Zawiadomienie w sprawie przestępstwa Piotra Wieczorka z uzasadnieniem

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód

ul. Dubois 16, 44-102 Gliwice

 

 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

 pw

Niniejszym zawiadamiam, że Piotr Wieczorek, działając jako I zastępca prezydenta miasta dopuścił się:


 1. przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 § 2 w związku z § 1 Kodeksu karnego, doprowadzając przez przekroczenie swoich uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego do osiągnięcia przez siebie korzyści majątkowych i osobistych.
 2. przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 § 1 Kodeksu karnego,doprowadzając przez przekroczenie swoich uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego do osiągnięcia korzyści majątkowych przez osoby trzecie.

 1. przestępstwa kwalifikowanego z art. 231 § 1 Kodeksu karnego,doprowadzając przez niedopełnienie swoich obowiązków do złamania art 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego i działanie na szkodę interesu publicznego w związku z niewyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych i finansowych wobec prezesa spółki PRUiM SA i niepowiadomieniem odpowiednich organów o potwierdzonych przez Sąd KRS i Prokuraturę przypadkach złamania przez tegoż ustaw antykorupcyjnej i kominowej.


 Uzasadnienie


AD 1. Wskutek nieuprawnionego łączenia funkcji w dwóch radach nadzorczych spółek z większościowym udziałem gminy (PWiK Sp. z o.o. – od 2 czerwca 2003 roku oraz GKS PIAST SA – od 10 czerwca 2009 roku) z chwilą powołania go do rady nadzorczej GKS PIAST SA, Piotr Wieczorek złamał zakaz wynikający z art. 4 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, doprowadzając tym samym do rozwiązania z mocy prawa rady nadzorczej tej spółki (art. 14 ust. 1).Fakt zasiadania w wymienionych organach nadzoru potwierdzają oświadczenia majątkowe Piotra Wieczorka oraz odpowiednie wpisy KRS.

Jednocześnie, wchodząc 10 czerwca 2009 roku w skład rady nadzorczej GKS PIAST SA Piotr Wieczorek złamał zakaz zawarty w art. 7 ust. 1 ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Zgodnie z § 15 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach (DOWÓD NR 1), zajmując stanowisko pierwszego zastępcy prezydenta miasta, Piotr Wieczorek odpowiada między innymi za nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem gminy. Jego odpowiedzialność w przedmiotowym zakresie jest więc bezdyskusyjna. Jako funkcjonariusz publiczny zastępca prezydenta miasta musi wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i tylko w zakresie swoich kompetencji.

Ze względu na zajmowane stanowisko Piotr Wieczorek bez żadnej wątpliwości „brał udział w wydaniu rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych” dotyczących spółek z udziałem Gminy Gliwice. Bezsprzecznie zatem podlega zakazowi określonemu w art 7 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Będąc osobą, której z całą pewnością dotyczy ustawa antykorupcyjna i pełniąc obowiązki związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem gminy, Piotr Wieczorek przekroczył swoje uprawnienia i działając tym samym na szkodę interesu publicznego osiągnął korzyści majątkowe w postaci wypłacanych przez okres pełnienia funkcji w wymienionych organach nadzoru wynagrodzeń (PWiK Sp. z o.o.) i diet (GKS PIAST SA) w łącznej kwocie 292 430,78 zł (DOWÓD NR 2).


AD 2. Z tych samych co wyżej przesłanek wynika, że Piotr Wieczorek przekroczył swoje uprawnienia i działając na szkodę interesu publicznego dopuścił, aby powołany w 2006 roku na stanowisko zastępcy prezydenta miasta Adam Neumann pozostał nadal, wbrew zapisowi art 4. ust. 1 ustawy antykorupcyjnej członkiem rady nadzorczej spółki Śląskie Centrum Logistyki SA. Działając z kolei w charakterze Zgromadzenia Akcjonariuszy doprowadził do powołania Adama Neumanna na kolejną kadencję rady nadzorczej tej spółki mimo iż ten, z racji zajmowania się sprawami miasta między innymi w obszarze gospodarki nieruchomościami, z całą pewnością „brał udział w wydaniu rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych” tego podmiotu (DOWÓD NR 3), a zatem był objęty zakazem sformułowanym w art. 7 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej. W związku z działaniem zastępcy prezydenta Piotra Wieczorka zastępca prezydenta Adam Neumann osiągnął korzyści majątkowe w postaci wynagrodzenia wypłacanego za pełnienie funkcji w organie nadzoru, w łącznej kwocie 201 184,71 zł (DOWÓD NR 4).

Ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne literalnie zakazuje jakichkolwiek form zatrudnienia osób nią objętych w podmiotach, których sprawy indywidualne były rozstrzygane z udziałem tych osób. Kwestie te znalazły swoją wykładnię chociażby w Uchwale Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2001 r. (III CZP 29/01) – DOWÓD NR 5. Sąd Najwyższy w sposób bardzo jasny wykłada w niej powody, które skłoniły ustawodawcę do zaostrzenia sankcji z poprzedniej wersji ustawy, poprzez rozciągnięcie zakazu do roku od zaprzestania pełnienia funkcji objętej ustawą.

W świetle samej ustawy i jej bardzo jasno sformułowanego art. 7 oraz wykładni Sądu Najwyższego jest rzeczą bezdyskusyjną, że zastępca prezydenta miasta Piotr Wieczorek przekroczył swoje uprawnienia, łamiąc ustawę antykorupcyjną. Szczególnie istotne jest, że zrobił to także w związku ze swoją osobą.


AD 3. Będąc odpowiedzialnym za sprawy nadzoru właścicielskiego, Piotr Wieczorek nie dopełnił swoich obowiązków, bowiem mimo tego, że został skutecznie poinformowany o łamaniu prawa przez prezesa PRUiM SA, nie zawiadomił organów ścigania o popełnieniu przestępstwa, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego. Nie uczynił tego również mimo potwierdzenia przez Sąd KRS i Prokuraturę złamania ustaw kominowej oraz antykorupcyjnej (DOWÓD NR 6), zmuszając w ten sposób do wystąpienia w charakterze zawiadamiającego mnie samego, jako osoby niebędącej stroną poszkodowaną, co zamykało mi drogę prawną w przypadku wielu spośród czynów zabronionych, opisanych w kodeksie karnym (w dziale przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu).

Reprezentując w PRUiM SA Gminę Gliwice Piotr Wieczorek nie dopełnił również swoich obowiązków, nie występując na drogę prawną w celu odzyskania nienależnie pobranych przez członków rozwiązanych z mocy prawa organów (w tym Henryka Małysza) wynagrodzeń z tytułu stanowisk i funkcji de facto nieistniejących. Spółki grupy PRUiM poniosły w ten sposób wymierne straty finansowe.


Materiał dowodowy:

 1. Fragment Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach

 2. Zestawienie wynagrodzeń Piotra Wieczorka z tytułu funkcji w radach nadzorczych

 3. Przykłady rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach spółek, w których brał udział Piotr Wieczorek

 4. Zestawienie wynagrodzeń Adama Neumanna z tytułu funkcji w radach nadzorczych

 5. Uchwała Sądu Najwyższego z 7 czerwca 2001 r.

 6. Postanowienie Sądu z 26 lipca 2013 roku i pismo z Prokuratury Rejonowej w Gliwicach

 Dariusz Jezierski

5 Comments on "Zawiadomienie w sprawie przestępstwa Piotra Wieczorka z uzasadnieniem"

 1. ŻYCZENIA NOWOROCZNE SKIEROWANE DO GLIWICKIEGO URZĘDU,

  Życzę „przyjemnej” lektury.

 2. Przestępca v-ce prezydent P. Wieczorek będzie miał cieżkie życie w najbliższym czasie. Ciekawe jak poradzi sobie w nowych okolicznościach, kiedy będzie musiał spoglądać w twarz sąsiadom i reszcie Gliwiczan. Ksiezyc w tej sytuacji wydaj się niezbyt odległym i spokojnym miejscem.

 3. W obliczu skali przestępstw istnieje poważna przesłanka do tymczasowego aresztu dla „zaintaresowanych” w sprawie, gdyż występuje bardzo realna groźba mataczenia! Pan prokurator może swobodnie wnioskować o to do Sądu. A Sąd ma wszelkie podstawy do wydania takiej decyzji. Zegar tyka. Dalsza uparta „powściagliwość” w sprawie może zostać uznana również za łamanie prawa!

 4. panie Wieczorek! Leżysz pan i robisz pod siebie. Pamięć ludzka jest przestrzenią, która u normalnych ludzi nie podlega korupcji. Czekam na osobiste spotkanie, prędzej czy później do niego dojdzie. Mieszkamy w niewielkim mieście. Zachęcam do współpracy z organami ścigania i do dobrowolnego poddania się karze. Może wtedy w zbiorowej pamięci odrobi pan chociaż odrobinę szacunku.

 5. Panie v-ce Prezydencie. Jak to jest budzić się codzień w mieście w którym nikt pana nie szanuje i źle panu życzy. Jakim potworem trzeba być, żeby wyprodukować tyle nienawiści wśród zwykłych ludzi???

Leave a comment

Your email address will not be published.


*