rada miejska ani wojewoda nie zgłaszali zastrzeżeń do treści uchwały. Pojawią się również wyjaśnienia, że wyznaczenia reprezentantów były lecz nie miały formy pisemnej, jak jednak wytłumaczyć fakt, że nie były wydawane w tej sprawie zarządzenia i stąd takie dokumenty nie były upublicznianie w BIP?
  Jedno zdanie o „braku winy umyślnej” kończy postępowanie, zatem rozstrzygające zdanie należy do prokuratury, jak ona zakwalifikuje te działania. Rodzi się zatem pytanie, czy można tą frazą tłumaczyć brak wiedzy i kompetencji funkcjonariusza publicznego, bądź wprowadzanie w błąd przez najbliższych współpracowników? Oczywiście, że można wszystko, więc reżyseria będzie z pewnością interesująca.

 13. Możliwe są tylko dwa skrajne scenariusze:
  1. prezydent się jeszcze bardziej umocni i udowodni wszystkim, że kryształowe laury umiejętności i kompetencji są mu należne, a red. Jezierski kolejny raz próbował go jedynie bezpodstawnie oskarżać – wtedy Z.F. będzie triumfował i miał zapewnioną na bank kolejną kadencję w glorii i chwale niepokonanego zwycięzcy,
  2. prezydent zostanie odwołany ze stanowiska za łamanie ustawy antykorupcyjnej (odejdzie w atmosferze skandalu), a wraz z nim stanowiska stracą wszyscy najbliżsi współpracownicy, platforma pokaże zero tolerancji dla nadużywania władzy w samorządach i rozliczy niedawnych kolegów (dziś sympatyzujących z Gowinem), Prezes Rady Ministrów wyznaczy komisarza z platformy, który następnie wygra jesienne wybory prezydenckie, a gliwicka afera będzie słynna na cały kraj.

  • Ad.1 Kolega wybaczy, ale trochę wstyd snuć takie dywagacje na poziomie wróża Macieja. Tarot, horoskopy i pasjanse to raczej domena gospodyń domowych.
   Rozumiem żarty, ale takie bzdury?
   Ad.2 Tu już trochę lepiej, ale też bez fajerwerków. Rozumiem potrzebę zaistnienia, tylko nie za wszelka cenę.

   • A ja dodam, że niestety, ale w komentarzu ryzyka fizyka pobrzmiewa gorzkie doświadczenie z tego, co w Gliwicach dotychczas było normą. Nasza w tym rola aby scenariusze, które jednak trzeba brać pod uwagę, nie zdarzyły się. Choć przyznam, że druga z prognoz jest przynajmniej do zaakceptowania

  • Poszukiwacz Śmieci, | 21 stycznia 2014 at 7:39 pm | Odpowiedz

   A ktu mu broni udowadniać?
   Niech udowadnia mnie to rybka i i tak wiem co za mechanizm zbudował.
   Ogromna rzesza społeczności Gliwic nie ma pojęcia kto jest kto czy kim w Gliwicach. Szkoda jego wysiłku i on o tym wie.
   Kryształowe kule miewały i czarownice a wiesz jak kończyły? Jest Prezydentem demokratycznie wybranym przez 6,97% które jest większością ale to nie jego wina. Taka kretyńska ordynacja wyborcza.
   Facet jest skuteczny jak dotychczas i to wszystko choć do czasu.
   Jest też bardziej czytelny i przewidywalny niż opozycja która walczy z sobą.
   To na tyle….Nie nadużywa władzy…tylko z niej korzysta.
   Gdy zbuduje potęgę na tej Takla Makan będzie nieśmiertelnym.

 14. Wierzę, że czyszczenie stajni Augiasza zostanie doprowadzone do końca.
  Powodzenia. Chociaż i trzeba mieć na uwadze Nec Hercules contra plures, a ta armia jest dość liczna

Pozostaw odpowiedź pamiętający Anuluj pisanie odpowiedzi

Your email address will not be published.


*